Hoppa till innehåll

Ingår batterier eller bränslen i hjälptransporten? Ta hänsyn till säkerheten

Utgivningsdatum 17.3.2022 9.04 | Publicerad på svenska 23.3.2022 kl. 16.01
Pressmeddelande

Ett sätt att hjälpa människor i nöd är att skicka olika slags hjälp till krisområdet. Transport- och kommunikationsverket Traficom vill tillsammans med andra myndigheter påminna att man också ska komma ihåg säkerhetsaspekterna i samband med att samla in och transportera biståndsartiklar. Om du transporterar varor eller ämnen som kan orsaka fara under transporten ska du vara särskilt noggrann med att anmäla, förpacka och märka dem. Den som organiserar hjälptransporterna har alltid ansvaret för att transporterna sköts enligt lagen.

Vid transporter avses med farligt gods sådant föremål eller ämne som på grund av sin explosions-, brand-, smitto- eller strålningsfarlighet, giftighet, frätande verkan eller annan motsvarande egenskap kan medföra skada för människor, miljön eller egendom. Till dessa hör exempelvis litiumbatterier, olika batteridrivna anordningar, reservströmkällor, gasflaskor och -patroner, brandfarliga vätskor och aerosoler. 

”Det finns särskild lagstiftning som gäller transport av farligt gods. Syftet med denna lagstiftning är att förebygga och avvärja skador och risker som transport av farligt gods kan medföra. Vid hjälptransporter ansvarar avsändaren, dvs. den som organiserar transporterna, för att lagstiftningen iakttas”, berättar Miina Grönlund, specialsakkunnig vid Traficom. 

Transportreglerna beror på transportformen, vilket innebär till exempel att transport av ett ämne som tillåts vid vägtransporter kan vara förbjuden vid sjötransporter eller så kan transportkraven vara lite olika beroende på transportformen.

Förpacka och märk på rätt sätt – kom ihåg anmälan 

Farligt gods ska förpackas enligt reglerna så att riskerna vid eventuella olyckssituationer kan minimeras genom ett korrekt förpackningssätt. Säker transport av farligt gods grundar sig på behörig klassificering, dvs. att definiera de farliga egenskaperna hos godset på rätt sätt. Genom internationellt enhetliga märkningar säkerställs att transporterna kommer fram smidigt och säkert.

”Förpackningarna ska förses med etiketter som anger förpackningarnas farliga egenskaper eller med motsvarande märkningar för att man vid behov ska kunna trygga den information som är nödvändig för räddningsverksamhet. Lasten ska också placeras och säkras så att den inte kan röra sig eller skadas under transporten och på så sätt orsaka farliga situationer”, säger Grönlund.

Vid transport av farligt gods ska man också ha med sig transportdokumenten som anger godsets benämning, klassificering samt andra nödvändiga uppgifter. ”Om försändelsen innehåller farligt gods, nämn detta i samband med transportbeställningen. När man bl.a. kör bilen ombord på ett fartyg ska man också informera personalen om det farliga gods som medförs i bilen”, fortsätter Grönlund. 

Tullen övervakar transporterna av farligt gods i hamnar. ”När det gäller hjälptransporter till länder utanför EU är det ändamålsenligt för privatpersoner som organiserar transporter att inge tulldeklarationerna redan innan varorna förs ut ur Finland. Detta underlättar transporten över EU:s gränser t.ex. från Polen till Ukraina och så kommer hjälpen fram smidigare. Det lönar sig också alltid att ta med sig en varuförteckning över biståndsartiklarna som ska transporteras”, påminner Nadja Painokallio, tullöverinspektör vid Tullen.

Ta hänsyn till arbetarskyddet samt kör- och vilotiderna

Om föraren som sköter hjälptransporten är i anställningsförhållande, ska arbetsgivaren svara för hans eller hennes arbetarskydd. 

Dessutom ska föraren och den eventuella arbetsgivaren se till att bestämmelserna om kör- och vilotider iakttas vid transporten. Olika medlemsstater kan ha beviljat nationella undantag från dessa bestämmelser, så det är skäl att före resan ta reda på vilka regler som gäller.

Det effektivaste sättet att hjälpa när det gäller privatpersoner är att göra en donation till hjälporganisationer. Via hjälporganisationerna når hjälpen fram på ett centraliserat sätt och organisationerna kan också bedöma hjälpbehovet på plats.

Ytterligare information:
Traficom: Miina Grönlund, specialsakkunnig, [email protected], tfn 029 534 5267
Författningar och föreskrifter om transport av farligt gods i olika trafikformer

Tullen: Nadja Painokallio, tullöverinspektör, nadja.painokallio(at)tulli.fi, tfn 040 332 7577, Twitter @nadjapainokall1
Information om exportdeklarering   
Bekanta dig också med Tullens deklarationstjänst för export som är avsedd för privatpersoner och företag 

Detta meddelande har utarbetats i samarbete mellan Transport- och kommunikationsverket Traficom, kommunikationsministeriet, Tullen, Gränsbevakningsväsendet, Polisstyrelsen, inrikesministeriet, arbetarskyddsmyndigheten, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Strålsäkerhetscentralen (STUK).