Färre av de mest farliga elektriska apparaterna på marknaden

Mediatiedote 28.1.2020 8.25
Pressmeddelande

Förra året hittades färre farliga elektriska apparater på marknaden än tidigare. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utfärdade beslut om att återkalla 19 elektriska apparater med allvarliga brister från konsumenterna år 2019, medan antalet återkallade produkter av detta slag uppgick till 46 stycken året innan. Antalet farliga laddare var mindre medan det dock fanns stora brister i belysningsprodukter.

Tukes utförde år 2019 marknadsövervakning för elektriska apparater i totalt 2 400 butiker och i näthandeln. Antalet inspektionsbesök förblev på samma nivå som tidigare. Övervakningen var riskbaserat inriktad på misstänkta produkter och nya produktgrupper och man lät testa en del av de misstänka produkterna. Tukes lät testa totalt 538 elektrisk produkter och utgående från testningen fattades beslut om att återkalla 141 produkter från marknaden. Av dessa fattade man beslut om återkallelseförfarande för 19 av produkterna med mest allvarliga brister, dvs. att återkalla dem från konsumenterna. De flesta av produkterna som återkallades från marknaden vara olika slags armaturer , följt av olika laddningsprodukter och transformatorer. Övriga produkter som återkallades var exempelvis värmare, skarvsladdar och installationsutrustning. Uppgifterna om farliga produkter finns i Tukes marknadsövervakningsregister.

–För de testade USB-laddarnas del verkar resultaten ha förbättrats, säger ledande expert Mika Toivonen. Av 46 USB-laddare hittades allvarliga säkerhetsbrister i endast tre stycken. Av 60 USB-laddare som testades året innan konstaterades allvarliga brister i en tredjedel.

– I belysningsprodukter, såsom strålkastare och tak- och väggarmaturer, fanns fortsättningsvis många brister. Över 60 procent av de elektriska produkterna vars försäljning måste begränsas utgjordes av LED-lampor, LED-belysningsutrustning och LED-strålkastare.

– Tukes deltog också i ett europeiskt testningsprojekt för elektriska hårvård produkter.

Inga brister som äventyrar säkerheten hittades i produkterna, säger Toivonen.

Du handlar på nätet på egen risk

Konsumenterna köper allt mer elektriska apparater från nätbutiker som ligger utanför Finland och EU. Finländska eller europeiska myndigheters behörighet omfattar inte dessa nätbutiker. I praktiken innebär detta att en konsument som köper produkter utanför EU själv måste stå för följderna om produkten visar sig vara farlig eller orsakar skada. Produkterna är inte nödvändigtvis avsedda för EU-området och uppfyller således inte EU:s säkerhetskrav.

– Näthandeln har gjort marknadsövervakningen mer utmanande och internationell. Inom EU strävar man efter att harmonisera och förnya marknadsövervakningen för att effektivisera verksamheten på de inre marknaderna och säkerställa att nätbutiker i länder utanför EU endast ska leverera produkter som uppfyller kraven till EU.

– Det är viktigt att marknadsövervakningen är så harmoniserad och effektiv som möjligt inom hela EU, understryker Toivonen. Inom EU har en förordning om marknadsövervakning beretts för att harmonisera övervakning inom hela EU. Förordningen träder i kraft sommaren 2021.

Tillverkarna, importörerna och säljarna ansvarar för elektriska anordningars säkerhet

– Flest farliga och bristfälliga elektriska produkter finns år efter år i samma produktgrupper.  Detta visar att tillverkarna och importörerna inte alltid i tillräcklig grad säkerställer produkternas säkerhet, preciserar Toivonen.

Elektriska apparaters tillverkningskedjor kan vara mycket invecklade och en enhet kan bestå av flera olika delkomponenter, som apparatens slutliga tillverkare sätter ihop och säljer som en helhet. Tillverkning och import av säkra elektriska apparater förutsätter att företaget behärskar flera saker samt har en tillräcklig egenkontroll och kvalitetskontroll.

Ansvaret för elektriska apparaters säkerhet vilar på importören, tillverkaren och säljaren. Tukes marknadsövervakning är riskbaserat inriktad på elektriska apparater som är till försäljning.

Mer information: Ledande expert Mika Toivonen, tfn 029 5052 653, [email protected]