Hoppa till innehåll

Användningen av växtskyddsmedel inom jordbruket minskar, försäljningen av urea ökar användningen inom skogsbruket

Mediatiedote
21.10.2020 10.21
Pressmeddelande

Försäljningen av växtskyddsmedel till jordbruket i Finland har stabiliserats till en nivå på drygt 1 500 ton aktiv substans. Däremot ökar användningen av växtskyddsmedel inom skogsbruket, eftersom användningen av urea för att bekämpa rotticka ökar försäljningen. Därmed ökar den totala försäljningsvolymen för växtskyddsmedel i Finland.

- Användningen av växtskyddsmedel inom jordbruket är måttligt i Finland jämfört med många andra EU-medlemsstater. Försäljningsvolymerna per hektar för medel som används inom jordbruket och trädgårdsbranschen är bland de lägsta, cirka 0,6 kg aktiv substans/ha, berättar Kaija Kallio-Mannila, sektionschef vid Tukes.

För största delen av medlemsstaterna är försäljningsvolymen under 3 kg aktiv substans/ha, men som högst till och med 9 kg aktiv substans/ha.

Den totala försäljningsvolymen för växtskyddsmedel under 2000–2018 följer försäljningskurvan för medel som är avsedda för användning inom skogsbruk. Försäljningen av medel som används inom jordbruket har under de senaste åren varit cirka 1 000–2 000 ton aktiv substans. Försäljningen av medel som är avsedda för användning inom skogsbruk har ökat från år 2002 till nästan 4 000 ton aktiv substans.

Målet att minska användningen av växtskyddsmedel

Strategin Från jord till bord på EU-nivå har som mål att minska användningen och risken med kemiska bekämpningsmedel med 50 % fram till 2030. I EU-statistik görs för närvarande ingen skillnad mellan användningen av växtskyddsmedel inom jordbruk och skogsbruk.

Orsaken till den ökade försäljningsvolymen för växtskyddsmedel är att bekämpningen av rotticka har blivit vanligare. Barrskogarna i södra och mellersta Finland skadas av rotticka. Rottickan ska enligt lagen bekämpas under växtperioden i samband med barrträdsdominerade avverkningar (Lag om bekämpning av skogsskador). Bekämpningen utförs främst med urea. Detta är ekonomiskt lönsamt och nödvändigt.

- Vid Tukes utreddes alternativ för användningen av urea vid bekämpning av rotticka. En lösning kunde vara ett biologiskt bekämpningsmedel som godkänts för bekämpningen av rotticka, men urea har visat sig vara ett mer praktiskt sett att bekämpa rotticka, konstaterar Kaija Kallio-Mannila vid Tukes.

- Vi söker en lösning för att användningen inom skogsbruket skulle hållas åtskilt från statistiken för användningen inom jordbruket och målet för en minskning av användningen. Användningen av urea inom skogsbruk är nödvändigt och absolut inte det som medför den största risken, fortsätter Kallio-Mannila.

För användning inom jordbruket är försäljningen av bekämpningsmedel mot ogräs störst

Statistik över växtskyddsmedel som säljs för användning inom jordbruket och trädgårdsbranschen har förts sedan 1953 (Bild 2). Mest säljs bekämpningsmedel mot ogräs dvs. herbicider. Deras försäljningsvolym är 75–80 % av den totala försäljningsvolymen. Störst var försäljningsvolymerna för växtskyddsmedel på 80-talet och de minskade kraftigt på 90-talet.
 

Den totala försäljningsvolymen för växtskyddsmedel för jordbruket och trädgårdsbranschen har ökat från 1953 då volymen var under 500 ton aktiv substans. Försäljningen var störst i början av 80-talet då den var cirka 2 500 ton aktiv substans. En betydlig minskning skedde i mitten av 90-talet, då försäljningsvolymen var under 1 000 ton aktiv substans. Nuförtiden ligger försäljningen på cirka 1 500 ton aktiv substans. Störst är försäljningen av herbicider och deras försäljningsvolym inverkar mest på variationen av den totala försäljningsvolymen.

En orsak till de minskade försäljningsvolymerna på 90-talet finner man i herbiciderna. Från den aktiva substansen i fenoxyherbicider tog man bort isomerer som var lite annorlunda till sin struktur och inte hade någon effekt på ogräs (Bild 3). I praktiken gjorde detta att försäljningsvolymen och den kemiska belastningen halverades samtidigt. Vid ungefär samma tid fastställdes de första målen för en minskning av användningen av växtskyddsmedel. Dessutom medförde anslutningen till EU allmän osäkerhet, vilket minskade användningen av växtskyddsmedel. Sedermera har försäljningsvolymerna landat på nuvarande nivå på drygt 1 500 ton aktiv substans. Den årliga variationen beror på bland annat väderleksförhållanden och förväntad skörd.

Glyfosat som används inom jordbruket toppar försäljningsstatistiken

Av de herbicider som säljs för jordbruket är det glyfosate som säljer mest, och försäljningsvolymerna för glyfosat har under de senaste åren varit 500–900 ton aktiv substans. Glyfosat är den mest använda herbiciden i världen och i EU och den har använts i årtionden. Godkännandet av glyfosat i EU gäller fram till 15 december 2022. Riskerna som användningen av glyfosat medför bedöms på nytt i ett samarbete mellan Frankrike, Ungern, Nederländerna och Sverige. Ytterligare information om den nya bedömningen finns på Europeiska kommissionens webbplats på engelska.

Sammanfattande diagram om förändringar i försäljningsvolymerna för herbicider mellan 1976–2018. I början på 80-talet var försäljningen för herbicider ungefär 1,5–2 gånger så stor som nuförtiden. Försäljningsvolymen för glyfosat (i rött) har ökat från nästan noll år 1976 till cirka 500–900 ton aktiv substans. Försäljningsvolymen för fenoxyherbicider (i grått) har minskat under årtiondens lopp från över 1 000 ton räknat i aktiva substanser till cirka tvåhundra ton. Andelen för andra herbicider är liten.

Försäljningsstatistik på Tukes webbplats, EU-jämförelse från Naturresursinstitutet

Tukes samlar årligen in uppgifter om försäljningsvolymerna från alla innehavare av försäljningstillstånd för växtskyddsmedel och publicerar uppgifterna på sin webbplats.

- Till skillnad från tidigare är statistiken som ligger som grund för bilderna även direkt tillgänglig som excel-filer på vår webbplats. På grund av affärssekretess begränsas publiceringen av försäljningsuppgifter om enskilda aktiva substanser något, säger Kaija Kallio-Mannila, sektionschef vid Tukes.

Naturresursinstitutet (Luke) publicerar jämförande information om försäljningsstatistiken för växtskyddsmedel på EU-nivå enligt arealen som används för jordbruk (per ha). Dessa siffror omfattar naturligtvis inte användningen inom skogsbruket.

Mer information

sektionschef Kaija Kallio-Mannila, tfn 029 5052 036,

ledande sakkunnig Eija-Leena Hynninen, tfn 029 5052 049

e-postadresser har formatet: [email protected]