Alla gruvdistrikt i Finland förordnas att ställa säkerhet

Tukes 23.6.2014 9.42
Pressmeddelande

Alla gruvdistrikt i Finland förordnas att ställa en säkerhet för åtgärder som vidtas efter att gruvan lagts ned. Säkerhets- och kemikalieverket Tukes utfärdar i slutet av juni en föreskrift om att innehavare av gruvrättigheter ska ställa en säkerhet inom ett år från utfärdandet av föreskriften. Gruvsäkerheten täcker de åtgärder i enlighet med gruvlagen genom vilka området för en stängd gruva försätts i ett säkert tillstånd och iståndsätts.

Tukes utfärdar 24–30.6.2014 en föreskrift för alla innehavare av gruvrättighet i Finland att ställa en gruvsäkerhet. Säkerheten omfattar de åtgärder som vidtas efter det att gruvdriften upphört för att försätta området i det skick som den allmänna säkerheten kräver och sörja för att det iståndsätts.

Efter att föreskriften har utfärdats har gruvdistrikten ett år på sig att ställa säkerheten. I Tukes beslut fastställs säkerhetens storlek och art på så sätt att den omfattar de åtgärder som föreskrivs i gruvlagen.

– Gruvsäkerhetens storlek varierar beroende på gruvdistrikt. På storleken inverkar bland annat i vilket skede gruvverksamheten är: är man in provbrytningsskedet, har gruvverksamheten redan inletts eller håller man redan på att avsluta gruvverksamheten.  Påverkande faktorer är också huruvida malm bryts under jorden eller i ett dagbrott, och huruvida området efterbehandlas redan under pågående verksamhet till exempel genom att man bygger staket kring dagbrott, beskriver gruvöveringenjör Terho Liikamaa vid Tukes.

Ofta är det möjligt att fastställa gruvsäkerhetens slutliga storlek först i slutet av gruvans livscykel, när det är möjligt att bedöma möjligheterna till fortsatt användning av gruvbyggnaderna.

I anslutning till gruvsäkerheten fastställs även en kontrollintervall. Kontrollintervallerna varierar mellan två och tio år beroende på gruvans livscykel och på eventuella förändringar i gruvverksamhetens karaktär.

Dessutom justeras gruvsäkerheten alltid om det framträder behov till det i anslutning till Tukes eller andra gruvmyndigheters besök.

Ytterligare information:

Ossi Leinonen, överinspektör, tfn 029 505 2205

Terho Liikamaa, gruvöveringenjör, tfn 029 505 2117

[email protected]