Fyrverkeripjäser - Tillverkning, import, försäljning, upplagring och användning


1. Inledning

I Finland avfyras miljoner stycken olika fyrverkeripjäser varje nyår. Att avfyra fyrverkeripjäser är tillåtet mellan klockan 18.00 på nyårsafton och klockan 2.00 på nyårsdag. Endast sådana fyrverkeripjäser får säljas och avfyras som stämmer överens med kraven i EU:s direktiv om pyrotekniska artiklar och som kännetecken för detta är försedda med ett CE-märke.

Kvalitetskontroll av fyrverkeripjäser ligger på importörens ansvar. Identifieringsuppgifterna om importören finns på varje pjäsens förpackning.

Det nationella godkännandeförfarandet för fyrverkeripjäser upphörde 4.7.2010 och övergångsperioden för försäljning och överlåtelse av nationellt godkända produkter löpte ut 4.7.2017. Efter detta har det varit tillåtet att sälja endast CE-märkta fyrverkeripjäser på marknaden.

En produkt som stämmer överens med direktivet ska bära en CE-märkning som bevis på överensstämmelse med kraven. Detta innebär att produkten uppfyller kraven i direktivet 2007/23/EG om pyrotekniska artiklar eller i det nya ersättande direktivet 2013/29/EU och i de harmoniserade standarder som avses i direktiven och att detta har säkerställts av ett anmält organ (lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven 180/2015).

Fyrverkeripjäser får endast överlåtas till och användas av myndiga personer. Att bära skyddsglasögon är obligatoriskt vid avfyrande av fyrverkeripjäser – förutom när man hanterar småprodukter i kategori F1.

Anskaffning, innehav, tillverkning, upplagring, användning och förstöring av fyrverkeripjäser regleras av följande författningar:

lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005)

statsrådets förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor (819/2015)

statsrådets förordning om säkerhetskraven vid tillverkning, hantering och upplagring av explosiva varor (1101/2015).

Ytterligare bestäms om produktsäkerhet, utsläppande till allmän handel och märkningar av fyrverkeripjäser i följande författningar:

lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (180/2015)

statsrådets förordning om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (719/2015).

Trots att fyrverkeripjäserna genomgår testningar och kvalitetskontroll kan det bland produkterna som saluförs finnas defekta exemplar som inte fungerar korrekt. Det är viktigt att minnas att fyrverkeripjäser är explosiva varor och ska därför behandlas med motsvarande varsamhet. Varje godkänd produkt som saluförs ska ha de krävda märkningarna på finska och på svenska.

Fyrverkeripjäser får endast överlåtas till och användas av myndiga personer.

 

2. Tillverkning, import och distribution av fyrverkeripjäser

Fyrverkeripjäser som saluförs i Finland är huvudsakligen tillverkade i Kina. För import av fyrverkeripjäser från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet krävs importtillstånd. Tillståndet beviljas av Tukes och det ska sökas skriftligen. I ansökan ska uppges namnet på den explosiva vara som ska importeras och dess farlighetsklass, mängd, avsett bruksändamål och tillverkare. I ansökan ska också förklaras på vilket sätt upplagringen har arrangerats.

Tillverkaren av fyrverkeripjäser utför på CE-märkta fyrverkeripjäser en standardsenlig kvalitetssäkring i tillverkningslandet. Därtill utför importören av fyrverkeripjäser kvalitetssäkring på alla importerade produktpartier efter deras ankomst i landet. Importören är skyldig att säkerställa att för alla importerade fyrverkeripjäser har utfärdats en EU-försäkran om överensstämmelse som bevisar att pyrotekniska artikeln stämmer överens med kraven i direktivet 2013/29/EU. Försäkran ska kunna entydigt förknippas med produkten i fråga.

Produkterna och transportförpackningarna ska vara oskadade och får inte ha fuktskador. Transportförpackningarna ska vara godkända för transport av farliga ämnen, vilket identifieras genom UN-typgodkännandemärket på förpackningen. Dessutom ska transportförpackningen ha alla andra märkningar om innehållet och de anslutande farorna som krävs i bestämmelserna om transport av farliga ämnen.

Fyrverkeripjäsen ska åtföljas av bruksanvisningar på finska och på svenska.

Importören ska se till att om varje fyrverkeripjäs finns tillgänglig en EU-försäkran om överensstämmelse.

 

3. Typer och funktion av fyrverkeripjäser

Fyrverkeripjäser som saluförs i Finland kan indelas i följande grupper:

engångskreverande produkter av stjärnbombstyp

seriekopplade produkter av stjärnbombstyp

romerska ljus

raketer

fontäner

eldbägare

småprodukter.

3.1 Engångskreverande produkter av stjärnbombstyp

Produkten består av ett avskjutningsrör som innehåller kastladdning och effektladdning. Kastladdningen slungar upp effektladdningen mot skyn. Effektladdningen består vanligen av olika lyssatser packade i en kapsel vilka sprids över himlen av en särskild tändsatsmassa i kapseln.

I CE-godkända produkter ska avskjutningsrörets innerdiameter vara 28–30 mm. Som tändsats tillåts endast svartkrut.


3.2 Seriekopplade produkter av stjärnbombstyp, fyrverkeritårtor och kombinerade produkter

Produkten består av flera avskjutningsrör som sitter ihop. Ett enskilt avskjutningsrör är jämförbart med produkten i punkt 3.1 – med den skillnaden att avskjutningsrörets innerdiameter får vara högst 50 mm (stjärnbomber och eldbägare) respektive 30 mm (romerska ljus). Avskjutningsrören kan innehålla funktioner olika med varandra. Vid avfyrningen slungas rören iväg efter varandra eller en del samtidigt, beroende på hur fyrverkeritårtan är konstruerad. Produkten kan också bära två stubiner, varav den ena är en reservstubin.
 

3.3 Romerska ljus

Produkten består av ett avskjutningsrör som innehåller flera kastladdningar och effektladdningar efter varandra. Vid avfyrningen slungas den ena effektladdningen efter den andra ut av sin egen kastladdning. Avskjutningsrörets innerdiameter ska vara 20–30 mm.
 

3.4 Raketer

I raketer sitter drivladdningen och effektladdningen fast ihop och käppen fungerar som styrfena. Drivladdningen slungar upp hela produkten mot skyn, och effektladdningens tändsats sprider effekterna över himlen. Observera att drivladdningens hölje, käppen och en del av effektladdningens hölje faller ner när produkten briserat uppe i högsta höjden. I dessa produkter har tändsatsens mängd och styrka begränsats.

 

3.5 Fontäner

Fontäner består av ett hölje som innehåller en sammanpressad lyssats som skapar en fontäneffekt. När lyssatsen brinner uppstår olika ljusfenomen. Själva produkten blir kvar på marken och produktens verkningsavstånd är vanligen bara några meter. Fontäner är ofta av konisk form eller ser ut som en fyrverkeritårta.

 

3.6 Eldbägare

En eldbägare består av ett avskjutningsrör som innehåller en kastladdning och effekter. Vid avfyrningen slungar kastladdningen upp effekterna på skyn. Effektladdningen innehåller vanligen s.k. shells eller stjärnor som kastas ut på himlen i olika mönster. Avskjutningsrörets innerdiameter får här vara högst 50 mm.
 

3.7 Småprodukter

Småprodukterna är produkter i kategorierna F1 och P1, såsom flygande fjärilar, pansarvagnar, smatterband, rökar och tomteblossar. Produkterna kännetecknas av att de är små till storleken och innehåller endast ringa mängder lyssats.

Produktens funktion får inte vara baserad på enbart smälleffekt.
 

4. Klassificering av fyrverkeripjäser

Fyrverkeripjäserna klassificeras utifrån två olika lagstiftningar. Klassificeringarna i dessa beskriver olika ärenden, varken kompletterar eller ersätter varandra och gäller för fyrverkeripjäserna samtidigt.

Kategorisering enligt EU:s direktiv om pyrotekniska artiklar skildrar faror som en enskild fyrverkeripjäs och användning av den medför för konsumenten. Klassificeringen beskriver ökning av farligheten och ljudnivån av fyrverkeripjäsen samt de ökade krav på öppna områden för användningen som detta medför. De skyddsavstånd som krävs från fyrverkeripjäsen till den som avfyrar och åskådarna bestäms på grund av denna kategorisering.

Farlighetsklassificering enligt bestämmelserna om transport av farliga ämnen avser indelning av explosiva varor i farlighetsklasser enligt det hur stor fara den för transport förpackade explosiva varan vid eventuellt olycksfall kan medföra för omgivningen. Det finns fyra farlighetsklasser för fyrverkeripjäser. Farlighetsklassen fastställs enligt metoderna i Transport- och kommunikationsverket Traficoms föreskrift om transport av farliga ämnen på väg. Förutom själva transporten används farlighetsklassen för bestämning av det skyddsavstånd som vid upplagring och handel krävs omkring ett upplag för explosiva varor.
 

4.1 Kategorisering enligt EU:s direktiv om pyrotekniska artiklar

Fyrverkerier (fyrverkeripjäser)

a) Kategori F1: Fyrverkeripjäser med mycket låg skadepotential och försumbar ljudnivå avsedda för användning inom avgränsade områden eller inne i bostäder.

b) Kategori F2: Fyrverkeripjäser med låg skadepotential och låg ljudnivå avsedda för användning utomhus inom avgränsade områden.

c) Kategori F3: Fyrverkeripjäser med medelhög skadepotential avsedda för användning utomhus inom stora öppna områden och vars ljudnivå inte är skadlig för människors hälsa.

d) Kategori F4: Fyrverkeripjäser med hög skadepotential avsedda att användas endast av personer med specialistkunskaper (vanligen kallade ”fyrverkeripjäser för professionell användning”) och vars ljudnivå inte är skadlig för människors hälsa.

Kategoriseringen utförs av produktens tillverkare. Kraven på kategoriseringen finns i respektive produktstandarder. Kategorin anges också på produktens etikett.
 

4.2 Farlighetsklassificering enligt bestämmelserna om transport av farliga ämnen

Tillverkaren eller importören av fyrverkeripjäser är skyldig att fastställa farlighetsklasserna för sina produkter. Farlighetsklassen kan förändras om produkterna förpackas på nytt.

Farlighetsklass 1.1 omfattar massexplosiva varor som bringar hela det parti av explosiva varor i vilket de ingår att explodera i sin helhet eller till största del, när en viss explosiv vara därav eller när även blott en del av ett parti av en explosiv vara exploderar. Till denna klass hör oftast explosiva varor för bergsbrytning samt militärsprängämnen. I denna klass ingår också många massiva fyrverkeripjäser som används vid fyrverkeriföreställningar.

Farlighetsklass 1.2 omfattar explosiva varor som innebär splitterfara men som inte är massexplosiva.

Farlighetsklass 1.3 omfattar explosiva varor som är brandfarliga och som utgör obetydlig explosions- och/eller splitterfara men som inte är massexplosiva. Till denna klass hör explosiva varor som vid brand alstrar betydande strålningsvärme eller som brinner en i taget och medför obetydlig explosions- och/eller splitterfara. Till denna klass hör också de flesta stora och kraftigt brinnande fyrverkeripjäser i kategorierna F2 och F3 som är avsedda för konsumentbruk (i synnerhet raketer).

Farlighetsklass 1.4 omfattar explosiva varor som inte utgör någon väsentlig fara. Till denna klass hör explosiva varor som vid antändning medför obetydlig fara. Faran sträcker sig huvudsakligen inte utanför produktens förpackning, och farligt splitter eller kaststycken förekommer inte. En extern brand får inte förorsaka att förpackningens hela innehåll exploderar omedelbart. Till denna klass hör de vanligaste fyrverkeripjäserna i kategorierna F1 och F2.
 

5. Så här använder du fyrverkeripjäser tryggt

Vid användning av fyrverkeripjäser ska du alltid iaktta instruktionerna som åtföljer produkten. Att bära skyddsglasögon är obligatoriskt för den som avfyrar, förutom vid produkter i kategori F1, och de rekommenderas även för åskådarna.

Staga upp produkten så stadigt att den inte kan välta vid avfyrningen. Raketer kräver en stabil avfyrningsramp så att de tryggt kan avfyras i rätt riktning bortåt från människor och byggnader. Raketkäppen ska dock löpa fritt i höjdled i rampen. För raketer krävs en stor och öppen avfyrningsplats, eftersom käppen med drivladdningshöljet inte får falla på människor eller byggnader.

Checklista för dig som använder fyrverkeripjäser

Använd endast godkända produkter som bär ett CE-märke.

Läs igenom produktens bruksanvisningar och följ dem.

Att bära skyddsglasögon är obligatoriskt för den som avfyrar, förutom vid produkter i kategori F1. Skyddsglasögonen rekommenderas även för åskådarna.

Använd ett lämpligt stöd eller en ramp för raketer.

Avfyra pjäserna på en öppen plats och i riskfri riktning.

Inga fyrverkeripjäser till minderåriga eller berusade!

Städa upp efter fyrverkeriet.

Du får aldrig kombinera, demontera eller mixtra med olika produkter på något sätt – det leder lätt till allvarliga personskador.

Staga upp produkten så stadigt att den inte kan välta vid avfyrningen.

 

6. Försäljning av fyrverkeripjäser

6.1 Allmänt

Att sälja fyrverkeripjäser är förbjudet under tiden 1.12–26.12, om köparen inte innehar ett beslut för användning av fyrverkeripjäser som avses i 91 § 3 mom. i kemikaliesäkerhetslagen (390/2005).

Köpmannen för fyrverkeripjäser ska till räddningsmyndigheten göra en anmälan som avses i 63 § i kemikaliesäkerhetslagen senast en månad innan försäljning av pyrotekniska artiklar i kategorierna F2, F3 och P1 och anslutande upplagring inleds. Anmälan ska göras skriftligen och den ska innehålla följande uppgifter:

1) Köpman för fyrverkeripjäser: namn, hemort, adress och FO-nummer.

2) Plats där verksamheten utövas.

3) Avsikten med upplagring samt de största mängder och typer av explosiva varor som ska upplagras angivna per varje brandtekniskt upplag.

4) Konstruktion och brandskydd av upplagen och deras läge i byggnaden eller fastigheten.

5) Läge av upplagen och försäljningsstället i byggnaden i förhållande till annan verksamhet i byggnaden.

6) Läge av byggnaden i förhållande till omgivningen.

7) Angivelse av att verksamheten beaktas i affärslokalens räddningsplan eller i annat motsvarande dokument.

8) För upplagring av explosiva varor ansvarig föreståndare och hens eventuella ställföreträdare.

9) Eventuella andra förfaranden med vilka verksamhetsutövaren försäkrar sig om säkerheten vid försäljning och upplagring.

Till anmälan ska fogas en situationsplan som visar affärsrörelsens läge och närmaste omgivning jämte byggnaderna på en radie av 100 meter samt läget för de utanför affärsbyggnaden projekterade upplagsmagasinen. Dessutom ska anmälan innehålla lägesritningarna för upplagsmagasinen samt konstruktionsritningar, om upplagsmagasinets konstruktion inte uppfyller kraven i standard SFS 4399.

Fyrverkeripjäser får överlåtas och säljas endast på ett försäljningsställe som är godkänt av räddningsverket. På försäljningsstället överlåts fyrverkeripjäserna direkt till kunden. Överlåtelse från dörr till dörr, från fordon eller upplagscontainer är inte tillåtet. Fyrverkeripjäser får inte överlåtas till personer under 18 år eller till berusad. På överlåtelse- eller försäljningsstället för fyrverkeripjäser ska det vid tidpunkten för överlåtelse alltid finnas närvarande en person som avlagt kompetensprovet för ansvarig föreståndare vid handel med och upplagring av explosiva varor. På försäljningsstället ska det finnas skriftliga instruktioner för hur konsumenten kan returnera en defekt produkt. För konsumenten ska beredas tillfälle att inom skälig tid returnera defekta produkter också efter att ett säsongsmässigt försäljningsställe upphört med sin verksamhet. Säljaren själv ska också ha skriftliga anvisningar för hur defekta produkter förvaras och hanteras vidare. För upplagring av defekta fyrverkeripjäser gäller samma bestämmelser som för felfria produkter. Defekta pjäser ska förses med tydliga märkningar för att de inte ska förväxlas med felfria produkter.
 

6.2 Ansvarig föreståndare vid handel

En affärsrörelse som bedriver handel med fyrverkeripjäser i kategorier F2 och F3 ska i sin tjänst ha en föreståndare som ansvarar för handel med och upplagring av fyrverkeripjäser. Den ansvariga föreståndaren ska ha tillräcklig kännedom om fyrverkeripjäsers egenskaper och de föreskrifter som gäller handel med och upplagring av fyrverkeripjäser. Föreståndaren ska ha tillräckliga befogenheter och praktiska möjligheter att sköta sina uppgifter i affärsrörelsen.

Den ansvariga föreståndaren ska vid Tukes avlägga ett kompetensprov för ansvarig föreståndare. Över godkänt prov utfärdas ett intyg som uppger de produkter för vilka personen får vara ansvarig föreståndare. Intyget är i kraft 10 år. Kompetensprovet för ansvarig föreståndare vid handel med och upplagring av explosiva varor kan avläggas elektroniskt i Tukes eTentamen-inlärningsmiljö. Närmare uppgifter om provet finns på Tukes webbplats www.tukes.fi.
 

7. Upplagring vid handel

7.1 Allmänt

Fyrverkeripjäser får upplagras i försäljningsställets upplag som ligger i ett butiksrum för butiksbyggnaden och därutöver i separata upplagsmagasin som ligger i samma butiksbyggnad. I en upplagscontainer på gårdsplan utanför butiksbyggnaden får samtidigt upplagras fyrverkeripjäser i sina transportförpackningar för kortvarigt behov högst i fyra veckor. Om de tillåtna upplagringsmängderna bestäms i förordningen (819/2015) och om tekniska lösningar med tanke på säkerheten i förordningen (1101/2015).  
 

7.2 Upplagring i butiksrum

Fyrverkeripjäser i kategorierna F2 och F3 får på försäljningsstället endast vara i skåp. Det får vara fler än ett skåp på försäljningsstället, men den sammanlagda mängden av pyroteknisk massa för fyrverkeripjäserna i kategorierna F2 och F3 får vara högst 50 kg/överlåtelseställe. I skåpen får tillsammans med fyrverkeripjäser inte förvaras några andra explosiva varor. Ytterligare får det i butiksrummet finnas högst 50 kg fyrverkeripjäser i kategori F1. I ett upplag som ligger någon annanstans i butiksbyggnaden än i butiksrummet får samtidigt upplagras högst 100 kg (netto) fyrverkeripjäser i varje upplagsmagasin.  

Skåpet som står i butiken ska stämma överens med principerna i standard SFS 4399 (motstå brand i 30 minuter) och på det ska finnas märkningar som motsvarar nivån i denna standard. Brandmotståndstiden beror av skåpets byggmaterial.

På en varningsskylt eller på upplagsskåpets dörr på försäljningsstället ska sättas upp följande märkningar:

Text som uppger typen och maximimängderna av explosiva varor som upplagras i skåpet.

Varningsetikett med en bild av en exploderande bomb i svart på vit botten, omgiven av en röd romb.

Bild: varningsskylt

I omedelbar anslutning till skåpen ska det också finnas skyltar som förbjuder rökning och uppgörande av öppen eld. Märkningarna ska vara synliga oavsett i vilken position dörren är.

Försäljningsområdet ska vid behov klart avgränsas t.ex. med hjälp av försäljningsdiskar och avspärrningar. Skåpet och försäljningsstället ska placeras så att kunderna obehindrat kan avlägsna sig från rummet. Försäljningsstället och skåpet ska vara så avskilda från annan verksamhet som möjligt och de får inte ligga framför ytterdörren eller nödutgången. De får inte heller blockera gångar som också används av andra kunder. Skåpen ska placeras på minst en meters avstånd från värmeapparater och i deras närhet får inte finnas några lättantändliga ämnen.

Det är tillrådligt att placera försäljningsstället så att kunden lätt och direkt kan ta sig ut ur butiken genast hen blivit färdig med sina uppköp. Det är inte ändamålsenligt att kunden tar med sig fyrverkeripjäser och går omkring annanstans i butiken. Fyrverkeripjäser ska främst saluföras på ett separat försäljningsställe som har sin egen kassa, men försäljningen är också tillåten vid allmänna kassor som är tydligt märkta.

Varje försäljningsställe utgör sin egen helhet. Placering, anordningar och verksamhet av försäljningsstället ska övervägas noggrant och alla risker som försäljningen medför ska utvärderas. Vid behov ska utvärderingen också uppvisas till räddningsmyndigheten.

I butiksrummet ska fyrverkeripjäserna förvaras i sina egna skåp.
 

7.3 Lagerrum

Explosiva varor ska förvaras så att allmänheten inte kan komma åt dem. Upplagsmagasinen ska vara låsta. Öppen eld, elddon eller föremål som kan förorsaka gnistor eller annan brandrisk får inte föras in till upplagsmagasinet. Om det i upplagsutrymmet finns även andra explosiva varor än fyrverkeripjäser, ska fyrverkeripjäserna och eventuellt krut förvaras i sina egna skåp som motstår brand i minst 30 minuter och stämmer överens med principerna i standard SFS 4399.

Upplagring av explosiva varor på något annat ställe i butiksbyggnaden än i butiksrummet ska ske i ett rum som utgör sin egen brandtekniska sektion. I ett upplag för fyrverkeripjäser ska sektionernas byggnadsdelar vara av minst klass EI 60 obrännbar. I en butiksbyggnad kan det finnas flera sådana upplagsmagasin. I vart och ett av dem får upplagras högst 100 kg fyrverkeripjäser (netto). Upplagsmagasinet ska vara beläget i byggnadens botten- eller källarvåning.

I närheten utanför upplagsmagasinet ska det finnas en brandsläckare.

På eller bredvid dörren till upplagsmagasinet ska det finnas en bild av en bomb, texten "Räjähteitä – Explosiva varor " samt en skylt som förbjuder rökning och uppgörande av öppen eld.

Vid elinstallationer i upplagsmagasin ska iakttas elsäkerhetsföreskrifterna för explosionsfarliga utrymmen. I utrymmet får det finnas endast sådana elektriska apparater som nödvändigtvis behövs där. Kapslingsklassen för apparaterna ska vara minst IP54. Utanför upplagsmagasinet ska det finnas en signallampa eller avbrytare som visar när elledningarna i upplagsmagasinet är spänningsförande.
 

7.4 Upplagring på gårdsplan utanför butiksbyggnaden

Utanför butiksbyggnaden får i en upplagscontainer på gårdsplan högst i fyra veckor för kortvarigt behov samtidigt upplagras högst 500 kg fyrverkeripjäser i kategorierna F1, F2 och F3 i sina transportförpackningar – så att högst 200 kg av dem hör till farlighetsklass 1.3. Containern ska uppfylla de krav som ställs på containerupplagsmagasin i standard SFS 4398, punkt 2.4. Nätstaketet får lämnas bort men runt containern ska dock lämnas ett tomrum på minst 1 meter. Ventilationen ska verkställas så att det inte går att föra in främmande föremål i containern utifrån. Väggar och dörrar ska isoleras från insidan med minst 100 mm tjock mineralull eller motsvarande obrännbart material. Isoleringen, taket och golvet ska täckas med minst 10 mm tjock formfanér eller motsvarande material (regelavstånd 100 mm). Utöver det normala låset ska containern ha en järnbalk på minst 6 x 50 mm tvärs över dörren eller ett extra lås som ger motsvarande skydd. Upplagsmagasinet ska förses med ett tillräckligt starkt hänglås av stål och motsvarande byglar. Containern ska också förses med lämpliga lyftöglor.

En upplagscontainer på gårdsplan får inte medföra fara för omgivningen. Det förutsätts följande säkerhetsavstånd:

1. Avståndet från containern till butiksbyggnaden ska vara minst 15 meter. Avståndet ska förlängas om väggen invid containern har en stor brandbelastning. Avståndet får också förminskas till högst 10 meter om butiksbyggnadens vägg mot containern är brandsäker eller om hela butiksbyggnaden är skyddad med en automatisk släckanläggning. Avståndet från container till butiksbyggnaden ska dock alltid vara större än byggnadshöjden.

2. Avståndet från containern till en annan upplagscontainer ska vara minst 10 meter.

3. Avståndet från containern till bilparkeringsplatser ska vara minst 10 meter.

4. Avståndet från containern till en allmän väg eller järnväg ska vara minst 10 meter.

5. Avståndet från containern till närmaste distributionsanordning för flytande bränsle ska vara minst 50 meter.

6. Avståndet från containern till ett bostadshus, en skola eller en idrottshall ska vara minst 50 meter.

7. Avståndet från containern till ett åldringshem (äldreboende), sjukhus, daghem eller någon annan vårdinrättning ska vara minst 100 meter.

Containerns dörröppningar ska riktas så att om det uppstår brand i containern förorsakar kaststycken av fyrverkeripjäserna så liten fara som möjligt.

Placeringen av containern ska beaktas i affärslokalens räddningsplan. Containern ska så lätt som möjligt kunna nås från de alternativa riktningarna med räddningsverkets materiel och den ska vara lätt flyttbar.

När placeringen av containern övervägs ska också de övriga närliggande byggnaderna och deras säkerhetsarrangemang beaktas.  

På eller bredvid dörren till upplagsmagasinet ska det finnas en bild av en bomb, texten "Räjähteitä – Explosiva varor" samt en skylt som förbjuder rökning och uppgörande av öppen eld.
 

7.5 Checklista för upplagsmagasin

Den ansvariga föreståndaren kan använda checklistan som stöd i att verkställa och upprätthålla säkerheten vid handel. Listan vänder sig för både verksamhetsutövaren och räddningsmyndigheten.

Det är tillrådligt att den ansvariga föreståndaren går igenom listan varje dag innan försäljningen inleds.


GRANSKNINGSOBJEKT


JA                        NEJ

Har en ansvarig föreståndare utsetts, är hens intyg i kraft?

Har personalen tillgång till lagstiftningen om explosiva varor?

Har försäljningsstället anordnats enligt vad som uppges anmälan?

Har man förhindrat kundernas tillträde till upplagsmagasinen för fyrverkeripjäser?

Är omgivningen kring försäljningsstället trygg?

Är varnings- och förbudsskyltarna samt informationstavlorna i behörigt skick?

Är primärsläckningsutrustning tillgänglig, har den servats och är dess plats märkt?

Är utrymningsvägarna öppna och tydligt märkta?

Har man tillräckligt med upplagsutrymmen?

Uppfyller mängderna kraven i föreskrifterna?

Finns det endast fyrverkeripjäser (och städredskap) i upplagsmagasinen?

Har upplagsmagasinen (skåp, separata rum, containrar
på gårdsplanen) behörig konstruktion?

Är containrarna på gårdsplanen placerade som sig bör?

Har räddningsplanen kompletterats med upplagrings- och försäljningsställen för fyrverkeripjäser?

Har upplagsmagasinen sådan låsning som krävs i föreskrifterna?

Är elektriska apparater oskadade och föreskriftsenliga?

Finns det endast CE-märkta produkter i försäljning?

Finns alla produkterna på försäljningsstället i skåp?

Är alla säljare av fyrverkeripjäser fyllt minst 18 år och har den ansvariga föreståndaren godkänt dem för uppgiften?

Är försäljningsstället och dess upplag i godtagbart skick?

 

8. Privat förvaring i hem och transport

I en bostadslägenhet eller i rum där människor vanligen vistas får förvaras högst 5 kg (netto) fyrverkeripjäser och andra pyrotekniska varor. Fyrverkeripjäser ska förvaras inlåsta på ett torrt och svalt ställe utom räckhåll för minderåriga, om det i bruksanvisningen på grund av produktens egenskaper inte ställs några andra krav på förvaringen. Fyrverkeripjäser får dock inte förvaras i vindsrum – inte heller i ett gemensamt utrymme för olika bostadslägenheter i en byggnad som omfattar två eller flera bostadslägenheter eller i dessa bostadslägenheters förvaringsutrymmen.

Om transport av fyrverkeripjäser bestäms i Transport- och kommunikationsverket Traficoms föreskrift om transport av farliga ämnen på väg (TRAFI/248800/03.04.03.00/2016).

En privatperson får transportera fyrverkeripjäser som är avsedda för hens eget bruk i sina behöriga detaljförsäljningsförpackningar utan begränsning.

En verksamhetsutövare får inom de s.k. begränsade kvantiteterna transportera

20 kg fyrverkeripjäser i klass 1.3

333 kg fyrverkeripjäser i klass 1.4

utan begränsning fyrverkeripjäser i klass 1.4S

utan att behöva iaktta alla föreskrifterna om transport av farliga ämnen. Om de ovannämnda fyrverkeripjäserna transporteras samtidigt eller tillsammans med andra farliga ämnen, är det tillrådligt att kolla de tillåtna mängderna med TFÄ-söktjänsten på webbplatsen https://vak.trafi.fi/vak-haku_2017. Vid transport ska dock alltid medföras bl.a. fraktsedeln och en 2 kg brandsläckare. Om fyrverkeripjäsernas mängd överskrider de s.k. begränsade kvantiteterna, ska alla författningarna om transport av farliga ämnen följas till sitt fulla innehåll.

I en buss med passagerare får transporteras sammanlagt högst 10 kg (netto) fyrverkeripjäser i transportklass 1.3 och sammanlagt högst 20 kg (netto) fyrverkeripjäser i transportklass 1.4. Fyrverkeripjäserna klassificeras som farliga ämnen och om transport av dem i en buss ska alltid underrättas föraren eller transportören. Fyrverkeripjäserna ska företrädesvis transporteras i fordonets bagageutrymme och de ska vara i sina behöriga detaljförsäljningsförpackningar under transporten.

 

FORDON

TRANSPORTKLASS 1.4

TRANSPORTKLASS 1.3

Buss med passagerare

20 kg

10 kg

 

Fyrverkeripjäser ska förvaras inlåsta på ett torrt och svalt ställe utom räckhåll för minderåriga.