Tre personer dog av elstötar och 16 i elbränder i fjol

Tukes 7.4.2016 9.00
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) fick i fjol kännedom om tre dödsfall på grund av elstötar, varav två till följd av att personerna klättrat upp på tåg. En person dog efter att ha kopplat ett elverktyg till en felaktigt ansluten badrumsarmatur. Totalt omkom 16 personer i bränder som orsakades av elmateriel eller elanordningar.  Dödsfall på grund av elstötar och elbränder beror oftast på människors okunskap, oförsiktighet eller felaktiga handlande.

Antalet dödsfall till följd av elektriska stötar har varit 2–4 årligen, och antalet har hållits oförändrat redan i två årtionden. I fjol dog undantagsvis två personer efter att ha klättrat upp på tåg. Tidigare har vi haft ett av dessa fall per år eller vartannat år. Offren är i regel unga män.  Att röra sig på spåren eller bangårdsområden är farligt redan på grund av tågtrafiken, men att klättra upp på tågs tak eller i elstolpar medför också en fara för elstöt.  Man kan få en dödlig elektrisk stöt utan att röra ledningarna, eftersom elektricitet "hoppar". Samma livsfara råder också i närheten av kraftlinjer och transformatorer.

Ett dödsfall i fjol berodde på en felaktig elinstallation. En rörmokare som öppnade ett stockat avlopp fick en dödlig stöt när han anslöt ett elverktyg till uttaget i en badrumsarmatur. Armaturen var felaktigt kopplad så att eluttagets jordpinnar var spänningsförande.   

Årligen registreras nära 600 fall av arbetsolyckor med anknytning till elstöt eller ljusbåge.* Tukes får kännedom om endast en del av dessa, i fjol anmäldes till exempel 115 elolycksfall till Tukes. Tukes får information om elolycksfall exempelvis via innehavarna av distributionsnät och av andra myndigheter.

Elolycksfall inträffar även i välkända miljöer, såsom hemma och i trädgården. Ofta är orsaken skadade elapparater, felkopplade skarvsladdar eller felaktig användning av utrustning.  Även felaktiga elinstallationer gjorda utan fackkunskap eller elapparater som "amatörer" reparerat orsakar tillbud och olycksfall.


– Det säkraste sättet att förebygga elolycksfall är att följa bruksanvisningarna, se till att apparater får god service och underhåll samt att låta fackmän göra fasta elinstallationer och reparationer av elektriska apparater, säger gruppchef Harri Westerlund vid Tukes.

Spisen är den vanligaste orsaken till elbränder

En brand kallas för elbrand om antändningsenergin kommer direkt från elektricitet. Därför räknas också spisbränder till kategorin elbränder.  I fjol registrerades över 2 500 bränder som uppkom från elektricitet i räddningsverkens Pronto-register.

De anordningar som orsakade flest elbränder var spisar och ugnar (959 st.), armaturer (238), bastuaggregat (132), mikrovågsugnar (73), tvättmaskiner (63) och kylutrustningar (56). Dessutom orsakades bränder av elelement som användes för uppvärmning samt av olika laddningsaggregat för ackumulatorer/batterier med stor effekt.  

Totalt 16 människor dog i elbränder i fjol. Spisbränder, omkullvälta eller nedfallna armaturer med glöd- eller halogenlampor och värmare som användes felaktigt stod för en stor del av de dödliga elbränderna.

– Bränder som startar i elektriska apparater beror oftast på den mänskliga faktorn – försumlighet, användning eller installation i strid med anvisningarna, bristande underhåll eller skadad apparat.  Att glömma stänga av spisen är den vanligaste brandorsaken. Bastuaggregatbränder orsakas oftast av tvätt som hängs på tork ovanför aggregatet och av föremål som inte hör till aggregatet. Bränder i armaturer sker antingen i lysrörsarmaturer eller när armaturer med glöd- eller halogenlampa faller ned i, välter över eller på något sätt täcks av textilier eller något annat antändligt material, säger överinspektör Jukka Lepistö vid Tukes.

–  Det går att förebygga elbränder när man använder elapparater på rätt sätt och sköter om underhållet av dem samt låter fackmän sköta installationen och reparationen av apparaterna, säger Lepistö.

Mer information:
Överinspektör Jukka Lepistö (elbränder), tfn 029 5052 460,
Gruppchef Harri Westerlund (elolycksfall), tfn 029 5052 572,
[email protected] 

* Källa: Olycksfallsförsäkringscentralens databas Tapaturmapakki

Bilaga: Mitkä ovat suurimmat sähköturvallisuusriskit?

Läs även:

Työturvallisuuden ja tekniikan kehitys vähentäneet sähköiskukuolemia, artikel 5.11.2015


Väärin asennetussa pistorasiassa piilee hengenvaara - oletko varma kotisi turvallisuudesta? Meddelande 1.9.2015