Ballast CE-märks mer samvetsgrant än tidigare

Tukes 21.12.2017 9.00
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har övervakat ballastprodukters överensstämmelse med kraven under åren 2013–2017. Genom övervakningen undersöktes i hur omfattande utsträckning ballasttillverkare har CE-märkt produkter som släpps ut på marknaden. Under övervakningsperioden hade CE-märkningsbristerna minskat med 9 procent.

Tukes uppgift är att övervaka CE-märkningen av ballast, vars krav är baserade på byggproduktförordningen. CE-märkning är obligatorisk om det finns en harmoniserad produktstandard för ballast. Tukes planerade marknadsövervakningen av ballast tillsammans med kommunikationsministeriet.

År 2013 var marknadsövervakningen av ballast främst inriktad på ballast tillverkad av stora och medelstora företag. Mellan 2014 och 2016 övervakades medelstora företags ballastprodukter, och 2017 undersöktes mindre orters medelstora företag och sådana småföretag som levererade ballast sporadiskt till marknaden. Övervakningsobjekten valdes ut riskbaserat. Som riskgrund användes produktionsmängderna för ballast. Övervakningen har omfattat hela Finland.

Fortfarande för mycket brister i märkningen

Mellan 2013 och 2017 gick man vid övervakningsbesöken igenom dokumentation av CE-märkningen för mer än 1200 ballastprodukter och därtill besöktes tillverkningsplatser för ballast. I samband med övervakningen gav man företagen råd och vägledde dem i frågor som rör CE-märkning av ballast.

Sedan 2013 hade bristerna i CE-märkningen klart minskat. Andelen bristfälliga produkter uppgick 2017 till 17 procent, då det fyra år tidigare saknades obligatoriska märkningar på nästan var fjärde produkt.

- Bristerna förklaras delvis av det faktum att många ballasttillverkare inte kände till att CE-märkning av ballast är obligatorisk. Många tillverkare inledde CE-märkning av ballast när de meddelades om övervakningsbesöket, säger överinspektör Veijo Niittyvuopio vid Tukes.

- Utifrån övervakningen kan man konstatera att mängden bristfälliga CE-märkningar av ballast fortfarande ligger på en alarmerande nivå. Problemet är att beställarna inte kräver att ballasten ska vara CE-märkt i sina beställningar.

Marknadsövervakningen av ballast kommer att fortsätta nästa år. Då är den inriktad på ballast som tillverkas av regionala ballastaktörer.

Mer information:

 
Överinspektör Veijo Niittyvuopio tfn 029 5052 250 och
överinspektör Jukka Lepistö tfn 029 5052 460 [email protected]

 Bilaga

Resultat av marknadsövervakningen av ballast 2013–2017

År

CE-märkningen
i sin ordning

CE-märkningsbrister

CE-märknings-
 brister, %

Totalt

2013

165

58

26

223

2014

276

56

17

332

2015

352

46

12

398

2016

8

4

33

12

2017

219

44

17

263

Totalt

1020

208

 17

1228

”CE-märkningen i sin ordning” innebär att CE-märkningsdokumenten för ballasterna var i sin ordning. ”CE-märkningsbrister” innehåller följande: ballasten är inte CE-märkt, prestandadeklaration har inte upprättats och CE-märkningen är under arbete. ”CE-märkningsbrister, %” beskriver procentandelen brister i CE-märkningen av ballast jämfört med det totala antalet för varje år. Några mindre aktörer har slutat leverera ballast på grund av kostnaderna för CE-märkning av ballast.

Övervakad ballast

Marknadsövervakningen av ballast riktade sig till följande typer av ballast för vilka det finns en harmoniserad standard enligt byggproduktförordningen:

- SFS-EN 12620 Betongballast

- SFS-EN 13043 + AC Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor

- SFS-EN 13242 Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande

- SFS-EN 13450 + AC Makadamballast för järnväg

Ballast som används för framställning av betong eller färdigbetong är vanligen krossat bergmaterial eller grus. Asfalt kallas en blandning av ballast och bitumenbaserat bindemedel. I asfalt används vanligtvis krossad ballast av varierande kornstorlek. Obunden och hydrauliskt bunden ballast används bl.a. som underbyggnad för vägar, gator och flygfält. Makadamballast för järnväg används i stödlagret för järnvägsspår.

Fogande av CE-märkning till en byggprodukt

En tillverkare av ballast ska upprätta en prestandadeklaration innan ballasten kan CE-märkas. CE-märkningen ska fästas synligt, läsligt och permanent på byggprodukten eller på en etikett på den, eller fästas på förpackningen eller medföljande dokument.

Mer information om CE-märkning av byggprodukter och standarder relaterade till produkterna finns på adressen www.rakennustuoteinfo.fi.