Hoppa till innehåll

Kompositflaskor till andningsapparater ska kontrolleras vart tredje år

Tukes
Utgivningsdatum 16.2.2015 13.58
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att den återkommande kontrollen av kompositflaskor till andningsapparater ska utföras av ett kontrollorgan vart tredje år.  Kompositflaskor ska hanteras varsamt, eftersom skador som uppstår då flaskorna får slag och faller kan äventyra flaskans trycktålighet. Skicket på flaskan och ventilen ska kontrolleras efter varje användning och före fyllning. Viktiga frågor med tanke på säkerheten är också att flaskorna har rätt identifieringsfärger, att gränserna för användningstid följs samt att de får regelbundet underhåll.

1. Identifieringsfärger

Innehållet i flaskan ska anges med färgmärkningar på ventilhuvudets axel. Färgmärkningarna för luftinnehållet är vitt och svart enligt standarden SFS-EN 1089-3. Färgmärkningarna kan finnas på ventilhuvudets axel på skyddskupan.

Cylinderdelen ska av säkerhetsskäl ha en gul identifieringsfärg för att säkerställa synligheten. Alternativt kan flaskan ha gul skyddshuv, om flaskan är av samma färg som kompositmaterialet. Skyddshuven får ändå inte äventyra säkerheten vid rökdykning.

Det rekommenderas att kompositflaskor inte målas, om inte tillverkarens och importörens anvisningar tillåter detta. En färgyta kan göra att skador inte syns och de lösningsmedel som målarfärg innehåller kan skada kompositmaterialet.

2. Begränsning av användningstid

I vissa typer av kompositflaskor har användningstiden begränsats till 15 år. Användningstiden har uppnåtts för de äldsta flaskorna som tillverkats i början av 1990-talet. Då användningstiden uppnåtts får flaskan inte längre användas, även om den fortfarande är i gott skick och därför kunde godkännas vid en återkommande kontroll.

Begränsningen av användningstiden har angetts på flaskorna t.ex. med märkningen "FIN" och slutåret (två siffror) samt månaden (två siffror), t.ex. om användningstiden har upphört i augusti 2006: FIN 06/08.

En obegränsad användningstid har angetts t.ex. med märkningen: NLL.

3. Användning

Även om kompositflaskorna är lätta och starka, ska de vid lagring, påfyllning och underhåll hanteras omsorgsfullt. Skador som repor, sprickor och delaminering som uppstår då flaskorna får slag och faller kan äventyra flaskans trycktålighet. Skador kan leda till att flaskan underkänns vid den återkommande kontrollen.

Det yttre skicket på flaskan och ventilen ska alltid kontrolleras efter varje användning och före fyllning.

4. Underhåll

Tillverkarens och importörens anvisningar ska följas ifråga om underhåll av och underhållsintervaller för kompositflaskor. Flaskans yttre och inre ytor ska rengöras vid underhåll. På utsidan ska fläckar och lös färg avlägsnas. På insidan ska dessutom fläckar och eventuella korrosionsskadade områden rengöras. Vid rengöring får inte användas kemiska rengöringsmedel eller lösningsmedel, om detta inte är tillåtet enligt anvisningarna.

Vid underhåll ska flaskans ut- och insida kontrolleras samt ventilaggregatets skick i händelse av eventuella skador. Om skador upptäcks vid en kontroll ska deras farlighet klarläggas med tillverkaren och importören samt kontrollorganet.

Yttre skador på en flaska kan vara t.ex. skavningar, repor, spår, sprickor, delaminering av t.ex. fibrer, ljusa fläckar och bubblor, märken på grund av värme eller eld, utbuktningar och inbuktningar, upplösning som orsakats av kemikalier eller att ventilaggregatet vridits.

Skador på insidan av flaskan kan vara t.ex. korrosion, bucklor och sprickor. Inre behållare av plast eller flaskor som tillverkats utan inre behållare kan ha spår av skador som förorsakats av värme, t.ex. som ett resultat av alltför snabb fyllning.

Det externa skicket på ventilen ska kontrolleras. Om ventilkroppen är böjd eller ratten, spindeln eller gängorna är skadade, ska ventilen ersättas med en ny. I underhållet av ventilen ingår rengöring och byte av tätningar och slitna delar. Tätningar och eventuella smörjmedel ska vara lämpliga för andningsluft. När ventilen är monterad efter underhållet, ska dess funktion och täthet kontrolleras. Funktionen och tätheten kan kontrolleras före installation eller efter installation i samband med fyllningen av flaskan.

Då flaskans ventil lösgörs och installeras ska verktyg och metoder som är avsedda för detta ändamål användas. Om flaskans ventilaggregat har spår (nyckelvidd) för torxnyckel, ska sådan användas för att lösgöra och montera ventilen. Flaskan får inte spännas eller klämmas på cylindern. Vid installation av ventilens tätning och vid åtdragningsmomentet ska anvisningarna följas.

  5. Återkommande kontroller

De lagstadgade återkommande kontrollerna av kompositflaskor ska utföras vid ett kontrollorgan vart tredje år. I de återkommande kontrollerna ingår följande åtgärder:

  • kontroll av märkning av flaskan och ventilen
  • kontroll av skicket hos flaskans ut- och insida (se ovan punkt 4)
  • vätsketryckprov på flaskan; provningstryck 1,5 gånger högsta tillåtna fyllningstryck (ska utföras som volymexpansionsprov då tillverkarens och importörens anvisningar kräver detta)
  • kontroll av ventilens funktion och täthet (se ovan punkt 4)
  • fästning av kontrollmärkningar på flaskan.

Flaskan och ventilen ska förberedas för den återkommande kontrollen (se ovan punkt 4). Vid kontrollen ska tillverkarens och importörens anvisningar följas. Dessutom kan vid kontrollen tillämpas standarden SFS-EN ISO 11623, som ger anvisningar om den återkommande kontrollen av kompositflaskor. Då standarden tillämpas ska man beakta att kraven i tillverkarens och importörens anvisningar kan vara strängare.

Närmare upplysningar:

Johanna Soppela, överinspektör, tfn 029 5052 585,
e-post: [email protected] 

Tillbaka till toppen