Hoppa till innehåll

Rätt användning och underhåll av gasapparater förebygger olyckor

Tukes
12.6.2014 9.00
Pressmeddelande

Gasapparater som inte blivit servade, som fått något fel eller använts oaktsamt orsakar årligen kolmonoxidförgiftningar, gasläckage och bränder. På 10 år har 15 personer omkommit i gasolyckor. Det bästa sättet att förebygga olyckor är att använda apparaterna rätt och se till att de underhålls och servas. Före semestersäsongen är det bra att se över och serva gasapparaterna i sommarstugan, husvagnen eller husbilen och båten, påminner Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Årligen har det i medeltal inträffat 10 olyckor i samband med hushållsbruk av flytgas. Dödsolyckor har inträffat ungefär vartannat år. I år har en person omkommit i en brand som orsakades av en gasapparat. I fjol fick Tukes kännedom om 13 olyckor, de flesta av dem bränder. Bränderna orsakade huvudsakligen egendomsskador, men även några personskador. Oftast orsakades branden av en läckande gasflaska eller gasapparat.

Gasolyckor kan förebyggas om man använder apparaterna i enlighet med bruksanvisningen och ser till att de servas och underhålls. För att fungera korrekt behöver gasapparater tillräckligt med förbränningsluft. Därför är det viktigt att inte ens vid kallt väder täppa till ventilationsöppningarna i stugan eller husvagnen/husbilen. Om tillförseln av förbränningsluft är otillräcklig uppstår giftig kolmonoxid. Kolmonoxidförgiftning är den vanligaste dödsorsaken vid gasolyckor. Håll ett öga på färgen på gasapparatens låga: när gaslågan brinner rätt ska den vara blå och lågans inre del blågrön. Om lågan har gula toppar får brännaren inte tillräckligt med luft.

Med tanke på säkerheten är det viktigt att placera gasapparaterna rätt. Flytgasflaskan får inte placeras nära en värmekälla, t.ex. en eldstad. I små byggnader är det säkrast att placera gasflaskan utomhus. I sovrum bör gasapparater inte alls användas på grund av kolmonoxidrisken. Tukes rekommenderar också att man inte använder flera gasapparater samtidigt i små utrymmen. Gasapparater för utomhusbruk får under inga omständigheter användas inomhus.

Kontrollera regelbundet – minst en gång om året – att din gasanläggning är hel och tät. Läckande anslutningar eller en murken slang innebär risk för gasläckage. Du kan kontrollera gasslangen genom att böja den. Om slangen har sprickor är det dags att byta den. Att anslutningarna är täta kan du kontrollera genom att pensla tvållösning på dem. Om det kommer bubblor läcker anslutningarna och då måste de dras åt. Det är bra att byta gasslang ungefär vart femte år och tryckregulator vart tionde år. Om apparaten inte har servats eller rengjorts på länge finns det också risk för ofullständig förbränning, som gör att det bildas kolmonoxid.

Om en gasapparat inte fungerar korrekt är det bäst att genast kontakta ett godkänt gasinstallationsföretag. Med 3-5 års mellanrum är det på sin plats med grundligare service. En förteckning över godkända företag finns på Tukes webbplats.

En brandvarnare är obligatorisk utrustning i bostadsbyggnader. Det är bra att utrusta sig med släckningsredskap och lära sig använda dem med tanke på brand. Bra släckningsredskap är en brandfilt, en handbrandsläckare, en trädgårdsslang, en vattenfylld pytsspruta eller bevattningsvatten som man sparat i stora kar.  

Mer info: säkerhetsingenjör Seppo Huttunen, telefon 029 5052 471, [email protected].

 
Video: Så byter du gasslang på en flytgasapparat

Video: Se hur en gaslåga som brinner farligt ser ut

Bilder av hur en gasflaska kan placeras utanför byggnaden.

                               

 BILAGA: Checklista för säker användning av flytgas 


Vid användningen 

Kontrollera regelbundet att din gasapparat är hel och tät:

–  Böj på slangen och kontrollera att den inte har sprickor.

–  Kontrollera med hjälp av tvållösning att anslutningarna är täta.

–  För felaktiga apparater på service.

–  Följ bruks- och serviceanvisningarna.

–  Se till att ventilationen är tillräcklig i det utrymme där gasapparaten används.

–  Använd inte apparaterna för något annat än deras ursprungliga ändamål.

– Stäng flaskventilen efter varje användning.

Om du känner gaslukt 

–  Stäng genast flaskventilen.

– Rök inte, använd inte öppen eld eller elektrisk strömbrytare.

– Vädra rummet: öppna dörrar och fönster.

– Efter vädringen: kontrollera slangen och slanganslutningarna med tvållösning eller läckindikator.

– För apparaten på service om det är fel på den.

Byte av gasflaska 

– Stäng flaskventilen.

– Se till att ingen antändningskälla finns i närheten: – rök inte, använd inte öppen eld eller elektrisk strömbrytare.

– Se till att ventilationen är tillräcklig om du byter flaska inomhus.

– Kontrollera efter bytet att tryckregulatorn sitter stadigt på plats.

– Om kulventil används: ta tag om tryckregulatorn och lyft upp flaskan. Om regulatorn inte lossnar är den rätt monterad. Om vridventil (sidoventil) används: kontrollera med hjälp av tvållösning att anslutningarna är täta.

Förvaring av gasflaskor 

– I en bostadsbyggnad får högst 25 kg flytgas förvaras.

– Förvara gasflaskor i upprätt läge och utom räckhåll för barn.

– Förvara inte gasflaskor i källaren, på vinden eller i sovrummet.

– Flaskans yttemperatur får inte stiga över +40 C° och därför får flaskan inte placeras i närheten av värmekällor, t.ex. ett värmeelement eller en eldstad.

– Förvaringsutrymmet ska vara väl ventilerat.

– En gasflaska som placerats utanför huset vid husväggen ska stå i ett låst skåp.

Transport av gasflaskor  

–  Kontrollera att flaskventilen är ordentligt stängd.

–  Kontrollera att ventilskyddet är stadigt påsatt som skydd för ventilen.

–  Stöd flaskan omsorgsfullt så att den inte kan röra sig.

–  Transportera flaskan upprätt.

–  Tillfälligt kan flaskan transporteras vågrätt t.ex. i bilens bagagelucka.

– Har du gasflaskor i bilen ska du inte parkera bilen i solsken för en längre tid, eftersom flaskorna då kan bli för heta.

Gasinstallationer

–  Från en gasflaska får gas ledas med slang bara till en enda förbrukningsapparat.

–  Flytgasslangens längd får vara högst 1,2 meter och innerdiametern 10 mm.

–  Slangen ska fästas med slangklämmor i vardera ändan.

–  Tryckregulatorn fästs direkt på flaskventilen.

–  Använd enbart en lågtrycksregulator (30 mbar) som är avsedd för hushållsbruk.

–  Högtrycksregulatorer får inte användas i samband med apparater för hushållsbruk.

–  Kontrollera (med hjälp av tvållösning) efter installationen att anslutningarna är täta och tillräckligt åtdragna.

–  I små stugor där man sover och vistas i samma utrymme ska flytgasflaskor helst inte förvaras inomhus.

–  Gasslangen får inte ledas ut genom ytterväggen.

–  Det är tillåtet att installera slangen själv.

–  Fasta installationer med metallrör får enbart utföras av ett godkänt gasinstallationsföretag.