Kvalitetssäkringen av betongkonstruktioner varierar kraftigt inom huvudstadsregionen

Tukes 13.12.2017 14.06
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har genomfört en enkätundersökning av arbetsplatsrutiner för och kvalitetssäkring av platsgjutna betongkonstruktioner. Några anmärkningsvärda kvalitetsavvikelser konstaterades inte baserat på undersökningen. Det förekommer stora variationer i kvalitetssäkringsåtgärderna under arbetsfaserna. Efterbehandling av betongen enligt rekommendationerna genomfördes inte alltid.

I början av år 2017 inledde Tukes en enkätundersökning i samarbete med byggövervakningsmyndigheterna i huvudstadsregionen. I enkäten samlade man in information om arbetsplatsrutiner för och kvalitetssäkring av platsgjutna betongkonstruktioner på byggarbetsplatser för bostads- och kontorsbyggnader. Enkäten genomfördes i Helsingfors, Esbo och Vanda. Fram till hösten hade man fått in svar från flera byggarbetsplatser, om totalt 111 olika betonggjutningar. Enkäten gjordes parallellt med en förstärkt byggövervakning, för att Tukes som marknadsövervakare för produkter skulle få mer information om kvaliteten hos färdigbetong och kvalitetsövervakningen på fältet.

I enkäten samlade man framför allt in information om krävande och massiva gjutobjekt. Bland dessa fanns några konventionella vägg- och valvkonstruktioner, och som helhet var enkäten heltäckande. Genom enkäten utredde man rutiner i samarbetet och kommunikationen mellan entreprenör och betongleverantör.

Av svaren framgick att något inledande möte mellan entreprenör och betongleverantör sällan äger rum, men gjutplaner och gjutprotokoll har upprättats i det närmaste utan undantag. Dokumentationens kvalitet och informationsmängden varierade stort från objekt till objekt. I en del av objekten var dokumentationen mycket bristfällig i förhållande till kvalitetskraven.

Under enkätens gång fick Tukes via byggövervakningsmyndigheterna kännedom om två fall där färdigbetong hade returnerats baserat på luftmängdsmätningar som genomfördes på arbetsplatsen. I ett objekt hade innerväggskonstruktioner gjutits med väderbeständig betong.

Inga riskorsakande hållfasthetsproblem hos betongen upptäcktes i enkäten. Sådana problem framkom inte heller från byggövervakningen eller arbetsplatserna medan enkäten pågick.

Kvalitetssäkringsåtgärder för gjutobjekt på arbetsplatserna 

Den vanligaste kvalitetssäkringsåtgärden på arbetsplatserna var uppföljning av temperaturen i konstruktionerna (i 54 % av objekten). Konstruktionsprov gjöts i 45 procent av objekten och studshammarprov användes i 36 procent av objekten. Luftmängdsmätning gjordes i tre procent av objekten. 10 procent av färdigbetonggjutningarna i enkäten genomfördes utan någon kvalitetssäkring.

Mer än vart fjärde objekt utan efterbehandling 

Ingen efterbehandling alls i 27 procent av objekten.

Inga kvalitetsavvikelser i färdigbetongen upptäcktes. Ur fraktsedlarna upptäcktes några fall då man på arbetsplatsen hade tillsatt vatten, plasticeringsmedel eller luftporbildare i lasten.

Mer information:

Överinspektör Laura Lakua, tel. 029 5052 742 fö[email protected]

BILAGA

Tukes rekommenderar

Vid gjutning av betongkonstruktioner ska man kontrollera och implementera åtminstone följande saker:

 • Betongleverantören bör delta i inledande möten på arbetsplatsen i så tidigt skede som möjligt.
 • För säkerställning av kvaliteten bör man vid beställning av färdigbetong lämna information till betongstationen om vad man kommer att gjuta och under vilka väderförhållanden.
 • Fraktsedlar ska kontrolleras och kvitteras.
 • Efterbehandling ska genomföras vid alla gjutningar, åtminstone reglering av fukthalten och övertäckning vid behov.
 • Betonggjutningsprotokoll ska fyllas i noggrant under hela den tid som gjutning och efterbehandling pågår.

Tukes rekommenderar dessutom att:

 • Speciellt vid planering av krävande objekt finns det skäl att vara uppmärksam på betongkvaliteter och konstruktion (armering, täthet osv.), så att den planerade betongen kan användas.
 • Vid gjutning under extrema förhållanden måste man fästa särskild uppmärksamhet på efterbehandling och temperaturuppföljning.
 • Gjutningen ska kunna avbrytas om det upptäcks brister i färdigbetongen eller konstruktionerna.

Byggare av egnahemshus och småobjekt bör komma ihåg att:

 • Betongkvaliteter ska kontrolleras i byggplanerna och vid oklara situationer ska man diskutera dem med huvudkonstruktören och ansvarig arbetsledare.
 • Vid beställning av färdigbetong bör man fråga färdigbetongleverantören om efterbehandlingsanvisningar för gjutningen.
 • Fraktsedlar ska kontrolleras och kvitteras.

Mer information om CE-märkning av byggprodukter, typgodkännanden enligt förordningen om produktgodkännande, om byggplatsspecifikt godkännande samt standarder med anknytning till produkter finns på adressen www.rakennustuoteinfo.fi.