Kravet på att testa sprutor har utvidgats

Tukes 11.5.2017 9.56
Pressmeddelande

Kravet på att testa utrustning för spridning av växtskyddsmedel, så som traktorsprutor, har utvidgats till att omfatta all spridningsutrustning som används professionellt. Testningskravet omfattar nu också annat än traktorsprutor som används i åkerbruk, och gäller alltså spridningsutrustning som används i kommuner och städer, på järnvägarna, på golfplaner, i växthus och på plantskolor. Eftersom testningskravet redan är i kraft, lönar det sig att snabbt låta testa sprutor som inte ännu är testade.

Före november 2016 ingick testningskravet i miljöersättningen och gällde endast gårdar, på vilka bedrevs trädgårds- eller jordbruk.

I enlighet med EU:s direktiv om en hållbar användning av växtskyddsmedel blev testningskravet 26.11.2017 obligatoriskt för all spridningsutrustning i professionellt bruk. Målet med testningen är att spridningen av växtskyddsmedel ska vara så säker som möjlig både för den som använder sprutan och för miljön.

Tidtabellen varierar

Tidtabellen för testningskravet varierar, beroende på till vilken grupp sprutan hör. Den största delen av alla sprutor som är i användning hör till grupp 1. Sprutorna borde ha testats senast 26.11.2016, varefter de ska testas med fem års mellanrum.

Till tidsplan för testning, grupp 2 hör till exempel kall- och varmdimningssprutor. Sprutorna i grupp 2 ska testas senast 26.11.2026, varefter de ska testas med 10 års mellanrum.

En del sprutor behöver inte testas. Till dem hör till exempel ryggsprutor.

Samma direktiv gäller alla EU-länder, vilket innebär att en spruta som köps från ett EU-land inte behöver testas på nytt, om den redan är testad i ursprungslandet.

Tidsplan för testning, grupp 1: Testning ska ha utförts senast 26.11.2016. Efter detta är intervallen för testning fem år fram till slutet av 2020. Därefter är intervallen för testning tre år.

 • sprutor med horisontell sprutbom, vars bom är > 3 m
 • spridningsutrustning för besprutning av buskar och träd (dimsprutor)
 • växthussprutor (stationära eller semimobila), vars tank är ≥ 25 l eller arbetstrycket är ≥ 15 bar eller bommen är >3 m
 • spridningsutrustning som monterats på skördetröskor
 • spridningsutrustning som monterats på tåg eller luftfartyg

Tidsplan för testning, grupp 2.Testning första gången senast 26.11.2026 (testningsintervall 10 år):

 • sprutor med horisontell sprutbom, vars bom är < 3 m
 • växthussprutor (stationära eller semimobila), vars tank är < 25 l och arbetstrycket är < 15 bar och bommen är < 3 m
 • Dimsprutor avsedda för lokal användning och varmdimningsaggregat (varmdimnings- och kalldimningssprutor, inte bärbara)
 • torrbetningsaggregat som monterats på såningsmaskiner och industriella betningsaggregat för utsäde
 • avstrykare (inte bärbara)

Behöver inte testas:

 • handhållen spridningsutrustning och ryggburna sprutor
 • betningsaggregat som monterats på spannmålsskruvar
 • potatisbetningsaggregat (förutom de av typen bomspruta)
 • utrustning på en skogsmaskin (t.ex. för bekämpning av rotröta)

Tukes godkänner spruttestare

Det finns 60 spruttestare på olika håll i Finland. De är godkända av Säkerhets- och kemikalieverket, Tukes, och de testar spridningsutrustning. Bara en del av de testare som testar traktorsprutor har utbildat sig för att testa också växthus- och plantskolesprutor.

En lista över testarna finns på Tukes websidor .

Vid testningen av spridningsutrustningen går spruttestaren systematiskt igenom sprutans alla delar och granskar att de är i skick och fungerar som de ska.

I samband med testningen granskas bland annat att sprutan inte läcker, att pumpen är i skick och att trycket hålls stabilt samt att omrörningen i tanken är tillräcklig. Dessutom granskas filtrens skick och pumpens kapacitet, det vill säga att sprutan ger ut den mängd preparat som är avsett och att spridningsjämnheten är bra. När testningen är klar får ägaren en testningsrapport. En spruta som testats med godkänt resultat märks med en testningsdekal.

Precisering av testningen av spridningsutrustning på skogsplantskolor

Spridning av växtskyddsmedel på skogsplantskolor görs antingen med traktorspruta med bom eller med en semimobil eller stationär spruta, till vilken kopplas ett munstycke eller en bom som är avsedd endast för spridning av växtskyddsmedel eller en bom eller ramp främst avsedd för bevattning. Bevattningsramper, som främst används för bevattning, är inte utrustning avsedd för spridning av växtskyddsmedel enligt lagen om växtskyddsmedel (1563/2011), så de behöver inte testas.

Med andra ord

 • spridningsutrustningens pump och tankenhet ska testas
 • bommar och munstycken, som huvudsakligen används till spridning av växtskyddsmedel ska testas
 • bommar eller ramper, som först och främst används för bevattning eller för spridning av gödselmedel behöver inte testas

www.tukes.fi/spridningsutrustning

Mer information

Överinspektör Satu Rantala, tel. 029 5052 013

Ledande expert Eija-Leena Hynninen tel 029 5052 049

förnamn[email protected]