Professionella skadedjursbekämpare ska ha examen i fortsättningen

Tukes 22.10.2013 9.53
Pressmeddelande

Professionella skadedjursbekämpare ska i fortsättningen ha behörighet för att kunna sälja sina tjänster. Skadedjursbekämpare ska avlägga examen fram till slutet av 2016. Syftet med examen är att skydda arbetstagare, utomstående och miljön mot skadeverkningar av de kemikalier som används i skadedjursbekämpningen samt att ge anvisningar för en ändamålsenlig användning av biocidprodukter.

Kravet för examen blev obligatorisk i början av september i och med den nya kemikalielagen. Enligt lagen ska yrkesutövare i fortsättningen verifiera sin behörighet och registrera sig senast den 31 december 2016. Även företag inom skadedjursbekämpning ska registreras till slutet av 2016.

Ännu på 1980-talet kunde en skadedjursbekämpare utbilda sig till desinfektor, men därefter har ingen egentlig utbildning ordnats på området, och således har vem som helst kunnat bli företagare I skadedjursbekämpningen. I skadedjursbekämpning används kemikalier som är skadliga för människan och miljön, och syftet med examen är att förebygga skadeverkningarna.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) kommer i fortsättningen att föra ett register över skadedjursbekämpare som avlagt examen och företag som sysslar med bekämpning. Tukes ordnar även ett informations- och diskussionsmöte för branschföretag om den nya examen och andra aktuella frågor i Böle 21.11.2013.

Fakta: Skadedjur och biocider 

  • Skadedjur orsakar olika slags problem för människor, husdjur, byggnader och utrustning: de kan sprida sjukdomar samt förstöra livsmedel och konstruktioner.
  • Typiska skadedjur är råttor och möss samt olika insekter såsom löss.
  • Professionell skadedjursbekämpning sker ofta på kemisk väg med hjälp av biocidprodukter dvs. bekämpningsmedel.
  • Förutom i skadedjursbekämpning används biocidprodukter bland annat som träskydds- och desinfektionsmedel samt i båtbottenfärger.
  • Tukes godkänner de biocidprodukter som får användas i Finland. I sitt beslut om godkännande kan Tukes begränsa användningen av en produkt så att den endast får användas i professionell skadedjursbekämpning.

Ytterligare information:

Kemikalielag 599/2013 (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130599 )

överinspektör Sari Kuosmanen, tfn 029 5052 105

e-post: [email protected]