Hoppa till innehåll

Att låna, hyra ut och dela elektriska apparater blir allt vanligare - Tukes påminner om företagens och andra maskinuthyrares ansvar för att trygga säkerheten

Mediatiedote
Utgivningsdatum 2.6.2022 8.36 | Publicerad på svenska 2.6.2022 kl. 13.43
Pressmeddelande

I en cirkulär ekonomi behöver man inte alltid köpa varor, om man kan låna eller hyra dem. På senare år har även uthyrning, utlåning och samutnyttjande av elektrisk utrustning blivit vanligare. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att ett företag som lämnar ut elmateriel för lån eller hyra ansvarar för utrustningens och servicens säkerhet.

I dag finns det många tjänster för utlåning och uthyrning av varor där kunden både kan hyra ut sina egna varor och hyra in andras varor. Typiska exempel på detta är till exempel saker som behövs för renovering, fester och semesterresor. Sådana tjänster minskar behovet av att äga varor som användaren inte behöver ofta, och ger också möjlighet att prova t.ex. hobbyutrustning utan höga startkostnader. 

Företaget ansvarar för säkerheten hos utrustning som hyrs eller lånas ut

– Ett företag som lånar eller hyr ut elektriska apparater till sina kunder ska se till att elapparaten är i skick innan den överlåts. Den elektriska utrustningen får inte orsaka risk för till exempel elstöt eller brand eller störning. Företaget ska ge kunden tillräcklig information och anvisningar om säker användning av apparaten och eventuella begränsningar av användningen innan kunden hyr eller lånar produkten. Vid behov ska kunden även ges skriftliga bruksanvisningar och instruktioner för nödsituationer, säger den ledande experten Hanna Mustonen från Tukes. 

Överlämnandet av elektrisk utrustning sker vanligen i samband med personlig kontakt, varvid det är möjligt att få vägledning om korrekt och säker användning av utrustningen och skyddsutrustningen samt att ställa frågor om användningen av utrustningen. På webbplatsen för företag som tillhandahåller uthyrningstjänster hittar du ofta grundläggande information om produkten och dess egenskaper samt bruksanvisningar för produkten.

– Den elektriska utrustningen ska underhållas och repareras i enlighet med tillverkarens anvisningar. Efter varje uthyrnings- eller utlåningstillfälle är det god praxis att kontrollera utrustningen enligt en individuell kontrollista. Detta säkerställer att utrustningen är i skick och klar för nästa användare. Med hjälp av kontrollistan bevaras en anteckning om kontrollen och det är enkelt att gå igenom de viktigaste punkterna som visar utrustningens skick. Dessutom är det viktigt att föra bok över underhåll och reparationer av anordningen, påminner Mustonen. 

Minneslista för företag som lämnar elektrisk utrustning för lån eller uthyrning

– Den utrustning som hyrs ut ska uppfylla kraven i lagstiftningen och vara säker (bl.a. CE-märkt). Uthyraren ansvarar för att utrustning som hyrs ut är i säkert användningsskick vid uthyrningstidpunkten.  

– Kunden ska ges tillräcklig säkerhetsinformation för att kunden ska kunna bedöma om enheten kan användas säkert. Dessutom ska kunden ges tillräcklig information och tillräckliga anvisningar om säker användning av utrustningen och eventuella användningsbegränsningar. Apparaten ska åtföljas av säkerhetsinformation och anvisningar.

– Det är bra att kontrollera utrustningen efter varje användning.

– Kontroll och service av utrustningen ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

– Reparationer av elapparater får endast utföras av fackmän inom elbranschen.

– Kunden ska ges möjlighet att rapportera fel eller säkerhetsbrister i anordningen. Den information som samlas in från kunderna ska användas för att förbättra säkerheten hos uthyrningstjänsten. 

Minneslista för användare av hyres- eller låneutrustning 

– Se till att du får en bruksanvisning tillsammans med utrustningen och använd utrustningen enligt anvisningarna. 

– Kolla varningarna på enheten eller i bruksanvisningen.

– Använd endast produkten under användningsförhållanden där den är avsedd att användas (t.ex. endast inomhus eller utomhus). 

– Ta reda på och följ de begränsningar som gäller för användning eller ibruktagande.
Begränsningar är till exempel:

  • Ålders- eller storleksbegränsningar
  • Apparaten är endast avsedd för yrkesmässig användning
  • Användning av apparaten är tillståndspliktig
  • Användning av apparaten kräver ytterligare komponenter eller utrustning som inte levereras tillsammans med produkten.

– Om apparaten har yttre skador, använd inte apparaten. Meddela uthyraren vilka brister du har upptäckt. 

Samanvändning av elektrisk utrustning

Många husbolag skaffar elverktyg, trädgårdsmaskiner, elcyklar och elsparksbilar för gemensamt bruk. Överlämnandet av elektrisk utrustning för sambruk sker dock ofta utan personlig kontakt, i stället kan utrustningen hämtas från t.ex. husbolagets lokaler eller från en förvaringslokal som öppnas med en kod eller ett sms. I sådana fall finns det ofta inte tillgång till någon personlig introduktion för användningen och utlåningen av produkten i samband med utlåningen. Det är därför viktigt att bruksanvisningar för produkten är allmänt tillgängliga och dessutom att riktlinjer för utlåningsverksamheten har utarbetats.  

I utlåningsverksamhet rekommenderas att ge anvisningar om:

– Var ska vi registrera bokningen? 

– Var finns bruksanvisningen?

– Hur kontrollerar man maskinens skick efter användning? 

– Hur sköter man underhållet av apparaten, har man utsett en ansvarig part eller person?

– Rapportering av skador som uppkommit under användning: Var man kan rapportera att produkten har gått sönder och hur man markerar att den är trasig.

I fråga om anordningar i sambruk är det också bra att i förväg komma överens om vem som är ansvarig för kontrollen och det periodiska underhållet av utrustningen och ser till att anvisningarna ovan är tillgängliga och aktuella.

Ytterligare information:

Ledande expert Hanna Mustonen, tfn 029 5052 569
e-postadresserna har formatet [email protected]


 

Tillbaka till toppen