Hoppa till innehåll

Luftkonditioneringsapparat full av damm, trasig byggplatslampa, farlig skarvsladd, täljd stickpropp – Tukes loppisrunda avslöjade brister i elektrisk utrustning som säljs

Mediatiedote
Utgivningsdatum 16.6.2022 8.18 | Publicerad på svenska 17.6.2022 kl. 9.21
Pressmeddelande

Enorma mängder elektrisk utrustning säljs på olika loppmarknader. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) gjorde en rundtur på några loppisar i Tammerfors och Helsingfors och tog reda på vilka brister som begagnad elutrustning har. Det vanligaste problemet är bristen på bruksanvisningar, och några trasiga och farliga produkter hittades också. Tukes påpekar att säljaren alltid har ansvaret för säkerheten med den produkt som säljs och det lönar sig också för köparen att kontrollera produktens skick innan köpbeslutet fattas.

Cirkulär ekonomi är bra, men man får inte sälja vad som helst på loppis 

Ett av målen med cirkulär ekonomi är att hålla material och varor i omlopp så länge som möjligt. Loppmarknader är ett bra sätt att utöva cirkulär ekonomi. En produkt som redan är värdelös för en användare kan få fler användningsår hos en ny användare. Vad som helst ska man dock inte sälja vidare, utan det är bra om säljaren också funderar på säkerheten hos den produkt som läggs ut för försäljning. Målet är att återvinna det som är i gott skick och inte att riskera livet.

– Tyvärr finns det även obrukbara och trasiga saker och rentav farliga elapparater på loppisarna. Sådana apparater hör hemma i el- och elektronikåtervinningen och inte på loppmarknader, säger ledande experten Hanna Mustonen på Tukes.

Tukes experter på elektrisk utrustning turnerade i juni på några loppisar för att kontrollera skicket och säkerheten med de elektriska apparater som säljs. De flesta av produkterna var utvändigt sett i skick, men nästan alla saknade bruksanvisningar. I vissa fall var apparaten så komplicerad att den inte kan användas på ett säkert sätt utan anvisningar. Det fanns också några trasiga och farliga produkter, till exempel en luftkonditioneringsapparat full av damm, en trasig byggplatslampa, en farlig skarvsladd och en täljd stickpropp.  

Vad bör den som säljer elapparater kontrollera

Säljaren ansvarar för säkerheten med den elektriska utrustning som denne säljer, även om den säljs på loppmarknad. Elappararater får säljas eller överlåtas endast om man på begäran kan visa att de är säkra. Elapparater som används på rätt sätt får inte medföra risk för elstöt eller brand.

– Säljaren borde kontrollera att den produkt som säljs inte finns upptagen i Tukes register över farliga produkter. Om den finns i registret får den inte säljas. Tukes har rätt att ålägga säljaren att ta bort produkten från försäljning om den inte är säker. Produkten kan bedömas som säker om den till exempel är CE-märkt, säkerhets- och bruksanvisningar medföljer produkten och produkten är intakt och funktionsduglig, säger Mustonen. 

Innan en begagnad elapparat säljs ska säljaren åtminstone kontrollera apparaten visuellt. Försäkra dig om att

  • anslutningskabeln och stickproppen är intakta
  • apparatens skal är intakt
  • apparatens brytare och reglage är intakta och fungerande
  • armaturens lamphållare är intakta och inte lösa
  • skarvsladdens yttre mantel, stickpropp och grenuttag är intakta, sladden sitter ordentligt fast i stickproppen och grenuttaget, och att det inte finns några brända ställen på uttaget eller proppen
  • de relevanta dokumenten (bruks-, säkerhets- och installationsanvisningar) som tillhör apparaten finns med. 

Den som köper elapparater bör kontrollera samma saker.

Tukes observationer från loppisbesöken

– Bruksanvisningar saknades för nästan alla elapparater som såldes. En mycket enkel elektrisk produkt behöver inte nödvändigtvis åtföljas av tryckta instruktioner om säkerhetsinformationen och instruktionerna anges på produkten eller på dess förpackning. Även om man kan använda en enkel apparat utan bruksanvisning kan det vara svårt att använda en komplicerad apparat utan anvisningar. Om elapparaten inte kan användas säkert på grund av att anvisningarna saknas, bör apparaten inte säljas utan anvisningar, säger överinspektör Jussi Vesti

Följande elapparater bör inte säljas utan bruksanvisning om

  • apparaten är försedd med en begränsning av användningstiden, till exempel mixers och många andra köksmaskiner
  • det spelar en roll var eller på vilket avstånd apparaten installeras, till exempel installationsavståndet mellan en halogenlampa och lättantändliga material
  • apparatens installationsläge spelar en roll, till exempel fungerar IP-klassificeringen av en belysningsarmatur endast i ett visst läge (IP-klassificeringen är en internationellt använd säkerhetsmärkning som visar hur väl apparaten tål externa störningar såsom damm eller vatten). 

Ytterligare information: 
ledande expert Hanna Mustonen, tfn 029 5052 569
överinspektör Jussi Vesti, tfn 029 5052 065
e-postadresser har formatet: [email protected] 

Bilaga: Bilder från loppisrundan

Bild 1: Ventilationsapparat full av damm.
Smuts och damm inuti elapparaten minskar kylningseffekten och kan medföra brandrisk. 
 

Bild 2: En trasig byggplatslampa.
Lampans skyddskåpa är trasig och kåpan skyddar inte längre elapparaten mot damm eller vatten i de miljöer som den är avsedd för, till exempel på byggarbetsplatser eller utomhus. Den trasiga kåpan skyddar inte användaren mot oavsiktlig kontakt med spänningsförande delar. Om damm eller vatten samlas inuti elapparaten och kontaktskyddet försämras kan det medföra risk för elstöt. 


Bild 3: Farlig skarvsladd.
Skarvsladdens skyddsmantel har på det ställe som markerats med en röd cirkel på bilden dragit sig tillbaka och de grundisolerade ledarna exponeras från under skyddshöljet. Det är inte säkert att vidröra grundisolerade ledare (risk för elstöt).
 

Bild 4: Täljd stickpropp i skyddsklass 0 för en bordslampa. 
Den gamla stickproppen i skyddsklass 0 har täljts på sidor och ändar för att den ska gå att sätta i nya, jordade eluttag. Den täljda stickproppens beröringsskydd har försämrats och det finns en risk för elstötar. Dessutom gör modifieringen av stickproppen det möjligt att koppla i utrustningen i skyddsklass 0 i ett utrymme som den inte är avsedd för (t.ex. våtutrymmen). 
 

Tillbaka till toppen