Hoppa till innehåll

Identifiera farliga produkter på den nya webbplatsen farligaprodukter.fi

Mediatiedote
Utgivningsdatum 7.6.2022 9.00 | Publicerad på svenska 7.6.2022 kl. 9.07
Pressmeddelande

Risk för elektrisk stöt i armatur. Små delar som lossnar i en leksak avsedd för småbarn. Otillåten kemikalie i rengöringsmedel. Utrustning som redan förbjudits av lagstiftningen finns på marknaden. Om till exempel dessa typer av farliga produkter eller produkter som inte uppfyller kraven kan konsumenter och yrkesprofessionella söka information på webbplatsen farligaprodukter.fi. På den nya webbplatsen publiceras produkter som både myndigheter och företag själva har dragit tillbaka från marknaden eller som man ämnar dra tillbaka från marknaden. Webbplatsen ersätter Tukes nuvarande Marknadsövervakningsregister (marek.tukes.fi) och även meddelanden som publicerats av andra myndigheter kommer att visas här.

På webbplatsen farligaprodukter.fi finns information om produkter som är avsedda för konsumentbruk och professionellt bruk och som vid myndighetstillsynen har visat sig vara farliga eller som inte överensstämmer med lagens krav. På webbplatsen finns också information om produkter som företag på eget initiativ har återtagit eller dragit tillbaka från marknaden. Utöver de grundläggande uppgifterna om produkterna berättas också om bristen, den risk som produkten medför och hur konsumenten ska handla. Det är lätt att identifiera rätt produkt på bilderna. Webbplatsen kan användas på finska och svenska.
 
"Tjänsten är byggd så att alla lätt kan använda den på datorn, pekplattan och smarttelefonen" säger Jukka Eklund, projektchef på Tukes. - "Produkter kan enkelt sökas, antingen med hjälp av sökfunktionen eller genom att bläddra. Produkterna kan också listas efter till exempel tid eller risk." 
 
De myndigheter som anmäler på webbplatsen är i detta skede Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Strålsäkerhetscentralen (STUK), Finlands miljöcentral (SYKE) och Social- och hälsovårdsministeriet (SHM). Att dela information genom en enda kanal hjälper konsumenterna att hitta information.  Det ligger också i linje med den offentliga förvaltningens strategi och mål att myndigheterna gemensamt utvecklar och för in flera myndigheters beslut i samma tjänst.

"Vi hoppas att konsumenterna och företagen ska dra nytta av informationen på webbplatsen och att fler myndigheter går med i tjänsten", säger Eklund.

 
Vad innebär marknadskontroll?

Syftet med myndigheternas marknadskontroll är att säkerställa att bestämmelserna om produkter följs och att farliga produkter eller produkter som inte överensstämmer med kraven inte finns till salu. Kontrollen görs genom att låta testa produkter och genom granskning av handlingar om produkter och av produktmärkningar. Myndigheten godkänner inte produkter i förväg och kontrollerar inte heller alla produkter som finns på marknaden. Produkterna köps från stenfots- eller nätbutiker för testning. Kontrollen utförs genom stickprov och på grundval av den beräknade risken. Tillverkaren och importören ansvarar för att produkten överensstämmer med kraven.
 
Tukes övervakar bland annat konsumtionsvaror såsom leksaker, gasanordningar och maskiner, byggprodukter, elapparater och kemikalier. STUK övervakar till exempel konsumtionsprodukter som innehåller lasrar och skönhetsvårdsanordningar samt konsumtionsprodukter som innehåller radioaktiva ämnen. SYKE övervakar ämnen som bryter ned ozonskiktet och fluorerade växthusgaser samt anordningar som innehåller dem samt EU-miljömärket och kvaliteten på trafikbränslen. Social- och hälsovårdsministeriet övervakar tekniska anordningar som i väsentlig utsträckning är avsedda att användas i arbetet, bland annat personlig skyddsutrustning, maskiner och linbaneanläggningar.

 

Målet är att vara Finlands bästa

"Vi vill göra webbplatsen till Finlands bästa informationskälla för att hitta farliga produkter och därmed öka säkerheten i samhället", är Eklunds vision. På webbplatsen kan konsumenten söka information om farliga produkter och om produkter som strider mot kraven. Webbplatsen är också en viktig informationskälla för företag när de köper in produkter för försäljning i Finland. Webbplatsen utvecklas vidare tillsammans med andra myndigheter och användare. Eklund berättar att alla marknadskontrollmyndigheter har inbjudits till gemensam utveckling. 


Man önskar sig riklig respons från användarna. Ris och ros kan lämnas per e-post på [email protected]
 
Ytterligare information:
Överinspektör Jukka Eklund, tfn 0295 052 202, [email protected]
 
Länkar:
farligaprodukter.fi
SYKE, sidor som gäller F-gaser 

 

Tillbaka till toppen