Hoppa till innehåll

Inget beslut i EU om förlängning av godkännande av glyfosat

Utgivningsdatum 18.10.2022 11.51 | Publicerad på svenska 21.10.2022 kl. 9.03
Pressmeddelande

I EU-kommissionens ständiga kommitté röstades 14.10 om godkännandet av glyfosat ska få ett års förlängning. Förlängningen av godkännandet av glyfosat fick inte en nödvändig majoritet, så ärendet övergår till behandling i EU:s omprövningskommitté i november 2022. Röstningen gällde beslut om en administrativ förlängning eftersom den egentliga riskbedömningen av glyfosat är försenad. Det nuvarande godkännandet av glyfosat gäller till 15.12.2022.

I röstningen 14.10 bland medlemsländernas representanter röstade Finland för en förlängningsperiod för glyfosat. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) anser att ett års förlängningstid är motiverad för att få en vetenskapligt täckande riskbedömning färdig. 

– Godkännande av glyfosat, liksom även alla andra verksamma ämnen, ska grunda sig på en riskbedömning grundad på vetenskaplig kunskap och likvärdigt bemötande av ansökare.  Därför bör nu godkännandet av glyfosat förlängas administrativt så att den slutliga bedömningen kan göras färdig, säger Sari Autio, överinspektör vid Tukes. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden nr 1107/2009 utgår från att verksamma ämnen ges en administrativ förlängning när fördröjningar i bedömningen beror på myndigheternas åtgärder.  

Tillstånden för de flesta preparat innehållande glyfosat gäller i Finland till december 2023. Preparatspecifika uppgifter kan kontrolleras i Kemidigi.

Den förnyade bedömningen av glyfosat är i slutfasen och görs inom EU i samarbete mellan fyra medlemsländer: Nederländerna, Frankrike, Sverige och Ungern. Utkastet till bedömningsrapporten var på offentligt samråd i EU i september-november 2021 och det kom många kommentarer till det offentliga samrådet vilket ledde till förseningar i förhållande till den ursprungliga uppskattade tidplanen. Av denna orsak bad europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) 10.5.2022 om en ytterligare tidsfrist för att hinna gå igenom och vetenskapligt kollegialt bedöma alla inkomna kommentarer och bemötanden.  

Bedömningsprocessen fortsätter i november-december 2022 med möten för kollegial bedömning som EFSA kallat till och där medlemsländernas experter går igenom de punkter i den vetenskapliga bedömningen av glyfosat som ger upphov till oro. EFSA bedömer att slutsatserna blir färdiga till juli 2023. Efter detta övergår behandlingen av förnyat godkännande av glyfosat till kommissionen och dess ständiga kommitté bestående av representanter för medlemsländerna för beslut.

Material i anslutning till förnyat godkännande av glyfosat har samlats på kommissionens webbplats, där det finns mer information om läget för det verksamma ämnet.

Även EFSA har samlat ihop ett informationspaket om glyfosat.

Mer information:
Överinspektör Sari Autio tfn 029 5052 196
Gruppchef Kaija Kallio-Mannila tfn 029 5052 036
e-postadresser har formatet: [email protected]
 

Tillbaka till toppen