Hoppa till innehåll

Befolkningen ska informeras bättre om vattenkvaliteten och vattenanvändningen

Mediatiedote
Utgivningsdatum 18.1.2023 10.28 | Publicerad på svenska 19.1.2023 kl. 11.33
Pressmeddelande
vesihana

Jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, social- och hälsovårdsministeriet informerar: EU:s dricksvattendirektiv har nu genomförts i Finlands nationella lagstiftning. Ändringarna av lagstiftningen trädde i kraft den 12 januari 2023. Ändringarna gäller flera olika lagar och förordningar. Det viktigaste syftet med reformen är att trygga kvaliteten på det vatten som är avsett att användas av människor och att informera om vattenkvaliteten bättre.

Medborgarna kommer i fortsättningen att få mer information om det vatten som de använder och om kvaliteten på vattnet. De anläggningar som levererar hushållsvatten är skyldiga att ge sina kunder uppgifter om vattenanvändningen och vattenpriset årligen utan att kunden begär det. Anläggningens kunder, som till exempel husbolagen, är skyldiga att förmedla uppgifterna vidare till slutanvändarna av hushållsvattnet. 

Uppgifterna om vattenkvaliteten kommer att publiceras i webbtjänsten Vatten.fi. Vattenuppgifterna kommer att finnas i webbtjänsten i takt med att de nya undersökningarna av hushållsvattnets kvalitet görs. Det årliga antalet undersökningar varierar beroende på hur mycket vatten anläggningen levererar.  

Bedömningen och hanteringen av risker blir effektivare 

Kvaliteten på hushållsvattnet kan förbättras bäst genom en noggrannare bedömning och hantering av risker. De riskfaktorer som inverkar på vattenkvaliteten följs upp genom kontroll av råvattnet, hushållsvattnets leveranskedja och kranvattnet. Vid reformen förbättrade man också egenkontrollen vid de anläggningar som levererar hushållsvatten.

Ett nytt krav i fortsättningen är att det ska göras en riskbedömning av kvaliteten på vattnet i byggnaders vatteninstallationer i synnerhet för att bekämpa legionellabakterien. Legionella kan förorsaka legionellos hos människor, det vill säga en allvarlig lunginflammation. Enligt statistiken rapporteras det i genomsnitt 30 sjukdomsfall per år i Finland. Skyldigheten att göra riskbedömningar ska gälla sådana byggnader som används som så kallade prioriterade fastigheter, där vattnet kan medföra en hälsorisk för ett stort antal människor. Det gäller således till exempel simhallar, badanstalter, hotell, sjukhus och enheter för institutionsvård. 

I hela EU införs nya sanitära minimikrav för de material som kommer i kontakt med hushållsvatten. De preciseras senare genom rättsakter som utfärdas av Europeiska kommissionen. Tillsynen över att de produkter för vattendistribution som släpps ut på marknaden uppfyller hygienkraven ska skötas av marknadskontrollmyndigheten. Genom ändringarna försöker man säkerställa att de produkter som används vid nya vatteninstallationer uppfyller kraven så att de inte avger hälsoskadliga ämnen som upplöses i hushållsvattnet.  

Reformen gäller många ministerier och förvaltningsområden 

Det första dricksvattendirektivet antogs i EU år 1998, och den nya versionen av direktivet trädde i kraft den 12 januari 2021. Medlemsländerna hade två år på sig att genomföra direktivet i sin nationella lagstiftning. I Finland ändrades bestämmelser i hälsoskyddslagen, lagen om vattentjänster, miljöskyddslagen och i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter. 

Direktivet genomfördes också genom författningar på lägre nivå, som gällde kvaliteten på och riskbedömning av råvatten och hushållsvatten, egenkontroll i anläggningar som levererar hushållsvatten, informationssystem inom vattentjänster och byggnaders vatteninstallationer.  
Ändringarna gäller social- och hälsovårdsministeriets, jord- och skogsbruksministeriets, miljöministeriets och arbets- och näringsministeriets förvaltningsområden. 

Lag om ändring av hälsoskyddslagen 

Lag om ändring av lagen om vattentjänster 

Lag om ändring av 222 § i miljöskyddslagen 

Lag om ändring av 1 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter 

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten 

Statsrådets förordning om informationssystemet för vattentjänster och upplysningsplikten 

Statsrådets förordning om riskhantering och egenkontroll inom produktionskedjan för hushållsvatten 

Statsrådets förordning om ändring av hälsoskyddsförordningen 

Miljöministeriets förordning om ändring av miljöministeriets förordning om byggnaders vatten- och avloppsinstallationer 

Mer information:

Hälsoskyddslagen, material och produkter som kommer i kontakt med hushållsvatten: Jarkko Rapala, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 315, [email protected]

Lagen om vattentjänster: Johanna Kallio, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 011, [email protected]

Riskbedömning av byggnaders vatteninstallationer: Tomi Marjamäki, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 027, [email protected]

Miljöskyddslagen: Erja Werdi, lagstiftningsråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 312, [email protected]

Marknadskontroll: Paula Porkola, gruppchef, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), tfn 0295 052 081, [email protected]

Webbplatsen Vatten.fi: Seija Rantonen, projektchef, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 126, [email protected]

 

 

 


 

Tillbaka till toppen