Användning av mögelhämmande kemikalier rekommenderas inte

Tukes 19.2.2013 15.51
Pressmeddelande

SHM, THL, Tukes, Valvira och Arbetshälsoinstitutet informerar Användning av mögelhämmande medel rekommenderas inte som lösning på mögelproblem och inte heller för att effektivisera mögelstädning eller förebygga mögel i bostäder, skolor, daghem eller andra motsvarande utrymmen inomhus. Om det växer mögel i en byggnad, antingen på ytorna eller i konstruktionerna, ska orsaken till fuktskadan utredas, skadan åtgärdas och de skadade materialen avlägsnas. Ytorna och lösöret i byggnaden ska också rengöras omsorgsfullt i enlighet med instruktionerna för mögelstädning.

Desinficerande biocidpreparat som innehåller det verksamma ämnet PHMG eller PHMB har använts i samband med mögelstädning eller för att förebygga mögel, eftersom de minskar mikrobtillväxt och effektiviserar rengöringen. Om biocidpreparat används fel eller på platser där de kan frigöras så att de kommer in i luftvägarna när man andas, kan de utgöra en hälsorisk både vid spridningen av preparatet och en tid efteråt. Det kan vara skadligt att exponeras för medlen särskilt via luftvägarna.

Efter spridningen av preparatet torkar PHMG och PHMB fast på de behandlade ytorna, och efter det minskar exponeringen för dem. Om medlen har använts rätt är hälsorisken liten efter spridningsfasen.

Enligt nuvarande forskning kan det inte helt uteslutas att de verksamma ämnena PHMG eller PHMB utgör en hälsorisk även efter att de torkat eller bundits i husdamm. Eventuella risker kan minskas genom att avlägsna husdamm som har kommit i kontakt med ämnet. Lokalerna kan även i övrigt rengöras om man använder en tillförlitlig rengöringsmetod som inte ger upphov till någon annan hälsorisk. I undantagsfall, när eventuella övriga faktorer som utgör en hälsorisk har uteslutits och hälsosymtomen fortsätter, kan man avlägsna biociderna genom att byta ut de ytor som har behandlats med ämnena.

Tillsvidare finns det ingen metod för att mäta rester av biocider. Hälsosymtomen har varit allmänna irritationssymtom, till exempel luftvägs-, ögon- och hudsymtom. Enbart utifrån symtomen är det svårt att konstatera något direkt orsakssamband med biocidbehandlingen. Därför baserar sig bedömningen av hälsorisken i första hand på om ämnena har använts rätt och när symtomen har uppkommit eller förstärkts.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) rekommenderar att desinfektionsmedel som innehåller PHMB som verksamt ämne inte används inomhus. Tukes rekommenderar också att företagen ersätter dem med mindre skadliga ämnen eller behandlingar. Från 1.2.2013 är det förbjudet att använda PHMG.

Biocider är kemikaliska ämnen, produkter eller mikroorganismer vars uppgift är att bekämpa skadliga organismer, förhindra deras inverkan eller begränsa deras förekomst. De är ofta viktiga för att skydda människan mot bland annat sjukdomsalstrare och skadeinsekter.

Mer information

direktör Jari Keinänen, SHM, tfn 02951 63311 (hälsoskydd)

direktör Esa Nikunen, Tukes, tfn 040 504 5175 (kemikalieproduktövervakning i Finland)

överinspektör Karhi Kimmo, Tukes, tfn 050 442 0184 (godkännande av mögelhämmande medel och deras hälsoeffekter)

ansvarig forskare Anne Hyvärinen, THL, tfn 02952 46364 (principerna för användning av biocider vid mögelreparationer)

forskningsprofessor Hannu Komulainen, THL, tfn 02952 46322 (PHMG och PHMB – toxicitet och hälsorisker)

överinspektör Pertti Metiäinen, Valvira, tfn 02952 09612 (anvisningar till hälsoskyddsmyndigheter)

teamchef Tiina Santonen, Arbetshälsoinstitutet, tfn 030 474 2666, (biocidexponering, hälsorisker och förebyggande)

Bilagor

Promemoria (på finska)


På andra webbplatser

Hälsoskydd

Biocider (Tukes)

Valviras utlåtande till Helsingfors stads miljöcentral (Valvira)

Anvisning för städning och rengöring av lösöre efter reparation av fukt- och mögelskador (TTL) (pdf)