EU-kommissionen förbjöd användningen av tiakloprid som växtskyddsmedel

24.3.2020 13.21
Nyhet

EU-kommissionen har beslutat att förbjuda användningen av tiakloprid i skadedjursbekämpningen. Det verksamma ämnet i preparaten Biscaya OD 240, Calypso SC 480 och Maatilan Tiaklopi är tiakloprid. Användningen av dessa preparat är tillåten fram till 3.2.2021 och försäljningen fram till 20.6.2020.

I Finland finns det i växtskyddsmedelsregistret tre preparat som innehåller tiakloprid, Biscaya OD 240, Calypso SC 480 och Maatilan Tiaklopi. Preparaten har godkänts för bekämpning av rapsbagge i odlingar av rybs och raps, bekämpning av bladlöss i odlingar av potatis, bekämpning av äpplevecklare, äpplestekel och bladlöss på fruktträd samt bekämpning av olika skadeinsekter i odlingar av olika grönsaker, rotfrukter och bär i växthus och på friland.

EU-kommissionens verkställandeförordning om att inte förnya godkännandet av tiakloprid gavs ut 13.1.2020. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fattat beslut i enlighet med förordningen att avföra preparaten Biscaya OD 240 , Calypso SC 480 och Maatilan Tiaklopi med det verksamma ämnet tiakloprid ur växtskyddsmedelsregistret. Försäljningen av dessa preparat är tillåten fram till 20.6.2020 och användningen fram till 3.2.2021 då preparaten avförs ur växtskyddsmedelsregistret.

Orsakerna till att godkännandet inte förnyas

Inom EU bedöms de verksamma ämnena i alla växtskyddsprodukter och huruvida de ska godkännas med bestämda mellanrum. Tiakloprid har för första gången godkänts som ett verksamt ämne inom EU år 2005. Den nya bedömningen av tiakloprid har nu färdigställts och ämnets godkännande kommer inte att förnyas.

Enligt sammanfattningen från den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) medför metaboliter av tiakloprid en risk för kontaminering av grundvattnet, och bedömningen av riskerna för vattenlevande organismer och bin kunde inte slutföras. Tiakloprid klassificeras också som ett reproduktionstoxiskt ämne.

Ytterligare information:

överinspektör Marja Suonpää, tfn 029 5052 093, [email protected]