Köper du billigt så köper du dyrt – Armaturer köpta i webbutik är inte nödvändigtvis säkra

Tukes 22.3.2018 9.00
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har utrett säkerheten hos LED-armaturer som säljs i webbutik genom att låta testa 13 armaturer. Inte en enda av armaturerna överensstämde helt med bestämmelserna. Sju av armaturerna kan medföra risk för elektrisk stöt och tre av dessa kan dessutom medföra risk för brand.

 Tukes skaffade för testningen 13 LED-spotlightarmaturer för infällnad i tak bland finska och kinesiska webbutiker som säljer armaturer. De kinesiska webbutikerna hade finskspråkiga webbplatser som har fått större synlighet bland finländarna och från vilka man tänkte sig att finländarna gör webbköp. Syftet var att få prov på sådana LED-armaturer som erbjuds den vanliga konsumenten och som denne kan tänkas beställa för småskaliga renoveringar i hemmet utgående från erbjudanden i webbutiker.

Bland de testade LED-armaturerna fanns det inte en enda som skulle ha uppfyllt bestämmelserna till fullo. I fråga om sex av de 13 armaturerna fanns det brister i installationsdokumentationen eller i lösningar i anslutning till installationen, men de hade en säker konstruktion i övrigt. Sju av armaturerna var försedda med elektrisk isolering med brister som kan medföra fara för elstöt för användaren. Tre armaturer som beställts från en kinesisk webbutik kan dessutom orsaka risk för brand, eftersom man i dem hade använt för tunna ledningar.  Det fanns farliga armaturer både i inhemska och kinesiska webbutiker.

– I fråga om de testade LED-armaturerna observerades att i de fall som de var försedda med varumärke och uppgifter om tillverkare och andra märkningar som krävs, stod armaturernas säkerhet på bättre grund än i fråga om de armaturer där flera märkningar eller uppgifter saknades helt och hållet, säger överinspektör Kimmo Hakala. En ansvarsfull tillverkare vågar namnge en armatur som sin egen och tydligt ta ansvar för den.

– Det sägs att köper du billigt så köper du ofta dyrt, och därför lönar det sig att överväga noga innan man köper en särskilt billig elektrisk produkt, säger Hakala. Också testresultaten visar att de billiga armaturerna hade fler och allvarligare brister än de dyraste.

– Det är skäl för konsumenten att även i övrigt vara uppmärksam vid nätköp. Det måste finnas tillräckligt med information att tillgå om armaturen, så att konsumenten kan försäkra sig om att den är säker. När en beställd produkt har kommit fram lönar det sig för kunden att försäkra sig om att produkten är den rätta. Produktinformationen på armaturerna ska motsvara de uppgifter som gavs om dem i samband med beställningen.

– Det är få som är medvetna om att för produkter som köpts utanför EU-området finns det ingen annan ansvarig part inom EU än köparen själv. Tillverkaren och försäljaren är givetvis även i sådana fall ansvariga för sin produkt, men det kan vara svårt att få dem att bära ansvaret i praktiken om någonting tråkigt eller oväntat skulle inträffa.  I fråga om elektriska produkter som köpts från EU-området finns det alltid en importör eller tillverkare som ansvarar för att produkten uppfyller kraven och är säker.

Tukes övervakar säkerheten och överensstämmelsen med kraven hos elektriska produkter genom att granska och låta testa riskbaserat elektriska produkter som skaffats på marknaden. Tukes marknadsövervakningsregister  innehåller information om elektriska produkter som ska tas bort eller dras tillbaka från marknaden, eftersom de i de test som Tukes låtit göra har visat sig vara farliga eller i övrigt väsentligt strida mot kraven på dem.

Närmare uppgifter:
Överinspektör Kimmo Hakala, tfn 029 5052 199, fö[email protected]

Bilaga: Ole tarkkana verkkokaupassa