EU skjuter upp sitt beslut om glyfosatets godtagbarhet

Tukes 23.9.2015 16.15
Pressmeddelande

Godtagbarheten av glyfosat som används allmänt inom växtskydd har förlängts till 30.6.2016. EU:s ständiga kommittés växtskyddssektion fattade ett beslut i ärendet vid sitt möte i Bryssel denna vecka. Ursprungligen skulle beslutet om användningen av glyfosat som ett verksamt ämne i växtskydd fattas före utgången av år 2015.

Forskningsresultaten har lyft fram glyfosatets eventuella cancerfarlighet. Internationella cancerforskningsinstitutet (IARC) som lyder under Världshälsoorganisationen (WHO) publicerade i augusti en rapport där man föreslår att glyfosat som är i allmän användning som ett verksamt ämne i växtskydd ska klassificeras som sannolikt cancerframkallande för människan.

Bedömningsarbetet kring växtskyddsmedel inom EU har fördelats mellan medlemsländerna. Bedömningen om glyfosat utfördes av Tyskland som har utvärderat IARC:s forskningsrapport. Utvärderingen har varit ute på remiss i medlemsstaterna.

– Kommissionen har i sitt beslut blivit tvungen att bevilja extra tid utöver för glyfosat också för många andra verksamma ämnen – helt enkelt av den orsaken att kommissionen måste fatta beslut om hundratals verksamma ämnen och att resurserna där för beslutsberedningen är begränsade. Med anledning av den publicitet som glyfosat fått måste kommissionen särskilt sätta sig in i ärendet, så att olika påståenden om ämnet transparent och grundligt kan handläggas på EU-nivån, säger Kaija Kallio-Mannila, direktören för Enheten för kemikalieproduktövervakning vid Tukes.

Europeiska livsmedelsmyndigheten (EFSA) arrangerar i slutet av september ett expertmöte, där man nästa gång tar upp glyfosatets cancerfarlighet. Kommissionen kan fatta beslutet om användningen av glyfosat först då EFSA har dragit sina slutsatser om samtliga delområden i utvärderingen.

I vilken omfattning exponeras en vanlig människa för glyfosat? Får jag använda glyfosat vid barns lekplatser? Är glyfosat farligt för sällskapsdjur? Nättidningen Tukesinfo ger svar på aktuella frågor: http://verkkolehti.tukes.fi/glyfosaatin-kaytto-kasvinsuojelussa-puhuttaa/#post-658 (på finska).

Mer information:

Direktör Kaija Kallio-Mannila, tfn 029 5052 036

E-post: [email protected]

Våra tidigare meddelanden om temat: 

EU:s beslut om godtagbarhet för glyfosat står klart under hösten (11.8.2015)

Att använda glyfosat vid växtskydd väcker frågor (21.5.2015)