Dataskyddsbeskrivning för nätbetalning


Personuppgiftsansvarig

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)


Person som handhar registerärenden

[email protected]


Dataskyddsombud

Kertu Kajosmaa, [email protected], telefon 029 5052 000


Personuppgiftsbiträde

Oy Tawasta OS Technologies Ltd.
Kasarmikatu 15 B
13100 Tavastehus
010 281 8000
[email protected]


Registrets namn

Registret över användare som gjort inköp i webbutiken.


Ändamål med behandlingen av personuppgifter

Tillhandahållande av en webbetalningstjänst för användare i elektroniska tillstånds- och anmälningsärenden som sköts i Regionförvaltningens e-tjänst.


Registrets innehåll

Registret innehåller användarnas grundläggande kontaktuppgifter, uppgifter om personernas namn och e-postadresser och uppgifter om företagens FO-nummer och namn.


Normala källor

Uppgifter om den registrerade inhämtas vanligen

  • hos den registrerade själv när hen använder tjänsterna eller när en annan saklig anknytning uppstår mellan den personuppgiftsansvarige och den registrerade
  • hos tredje parter inom de gränser som den tillämpliga lagstiftningen medger för de ändamål som beskrivs i denna registerbeskrivning.


Normalt utlämnande och överföring av uppgifter

Uppgifter om användare/företag visas inte för andra användare. Uppgifter översänds inte till länder utanför EU eller EES. Uppgifterna om användare som gjort inköp i webbutiken lagras på Oy Tawasta OS Technologies Ltd:s dedikerade server. 


Planerade tidsfrister för radering av uppgifter

Personuppgifterna raderas när de inte längre behövs för att uppfylla användningsändamålet, om den gällande lagstiftningen inte föreskriver annat.


Principer för skydd av registret

Registret är skyddat med användarnamn, lösenord och en brandvägg. Endast de personer som har utsetts för uppgiften har tillgång till användarregistret. De som behandlar personuppgifter omfattas av tystnadsplikt.


Den registrerades rättigheter

Den registrerade har bland annat rätt att

  • av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör den registrerade eller att invända mot behandling samt rätten till dataportabilitet
  • till de delar behandlingen av personuppgifter grundar sig på den registrerades samtycke rätt att när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades
  • inge klagomål om behandling av personuppgifter till en tillsynsmyndighet.

Begäran ska lämnas in till den personuppgiftsansvarige skriftligen.