Hoppa till innehåll

I tillsynen i fjol konstaterades flest elsäkerhetsbrister i laddare, transformatorer och olika LED-armaturer

Mediatiedote
Utgivningsdatum 31.1.2024 8.10 | Publicerad på svenska 31.1.2024 kl. 10.46
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) förordnade i fjol företag att dra tillbaka 69 farliga elektriska apparater från marknaden. Flest säkerhetsbrister förekom i laddare, transformatorer och olika LED-armaturer. Samma produktgrupper återkommer från år till år på listan över de farligaste produkterna, vilket visar att deras tillverkare och importörer inte alltid sörjer tillräckligt för apparaternas användningssäkerhet. Merparten av de produkter som drogs tillbaka från marknaden medförde risk för antingen elektriska stötar eller brand.

År 2023 utförde Tukes 1 530 marknadskontrollbesök i fysiska butiker och nätbutiker. Totalt 336 elapparater skickades till testlaboratorier för testning. Utifrån dessa tester krävde Tukes att 69 apparater dras tillbaka från marknaden, och de 28 apparater som hade de allvarligaste bristerna måste även dras tillbaka från konsumenterna. Dessutom gavs försäljningsförbud för 24 produkter, det vill säga de fick inte längre släppas ut på marknaden. 

Det största antalet farliga och bristfälliga elektriska apparater finns år efter år i samma produktgrupper. De största grupperna är fortsättningsvis LED-armaturer samt olika laddare och transformatorer. Farliga elapparater påträffades även bland testade kokplattor och universalmätare. Uppgifter om elapparater som dragits bort från marknaden finns på Tukes webbplats farligaprodukter.fi

Farliga elektriska apparater fastnar väl i Tukes garn 

– Tukes marknadskontroll är riskbaserat inriktad på elektriska apparater som är till försäljning, särskilt sådana produktgrupper där det tidigare har konstaterats många brister samt nya varumärken och produkttyper. En förändring jämfört med tidigare år är att allt fler företag frivilligt drar tillbaka farliga produkter från marknaden redan efter det att Tukes har tagit kontakt, säger ledande expert Seppo Niemi hos Tukes.

– I tillsynen använder vi också europeiska databaser för marknadskontroll och vi samarbetar aktivt med marknadsövervakningsmyndigheterna i de övriga EU-länderna. Dessutom deltar vi i EU:s gemensamma tillsynsprojekt. I gemensamma projekt undersöktes i fjol bland annat reseadaptrar, torktumlare och usb-laddare. 

– Det har varit effektivt att rikta tillsynen på basis av risk. Av de i fjol testade elapparaterna visade sig cirka 28 procent vara till den grad farliga eller bristfälliga att Tukes tvingades begränsa deras försäljning. För produkter med mindre brister ges de ansvariga företagen anmärkningar där företagen ombeds korrigera de brister som uppdagats i testerna senast i de följande produktionspartierna, säger Niemi.

Tukes får även anmälningar från konsumenter om produkter som misstänks vara farliga. Anmälningar kan göras med den blankett som finns på Tukes webbplats.  

Du köper på eget ansvar från webbutiker i fjärran länder

Konsumenterna köper allt oftare elektriska apparater från nätbutiker som ligger utanför Finland och EU. Finländska eller europeiska myndigheters behörighet omfattar inte dessa nätbutiker. 

– När beställningen läggs utanför EU är produktgarantier och konsumentskydd en vanskligare fråga än på den inre marknaden. I praktiken innebär detta att en konsument som köper produkter från ett land utanför EU själv måste stå för följderna om produkten visar sig vara farlig eller orsakar skada. Produkterna är inte nödvändigtvis avsedda för EU-området och uppfyller således inte alltid EU:s säkerhetskrav, varnar Niemi. 

Myndigheten kontrollerar inte elektriska apparater på förhand

Merparten av finländarna (89 %) tror att myndigheten förhandsgranskar de elektriska apparater som kommer ut på marknaden. Det stämmer inte, utan den obligatoriska förhandsgranskningen av elektriska apparater upphörde för nästan 30 år sedan i och med anslutningen till Europeiska unionen. Numera kontrolleras riskbaserat produkter som redan finns på marknaden. Tukes skickar tvivelaktiga produkter som man har köpt in till testlaboratorier för testning. Utifrån testresultaten beslutar Tukes om nödvändiga fortsatta åtgärder.

Ansvaret för elektriska apparaters säkerhet vilar på importören, tillverkaren och säljaren. CE-märket på en elektrisk apparat är tillverkarens märkning som visar att tillverkaren anser att produkten uppfyller de krav som ställs på den och att produkten därför har fri rörlighet inom EU.

Ytterligare information:
Ledande expert Seppo Niemi, tfn 029 5052 167
e-postadresserna har formatet: [email protected]  
 

Tillbaka till toppen