Av växtskyddsmedlen måste en större mängd än förut i fortsättningen förvaras i låst utrymme

Tukes 24.6.2015 12.52
Pressmeddelande

Av växtskyddsmedlen måste en större mängd än förut förvaras i låst utrymme enligt EU:s nya CLP-förordning. Just nu pågår en några år lång övergångstid gällande klassificering, märkning och packning av förpackningar, under vilken förpackningspåskrifterna kan följa antingen den vikande lagstiftningen eller CLP-förordningen. Under övergångsperioden måste de som släpper ut växtskyddsmedel på marknaden och användare av växtskyddsmedel följa märkningarna på förpackningen vid lagring. 

Identifiera växtskyddsmedel som ska förvaras i låst utrymme

Lagringsinstruktioner för växtskyddsmedlet finns på preparatets etikett. På etiketten för preparat som ska förvaras i låst utrymme står det "Förvaras inlåst" enligt skyddsfras P405.  Den ifrågavarande skyddsfrasen ges till preparat som orsakar allvarlig hälsofara, som till exempel cancerframkallande preparat, preparat som är skadliga för fortplantningen och preparat som irriterar luftvägarna.

I Tukes växtskyddsmedelsregister kan man söka fram en lista på växtskyddsmedel som ska förvaras i låst utrymme genom att i sökfältet skriva in ordet "P405". På listan finns de växtskyddsmedel som ska förvaras i låst utrymme och på vars förpackningar det finns lagringsanvisningar i enlighet med CLP-förordningen. I början av juni fanns det över nittio sådana preparat i växtskyddsmedelsregistret.

Skyddsfrasens krav gäller inte preparat som förvaras i butiksdelen av detaljaffärer.

Förvara växtskyddsmedlen enligt förpackningens etikett

I tillsynen över växtskyddsmedel enligt både lagen om växtskyddsmedel och de kompletterande villkoren granskas lagringen av växtskyddsmedel. Man övervakar förvaringen av preparat som ska förvaras i låst utrymme för att lagringen av dessa inte ska orsaka allvarlig hälsofara.

Växtskyddsmedlen ska förvaras enligt förpackningens etikett. Om en förpackning i lagret har en ny etikett, men förpackningen har förvarats enligt den gamla etiketten, reagerar man på detta vid tillsynen. Kravet på att förvara vissa växtskyddsmedel i låst utrymme uppfylls garanterat om man förvarar alla preparat i låst utrymme.

Växtskyddsmedel som ska förvaras i låst utrymme förvaras rätt då obehöriga inte kommer åt dem. Ett låst utrymme kan vara till exempel ett låst lager eller ett låst skåp i lagret.  Som låst utrymme betraktas till exempel en låsförsedd frys som tagits ur bruk eller en maskinhall som kan låsas, om den är avspärrad för obehöriga.

På marknaden finns två slags förpackningspåskrifter fram till 1.6.2017 

Kemikalier klassificeras enligt deras farliga egenskaper. Klassificeringen, märkningarna och packningen har tidigare reglerats av kemikalielagen. Nu håller man på att övergå till en klassificering enligt EU:s nya CLP-förordning (1272/2008/EY) och blandningar som släpps ut på marknaden efter 1.6.2015 ska klassificeras, märkas och förpackas enligt ifrågavarande förordning.

Etiketter som följer den vikande lagstiftningen känns igen på orange-svarta varningsmärken, medan en etikett enligt CLP-förordningen i sin tur har svart-röd-vita varningsmärken. På marknaden får finnas förpackningar som märkts med de gamla orange-svarta varningsmärkena fram till 1.6.2017, om de har släppts ut på marknaden före 1.6.2015. Samma preparat kan alltså fram till detta datum ha två olika etiketter och således även två olika förvaringskrav. Man får ändå använda förpackningar märkta med orange-svarta varningsmärken efter 1.6.2017, om preparatet finns i Tukes växtskyddsmedelsregister.

Mer information om tillsyn och lagring av växtskyddsmedel:

Lotta Kaila, överinspektör, Säkerhets- och kemikalieverket, [email protected] eller [email protected], tfn 029 5052 084

Mer information om tillsynen av användning av växtskyddsmedel enligt de kompletterande villkoren:

Katja Korkalainen, överinspektör, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, [email protected]