Hoppa till innehåll

Allvarliga säkerhetsbrister i USB-laddare från år till år

Mediatiedote
Utgivningsdatum 14.12.2020 8.37 | Publicerad på svenska 14.12.2020 kl. 11.58
Pressmeddelande

I Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) övervakning av USB-laddare påträffas år efter år allvarliga brister som kan leda till elstötar och brandrisk. Brister har förekommit i synnerhet i produkter köpta i nätbutiker. Tukes har även fått kännedom om olyckor som laddare har orsakat. När billiga produkter köps från nätbutiker utanför EU är tillverkaren svår att spåra och köparen bär ansvaret för skador som produkten orsakar.

Åren 2018–2020 har Tukes låtit testa sammanlagt 126 USB-laddare. Av dessa har 105 varit bristfälliga, dvs. icke-överensstämmande med standarderna. Allvarliga brister, som kunnat ge elstötar eller orsaka brandrisk, har upptäckts i 28 laddare. 

Flest problem har påträffats i USB-laddare köpta från nätbutiker utanför EU. Flera USB-laddare köpta i nätbutiker saknade bruksanvisning och uppgifter om tillverkaren. Vid en senare kontroll av produkternas tillgänglighet, visade det sig att ingen av produkterna längre gick att få tag på. 

–    Det innebär att garantivillkor, reklamationer eller krav vid skador kan leda till mycket besvär. Vid skador och problem med produkter som köpts från länder utanför EU faller ansvaret på beställaren när tillverkaren inte kan spåras, säger överinspektör Sami Karisola på Tukes. 

I nätbutikers marknadsföring av USB-laddare betonas ofta deras mångsidiga egenskaper, snabba laddningsförmåga och lägre priser än originaltillbehör. Löftena i annonserna uppfylls dock inte i många fall, utan produkterna visar sig ofta vara farliga. 

–    När du köper från nätbutiker utanför EU, gör du det alltid på eget ansvar och egen risk, påpekar Karisola. 

USB-laddare har dragits bort från marknaden och samlats in från konsumenterna

När det gäller bristfälliga produkter som påträffats i inhemska nätbutiker och stenfotsbutiker har Tukes fattat beslut som begränsar försäljningen. Tukes har förordnat bortdragning från marknaden av farliga laddare och i vissa fall återkallelser, dvs. importören har ålagts att samla in produkterna från konsumenterna. 

En vanlig missuppfattning är att myndigheten förhandsgranskar elektriska anordningar, men så är det ändå inte. Den obligatoriska förhandsgranskningen av elektriska anordningar upphörde redan för 25 år sedan i och med EU-anslutningen. Tukes övervakar produkter på marknaden riskbaserat. Ansvaret för produkters säkerhet vilar på tillverkaren, importören och distributören.

Tukes befogenheter sträcker sig inte till utländska nätbutiker. Tukes kan inte förordna bortdragningar från marknaden eller återkallelser av farliga produkter, utan endast anmäla brister till nätbutiksplattformen. Tukes har informerat utländska nätbutiker om farliga produkter i möjligaste mån.  

Laddare har orsakat skador och olyckor 

Tukes har tagit emot flera anmälningar om skador och olyckor orsakade av USB-laddare. Laddaren har till exempel gått itu när den varit i vägguttaget och fått en stöt, och den del som blivit kvar i väggen har orsakat fara. I ett fall rörde ett lekande barn en påkopplad laddare vars skal hade spruckit vilket ledde till att barnet fick brännskador på handen. 

Tukes rekommenderar att använda originalladdaren för laddning av elektriska anordningar. Håll apparaten under uppsikt medan den laddas. Ladda helst så att barn inte kan komma i kontakt med den apparat som laddas. 

Ytterligare information: Överinspektör Sami Karisola, tfn 029 5052 880
e-postadresser har formatet: [email protected]

Information om farliga laddare på Tukes webbplats

I Sverige har man gjort motsvarande iakttagelser om såväl USB-laddare som produkter köpta från länder utanför EU:

Om USB-laddare 

Om produkter köpta utanför EU