Rör inte snötyngda elledningar

Tukes 2.1.2018 13.30
Pressmeddelande

I vinter har tung snö orsakat problem i elnäten. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att elledningar som hänger ner eller träd som tynger ner elledningar under inga omständigheter får vidröras. I skadade elnät kan det även förekomma ett så kallat nollfel, som kan utgöra livsfara.

Till följd av tung snö eller is kan elledningarna hänga flera meter lägre än i normala fall. Det är förbjudet att själv rensa bort snö och is från elledningarna. Det kan vara förenat med livsfara att vidröra elledningarna till exempel med en skidstav.

Det är alltid elnätsbolagets montörer som ska ta bort tung snö från elledningarna. Inte heller träd som böjt sig över elledningarna får vidröras.

Så här känner du igen ett nollfel

I skadade elnät kan det förekomma ett farligt nollfel, som kan förstöra byggnadens elektriska installationer och orsaka risk för en elektrisk stöt eller brandfara.

Till följd av nollfelet kan metallhöljet hos fastighetens elektriska installationer bli spänningsförande och spänningen kan i värsta fall stiga från 230 volt till 400 volt.

Det är fråga om ett nollfel, om

  • de elektriska installationerna beter sig underligt
  • lamporna lyser klarare eller svagare än normalt
  • du får en elektrisk stöt till exempel av en anordning med metallhölje.

Gör så här om du misstänker nollfel

Stäng av elektriciteten på huvudbrytaren om du misstänker nollfel. Det är bra att iaktta försiktighet när det görs. Observera att elcentralens metallhölje kan vara spänningsförande.

Ring nödnumret 112, om felen i elnäten utgör omedelbar fara för människor eller egendom. I annat fall kontakta elnätsbolaget i den egna regionen.

Mer information:

Överinspektör Ville Huurinainen tfn 029 5052 111

Överinspektör Sakari Hatakka tfn 029 5052 562

[email protected]