De nya skyddsavstånden till vattendrag för växtskyddsmedel blir obligatoriska – kontrollera preparatens begränsningar före spridning

Tukes 3.6.2015 8.42
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner jordbrukarna om att kontrollera skyddsavstånden till vattendrag för de växtskyddsmedel de använder före besprutningen. Under denna växtperiod är alla som använder växtskyddsmedel för första gången skyldiga att följa de nya, riskbaserade skyddsavstånden. Skyddsavstånden kan enkelt kontrolleras i Tukes växtskyddsmedelsregister.

Vattendragsbegränsningarna för växtskyddsmedel blev riskbaserade 2013 och jordbrukarna är skyldiga att följa de nya skyddsavstånden under denna växtperiod. Syftet med begränsningarna är att skydda vattenlevande växter och djur mot växtskyddsmedlens skadliga verkningar. Sedan den 1 januari 2015 ska de nya skyddsavstånden finnas på försäljningsförpackningar som släpps ut på marknaden. Skyddsavstånden för preparat som köpts före 2015 ska kontrolleras på försäljningspackningarnas text i Tukes växtskyddsmedelsregister.

Hur vet jag om min odling ligger vid ett vattendrag? 

  • De nya skyddsavstånden ska följas längs de vattendrag som finns i Mavis VIPU-tjänst.  Genom att klicka på punkten vattendrag på kartuppslaget visas de vattendrag för vilka skyddsavstånden ska följas med blåa streck (vit kant) på kartan.
  • Skyddsavståndet till vattendrag uppmäts från vattenlinjen vid besprutningstillfället. Jordbrukare som har ingått en miljöförbindelse ska också observera att man i enlighet med miljöersättningssystemet ska lämna en minst tre meter bred vegetationstäckt skyddszon obesprutad på en åker som ligger vid vattendrag.

Anvisningar för spridning och val av munstycken 

  • De nya skyddsavstånden har beräknats på basis av den belastning som växtskyddsmedlen orsakar vattendraget. Kring alla vattendrag måste man lämna ett minst tre meter brett obesprutat område. För vissa preparat som är mycket giftiga för vattenorganismer förutsätter man användning av avdriftsreducerande munstycken för att garantera säker användning.
  • På Tukes webbplats  finns listor på godkända munstycken samt anvisningar för val av körhastighet och tryck. Avdriftsreducerande munstycken ska användas på 3–100 meters avstånd från vattendraget. Längre bort kan munstyckena bytas ut mot spaltmunstycken.
  • Tukes rekommenderar användning av avdriftsreducerande munstycken även på andra åkerområden, så att också belastningen på den övriga miljön minskar och till exempel mångfalden hos arter som lever i dikesrenarna bevaras bättre.

Mer information

http://www.tukes.fi/sv/Tjanstomraden/Kemikalierbiocidervaxtskyddsmedel/Vaxtskyddsmedel/Miljobegransningar-/Vattendragsbegransning/

överinspektör Leona Mattsoff, tfn 029 5052 047