Värmepumpar får endast installeras av kvalificerade installationsföretag

Tukes 4.6.2015 9.00
Pressmeddelande

Luftvärmepumpar, jordvärmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar i fordon innehåller kylmedier som är skadliga för klimatet. Anläggningar som innehåller sådana får därför endast hanteras av fackmän, som har av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) beviljad behörighet i kylbranschen. Ett installationsföretag ska även ha ett intyg för kylanläggningsaffär, dvs. verksamhetsrättighet i kylbranschen i Tukes register. En på förhand ifylld luftvärmepump får säljas till en slutanvändare endast då man kan påvisa att anläggningen installeras av ett behörigt installationsföretag. Det är därför bra att köpa en luftvärmepump installerad.

Med hjälp av kompetenskrav skyddas klimatet   

En för finländska förhållanden lämplig, förstklassig och korrekt installerad värmepump som regelbundet genomgår service är ett energieffektivt och miljövänligt uppvärmningssätt. Antalet värmepumpar i Finland har vuxit i snabb takt till över en halv miljon.

Värmepumpar innehåller emellertid i allmänhet F-gaser, som är starka växthusgaser. Det är viktigt att dessa ämnen inte slipper ut i atmosfären under installation eller service. Som en del av hejdande av klimatförändringen har man i EU föreskrivit, att installation och underhåll av anläggningar som innehåller F-gaser får skötas endast av företag som uppfyller kompetenskraven i kylbranschen. I Finland registreras och övervakas behörigheten av Tukes.

En på förhand ifylld värmepump får köpas endast om man anlitar ett behörigt installationsföretag.

En på förhand ifylld värmepump ska köpas av ett företag som säljer anläggningen tillsammans med installation. Om anläggningen inte köps tillsammans med installation, ska köparen kunna påvisa för säljaren av anläggningen, att installationen kommer att göras av ett behörigt installationsföretag.

 Tukes rekommenderar att installationsföretaget dessutom erbjuder service- och reparationstjänster för anläggningen. Installationsföretaget ansvarar då för att anläggningen fungerar på rätt sätt. Ett ansvarskännande installationsföretag ger handledning och råd i hur anläggningen ska användas.

Kontrollera installationsföretagets bakgrund och verksamhetsrättighet

I Tukes register kan man kontrollera att installationsföretaget har erforderliga kyl- och elentreprenadrättigheter.  Tukes har i enlighet med nuvarande förordning registrerat behörighet i kylbranschen sedan 2009. I Tukes register över kylbranschen finns för närvarande 4 500 företag och 14 800 kompetenta personer.

Kompetenskraven i kylbranschen gäller luftvärmepumpar, luft-/vattenvärmepumpar, jordvärmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar i fordon som innehåller F-gaser. Ett företag ska ha ett intyg för kylanläggningsaffär, dvs. verksamhetsrättighet i kylbranschen i Tukes register. Av installatörer krävs behörighet enligt lagen.

I registret över Verksamhetsutövare finns information om företagets verksamhetsrättighet och ansvarspersonens namn. I Kylbranschens behörighetsregister finns information om personbehörighet i kylbranschen samt behörighetsklasser. Behörighetsklasserna har enligt den mängd kylmedia en anläggning innehåller indelats i följande klasser:

  • luftkonditioneringsanläggningar i fordon (ku)
  • anläggningar som innehåller under 3 kg kylmedia (e3)
  • anläggningar som innehåller minst 3 kg kylmedia (y3)

Bokstaven a efter verksamhetsrättigheten betyder installationsbehörighet.

Be om ett intyg över installationen 

Ett ansvarskännande installationsföretag ger kunden intyg över kyl- och elarbeten. Ett intyg över kylinstallation påvisar att anläggningen har installerats av ett installationsföretag som uppfyller kompetenskraven. Över elinstallationer ska ges ett inspektionsprotokoll, som är installationsföretagets försäkran om att elarbetena har utförts i enlighet med bestämmelserna om elsäkerhet. Det är skäl att spara intygen, eftersom de behövs vid en eventuell reklamation eller tvist.  Av intyget ska framgå vad installationen har gällt. Om anläggningen har installerats olagligt, kan försäkringsbolaget vägra att ersätta den skada som förorsakats till följd av detta. Om en anläggning är dåligt installerad eller av dålig kvalitet leder detta inte nödvändigtvis till förväntade besparingar i uppvärmningskostnader.

Närmare upplysningar:
Säkerhetsingenjör Nina Vuontisjärvi, tfn 029 5052 053
Överingenjör Markus Kauppinen, tfn 029 5052 519
[email protected]

kylmalaite(at)tukes.fi