Identifiering av ämnen

Företaget ska skaffa ämnets exakta identifieringsdata (SID, substance identity), så att företaget får reda på om det ska registrera sitt ämne ensamt eller tillsammans med andra registranter.  Genom ämnets identifiering och beteckning samlas registranter för samma ämne för att dela information och för gemensam registrering.

Vad är ett ämne?

Med ämne syftas på grundämnen och deras föreningar

 • så som de förekommer i naturen
 • producerade med vilken tillverkningsmetod som helst

inkluderande

 • tillsatsämnen som behövs för att bibehålla ämnets stabilitet
 • orenheter om härrör från tillverkningsprocessen

men exkluderande

 • lösningsmedel som kan separeras utan att det påverkar ämnets stabilitet eller ändrar ämnets sammansättning.

Ämnet kan vara annat än en kemisk förening om består av en enda molekyl. Termen ämne omfattar både ämnen som erhållits genom tillverkningsprocessen och ämnen så som de förekommer i naturen. I båda fallen kan ämnet innehålla flera ingredienser som ska tas möjligast noggrant i beaktande vid ämnesidentifieringen.

Vad är en blandning?

En blandning erhålls genom att blanda ett eller flera ämnen utan en kemisk reaktion. En blandning är inte ett ämne. Skillnaden mellan ett ämne som består av flera ingredienser och en blandning är att ämnet som består av flera ingredienser är resultatet av en kemisk reaktion.

Ämnestyper

Identifiering och beteckning av ett ämne bestäms enligt ämnestypen. Ämnena kan delas in i två huvudgrupper:

 • Exakt fastställda ämnen:
 • Ämne som består av en ingrediens är ett ämne där koncentrationen av en ingrediens är minst 80 viktprocent och orenhetshalten högst 20 viktprocent.  Ämnet namnges enligt en huvudingrediens.
 • Ämne som består av flera ingredienser är ett ämne som består av flera huvudingredienser vars koncentration är ≥10 viktprocent och <80 viktprocent. Ämnet namnges som reaktionsmassa av två eller flera huvudingredienser.

Ovanstående regler är vägledande. Registranten kan avvika från dem om registranten framför en gedigen motivering. Samtidigt kan ett exakt fastställt ämne ha olika farlighetsklassificeringar beroende på olika orenheter.

 • Ämnen av okänd struktur eller skiftande ämnen, dvs. UVCB-ämnen:
 • UVCB-ämnen kan inte identifieras tillräckligt endast genom sammansättning. Vanligtvis ska ämnet beskrivas med hjälp av namn, ursprung och viktigaste processkeden. Sammansättningen kan begränsas genom att ge intervall för koncentrationen i de olika ingredienserna.

Företag kan registrera UVCB-ämnet som ett ämne, om ämnets farliga egenskaper inte varierar betydligt och de möjliggör samma klassificering.

Hur identifieras ett ämne?

Ämnets identifikationsdata är bland annat ämnets

 • namn och förteckningsnummer, om tillgängligt
 • molekyl- och strukturformel och molekylvikten (n intervall)
 • uppgifter om sammansättning, orenheter, tillsatsämnen
 • spektrala och kromatografiska data
 • annan analytisk data och beskrivning av förfaranden.

När används identifikationsdatan?

Ämnets presumtiva registranter ska fråga Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) om det för samma ämne tidigare har lämnats in en registrering.

Registranten gör förfrågan i UCLID-format via företagets REACH-IT-konto. Ämnets identifikationsdata ska bifogas till förfrågan, så som specificeras i avdelning 2 i bilaga VI till REACH-förordningen.

Förteckningsnumret i EINECS-förteckningen

EINECS är en förteckning över ämnen som fanns på EU:s marknader under åren 1971 - 1981. Reglerna som tillämpas i EINECS-systemet betraktas som en gemensam grund för identifiering och namngivning av ämnen. Ämnen som har samma EINECS/EC-nummer registreras vanligtvis tillsammans.

Vissa EINECS-benämningar är ändå så omfattande att det kan vara lämpligt att dela upp EINECS-benämningen i mer än ett ämne, som registreras separat. Det är även möjligt att det för ett ämne finns flera EINECS-benämningar.

Avvikelser i EINECS-benämningarna ska alltid motiveras och lagras med omsorg.

TERMER

Identifiering av ämnen
SID

Substance Identity
Ämnets identifikationsdata

UVCB-aine

Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials

Ämnen av okänd struktur, av skiftande sammansättning, en komplex reaktionsprodukt eller av biologiskt ursprung.

EC inventory

EG-förteckning (https://echa.europa.eu/fi/information-on-chemicals/ec-inventory)

Innehåller:

EINECS (European INventory of Existing Commercial chemical Substances)

ELINCS (European LIst of Notified Chemical Substances)NLP (No-Longer Polymers)

 

Lagstiftning

REACH-förordningen (EG) nr: 1907/2006
Artikel 3(1) Fastställande av ämne
Artikel 26 Utredningsskyldighet innan registreringen
REACH bilaga VI del 2 Ämnets identifikationsdata