Hoppa till innehåll

I fjol drogs över 40 farliga elektriska apparater tillbaka från marknaden

Mediatiedote
Utgivningsdatum 28.2.2023 8.00 | Publicerad på svenska 28.2.2023 kl. 10.08
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) förordnade i fjol företag att dra tillbaka 42 farliga elektriska apparater från marknaden. Flest säkerhetsbrister förekom i laddare, transformatorer och olika LED-armaturer, såsom under tidigare år. De nio elektriska apparater som hade de allvarligaste bristerna måste även dras tillbaka från konsumenterna. Information om produkterna finns på webbplatsen vaarallisettuotteet.fi.

År 2022 utförde Tukes marknadskontroll avseende elektriska apparater i 1 700 fysiska butiker och i näthandeln. Totalt 355 elektriska apparater sändes till testanläggningar (SGS Fimko och SGS UK) för testning.  Utifrån dessa tester krävde Tukes att 42 apparater dras tillbaka från marknaden, och de nio produkter som hade de allvarligaste bristerna måste även dras tillbaka från konsumenterna. Dessutom gavs försäljningsförbud för 25 produkter, dvs. de fick inte längre släppas ut på marknaden.

Mest drogs olika belysningsprodukter tillbaka från marknaden, såsom LED-armaturer, LED-armaturtillbehör och LED-strålkastare och näst mest olika laddningsanordningar och transformatorer. Andra produkter som drogs tillbaka var exempelvis ozoneringsutrustning, kabelvindor och kokplattor. De farliga produkterna anges på webbplatsen vaarallisettuotteet.fi

I ett gemensamt EU-projekt lät man testa mobila värmare. Tre av de tio testade produkterna uppvisade sådana brister att företagen frivilligt drog tillbaka dem från marknaden.

– Tukes marknadskontroll är riskbaserat inriktad på elektriska apparater som är till försäljning, särskilt sådana produktgrupper där det tidigare har konstaterats många brister samt nya varumärken och produkttyper. En förändring jämfört med tidigare år är att allt fler företag frivilligt drar tillbaka farliga produkter från marknaden redan efter det att Tukes har tagit kontakt, säger ledande sakkunnig Seppo Niemi hos Tukes. 

Du handlar på eget ansvar från nätbutiker i fjärran länder

Konsumenterna köper allt oftare elektriska apparater från nätbutiker som ligger utanför Finland och EU. Finländska eller europeiska myndigheters behörighet omfattar inte dessa nätbutiker.

– När beställningen läggs utanför EU är produktgarantier och konsumentskydd en vanskligare fråga än på den inre marknaden. I praktiken innebär detta att en konsument som köper produkter från ett land utanför EU själv måste stå för följderna om produkten visar sig vara farlig eller orsakar skada. Produkterna är inte nödvändigtvis avsedda för EU-området och uppfyller således inte alltid EU:s säkerhetskrav, varnar Niemi. 

Tillverkarna, importörerna och säljarna ansvarar för elektriska apparaters säkerhet

Merparten av finländarna (89 %) tror att myndigheten förhandsgranskar de elektriska apparater som kommer ut på marknaden. Det stämmer inte, utan den obligatoriska förhandsgranskningen av elektriska apparater upphörde för nästan 30 år sedan i och med anslutningen till Europeiska unionen. För närvarande genomförs kontroller genom stickprov av produkter som redan finns på marknaden. Tukes skickar tvivelaktiga inköpta produkter till kommersiella testlaboratorier för testning. Utifrån testresultaten beslutar Tukes om nödvändiga fortsatta åtgärder.

Ansvaret för elektriska apparaters säkerhet vilar på tillverkaren, importören och försäljaren. CE-märket på en elektrisk apparat är tillverkarens märkning som visar att tillverkaren anser att produkten uppfyller de krav som ställs på den och att produkten därför har fri rörlighet inom EU. 

Mer information:

Ledande expert Seppo Niemi, tfn 029 5052 167 
e-postadresser har formatet: [email protected]
 

Tillbaka till toppen