Brister i kökskranar och duschväggar

Tukes 5.6.2017 8.00
Pressmeddelande

I anslutning till det omfattande testprogrammet för byggprodukter som genomförs i år har Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) låtit testa kökskranar och duschväggar i glas. Inga brister upptäcktes i de testade kranarna, och alla testade duschväggar och en bastudörr var förenliga med teststandarden.

Produkterna som valdes till testerna skaffades från detaljhandelsbutiker, partiaffärer för proffs, tillverkare och nätbutiker verksamma i Finland. Syftet med testerna var att utreda om produkterna uppfyller de nationella kraven. Kökskranarnas täthet och tryckhållfasthet samt duschväggarnas slaghållfasthet och splittring testades. Dessutom testades om kranarna avger hälsoskadligt bly och kadmium i otillåtna mängder.

Enligt Finlands byggbestämmelser ska vattenanordningar konstrueras så att material som står i kontakt med vatten inte orsakar hälsorisker. Vattenanordningar ska dessutom vara hållbara och funktionssäkra under hela den planerade användningstiden.

Duschväggars hållfasthet testades

Produkterna i testet valdes utifrån respons som Tukes fått. Tre tillverkares duschväggar och en tillverkares bastudörr valdes. Tre exemplar av respektive produkt testades. Produkternas slaghållfasthet och splittring undersöktes.

Enligt testerna uppfyllde alla produkter kraven enligt standarderna när det gäller slaghållfasthet och splittring. Glasen splittrades i små, icke-skärande skärvor på ett sätt som är typiskt för härdat säkerhetsglas.

Det fanns problem med fästdonens hållbarhet i en tillverkares duschväggar, och de kommer att utredas tillsammans med tillverkaren.

Många tekniska krav på kökskranar

Sammanlagt 12 kökskranar från olika tillverkare testades. Kranarna valdes, eftersom de säljs allmänt, även direkt till konsumenter.  Fungerande kranar kan också bytas till exempel av inredningsmässiga orsaker, och konsumenter kan montera dem själv.

Tungmetaller kan upplösas i kranar, och brister i tätheten eller tryckhållfastheten kan orsaka läckage. Därför ställs det säkerhets- och hälsorelaterade tekniska krav på dem. Potentiella hälsorisker var också ett kriterium när kranarna valdes.

Inga brister upptäcktes i kökskranarnas testade egenskaper. Kranarna i testgruppen hade tillverkats i Finland, Europa och utanför Europa. Kranarna kostade mellan 15 och 340 euro.

Frivilligt typgodkännande är ett tecken på kvalitet

Största delen av byggprodukterna relaterade till hushållsvattensystem kan typgodkännas. Typgodkännande för en byggprodukt innebär att produkten uppfyller de nationella lagstadgade kraven och att den har testats och organet för typgodkännande har kontrollerat kvaliteten. Typgodkännande kan dock vara frivilligt för tillverkaren, och det kan finnas produkter på marknaden som inte är typgodkända och som uppfyller de nationella kraven. Om en byggprodukt som ansluts till hushållsvattensystemet inte är typgodkänd, är det bra att åtminstone kontrollera produktens certifikat eller motsvarande dokument.

Den som åtar sig ett byggprojekt ska se till att de byggprodukter som används uppfyller kraven. På marknaden kan det finnas produkter relaterade till vattensystem som inte lämpar sig för finska förhållanden. För att minimera läckageskador och hälsorisker ska man vid valet av vattenförsörjningsutrustning säkerställa att produkten lämpar sig för finska förhållanden och det aktuella objektet.

Tillverkaren ska CE-märka duschväggar och glas i bastudörrar. Med hjälp av CE-märkning försäkrar tillverkaren att byggproduktens egenskaper uppfyller en europeisk harmoniserad produktstandard eller ett europeiskt tekniskt godkännande. Om man utför reparationer själv eller anlitar en entreprenör ska man säkerställa att produkten inte har bristfälliga uppgifter och att den förvaras och transporteras på ändamålsenligt sätt.  Anmäl produkter med bristfälliga uppgifter till Tukes.

Ytterligare information:

överinspektör Johanna Ahola tfn 029 5052 740 (duschväggar) och sektionschef Kurt Kokko tfn 029 5052 128 (kranar)

Testningen utgör en del av testprogrammet för byggprodukter. Undersökningen inleddes i slutet av 2016, och programmet avslutas i slutet av 2017.  I programmet testas byggprodukter på olika områden på ett omfattande sätt. Syftet är att ta fram en lägesbild av byggprodukters allmänna kvalitet och överensstämmelse med kraven. Med hjälp av resultaten kommer man dessutom att utveckla tillsynen av byggprodukter så att den är så effektiv och resultatbringande som möjligt.

BILAGA : När du köper en duschvägg i glas


1) se till att produkten har CE-märkning
2) kontrollera eller be säljaren kontrollera att de produktrelaterade dokumenten innehåller information om slaghållfasthet/splittring
3) be att få monterings- och bruksanvisningar på finska eller svenska
4) hantera, transportera och montera produkten enligt tillverkarens anvisningar och beakta också  Suomen Tasolasiyhdistys anvisningar och garantivillkor (linkki)
Information om produkten finns i prestandadeklarationen som följer med den.
Köp inte en duschvägg i glas med bristfällig information, utan anmäl den till Tukes!