Tryggt att öka användningen av grönsaker

Tukes 27.1.2011 15.04
Pressmeddelande

 

Livsmedelssäkerhetsverket Eviras meddelande  

Omfattande undersökning av risker i anslutning till rester av växtskyddsmedel

I en omfattande riskvärderingundersökning bedömdes de risker som rester av växtskyddsmedel medför för konsumenterna. I rapporten som forskningsenheten för riskvärdering inom Livsmedelssäkerhetsverket Evira har tagit fram granskas utöver vuxnas långvariga exponering för första gången i Finland även barns exponering för rester av växtskyddsmedel. Samtidigt granskas för första gången även kortvarig och akut exponering. Exponering för rester av växtskyddsmedel kan minskas genom en mångsidig användning av grönsaker och frukter.

Inga särskilda matanvändningsrekommendationer

Enligt denna undersökning är det tryggt att öka användningen av grönsaker. Undersökningsresultaten tyder på att barns och vuxnas långvariga exponering ligger på en trygg nivå och den har inte förändrats på 2000-talet.

Den betydande nytta som grönsakerna medför för hälsan äventyras inte av växtskyddsmedlens effekter. Användningen av grönsaker bland finländska konsumenter har varit en av de lägsta i Europa. Hos vuxna har sannolikheten för att exponeringen för den akuta referensdosen överskrids utifrån värdena för 2007 och 2008 minskat till den acceptabla nivån 0,01 procent, dvs. sannolikheten för att värdet överskrids är en på tiotusen personer.

Barnen är en särskilt känslig befolkningsgrupp

Sammansättningen av barnens kost är annorlunda och matkonsumtionen bland barn per kilogram kroppsvikt är större än bland vuxna. När kontrollperioden upphörde 2008 var sannolikheten för att exponeringen för den akuta referensdosen, dvs. aRfD, hos treåriga barn överskrids 0,1 procent. Teoretiskt har referensdosen således överskridits hos ett av tusen barn.

De viktigaste exponeringsgrupperna var karbamater och organofosfater. När man granskade kortvarig exponering visade det sig att spenat, gurka, äpple och sallad samt bönor var de produkter som sannolikast påverkade att det toxikologiska referensvärdet, aRfD, överskreds hos treåringarna.

Eftersom organofosfater och karbamater förekommer i produkter som importeras från länder utanför EU ska exponeringen hos treåriga barn följas upp.

En mångsidig användning av grönsaker rekommenderas

Av organofosfaterna användes endast dimetoat i Finland 2010. Även i det övriga EU-området har antalet organofosfater som används minskat betydligt. Riskvärderingen på EU-nivå gällande godkännandet av aktiva ämnen har minskat antalet aktiva ämnen som används i produkter på den gemensamma marknaden.

En del av de högsta slumpmässiga exponeringarna kommer från storkonsumtionen av enskilda vissa vegetabilier och frukter som har importerats från länder utanför EU. Därför kan en del av de högsta slumpmässiga exponeringarna bland barn undvikas när man föredrar växtprodukter som producerats i EU-området. En mångsidig användning av frukter och andra grönsaker minskar möjligheten till slumpmässig överdriven exponering.

Nästan 11 000 livsmedelsprov som material

Den genomförda riskbedömningen av samexponering grundar sig på de restmätningar på Tullaboratoriets och MetropoliLabs 10 565 livsmedelsprov från Evira, Tullen, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovård Valvira, Helsingfors stads miljöcentral och Inhemska Trädgårdsprodukter r.f. som genomförts 2002–2008 gällande cirka 250 olika aktiva ämnen. Materialet om halter i livsmedel bestod av valda ämnen samt av både tillåtna och förbjudna aktiva ämnen i EU.

Uppgifterna om matanvändning baserar sig på barns och vuxnas matkonsumtion som producerats i näringsundersökningarna Finravinto 2007 (på finska) och DIPP (på finska) inom ramen för Institutet för hälsa och välfärd.

Varför används växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel används inom livsmedelsproduktionen för att förebygga växtsjukdomar och växtskadegörare samt för att begränsa effekterna och reglera tillväxten av ogräsväxter, insekter och fästingar.

Läs riskvärderingsrapporten Växtskyddsmedelsrester i näring – en kumulativ riskbedömning på finska i sin helhet (Evira)
Ett sammandrag kan du läsa här (pdf, 11 kb)

Ta del av Eviras forskning om riskvärdering

Mer information om övervakningen av rester av växtskyddsmedel

Mer information om undersökningen:
Europeisk toxikologi, specialforskare FT Juha Laakso, forskningsenheten för riskbedömning, Evira. Juha Laakso är specialforskare vid Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) sedan 1.1.2011, tfn 040 489 3369, fornamn.efternamn at-merkki.gif : 1Kb tukes.fi.

Ytterligare information om övervakningen:
Överinspektör Ulla Karlström, Evira, enheten för produktsäkerhet, sektionen för kemisk riskkontroll, tfn 040 487 7798, fornamn.efternamn at-merkki.gif : 1Kb evira.fi.