Försäljning, lagring och användning av desmedifam- och dimetoatpreparat upphör

14.10.2019 12.13
Nyhet

EU-kommissionen har i maj 2019 förbjudit de verksamma ämnena desmedifam och dimetoat i växtskyddsmedel. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har dragit tillbaka tillstånden för preparat som innehåller dessa verksamma ämnen samt bestämt övergångstider för försäljning, förstörelse av lagervaror och användning av preparaten.

I Finland finns det tre preparat som innehåller desmedifam i växtskyddsmedelsregistret. Betanal Expert EC och Betasana Duo SC har godkänts för ogräsbekämpning på odlingar med socker-, foder- och rödbetor samt Betanal Progress SE mot ogräs på socker- och rödbetsodlingar. Det finns två preparat som innehåller dimetoat: Danadim Progress och Perfektion Top. De har godkänts att användas mot angrepp av bladlöss på spannmålsodlingar och betflugor på sockerbetsodlingar.

Övergångstider för de olika preparaten

Preparat Verksamma ämnen Registreringsnummer Försäljning och distribution upphör Lagring, förstörelse av lagervaror och användning upphör
Betanal Expert EC desmedifam + etofumesat + fenmedifam 3129 30.4.2020 1.7.2020
Betasana Duo SC desmedifam + etofumesat + fenmedifam 3074 30.4.2020 1.7.2020
Betanal Progress SE desmedifam + etofumesat + fenmedifam 1708 30.4.2020 1.7.2020
Danadim Progress dimetoat 1714 31.12.2019 30.6.2020
Perfektion Top dimetoat 3395 31.12.2019 30.6.2020

När tidsfristen för lagerhållning och användning har förfallit, kommer Tukes att ta bort preparaten från växtskyddsmedelsregistret. Därefter ska de produkter som fortfarande finns kvar förstöras som farligt avfall.

Anledningarna till förbud

Inom EU bedöms de verksamma ämnena i alla växtskyddsprodukter och huruvida de ska godkännas med bestämda mellanrum. Desmedifam godkändes för första gången i EU 2005 och dimetoat 2007. Nu är den nya bedömningen av desmedifam och dimetoat klar. Tidigare har dessa verksamma ämnen varit nationellt godkända i medlemsländerna under flera år.

Enligt ett sammandrag från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) medför all användning av desmedifam en risk för däggdjur och fåglar. Ämnets hormonstörande egenskaper har inte kunnat uteslutas. En del av det verksamma ämnets metaboliter har klassificerats som mutagena, dvs. har inverkan på arvsmassan (DNA), och carcinogena, dvs. eventuellt cancerframkallande (klass 2). Det är möjligt att konsumenterna utsätts för dem i form av resthalter.

Enligt ett sammandrag från EFSA medför användningen av dimetoat stor risk för däggdjur, nyttiga leddjur och bin. Livsmedel som innehåller rester av dimetoat och dess viktigaste metabolit ometoat kan utgöra en risk för konsumenterna. Ometoat har konstaterats ha mutagena effekter. Dessutom kan man inte utesluta att preparatet i samband med spridning och hantering utgör en risk för arbetstagare, utomstående och boende.

Länk till EU:s databas över verksamma ämnen

Mer information, länk till EFSA:s slutsatser:

dimetoat

desmedifam

Mer information:

ledande expert Eija-Leena Hynninen (desmedifam), tfn 029 5052 049, [email protected]

överinspektör Marja Suonpää (dimetoat), tfn 029 5052 093, [email protected]

Tukes upprätthåller ett register över godkända växtskyddsmedel.

Europeiska kommissionen förbjöd användningen av dimetoat och desmedifam som växtskyddsmedel (meddelande 31.5.2019)