Brister hittades i rörkopplingar av mässing

Tukes 29.11.2017 9.40
Pressmeddelande

Hos kopplingsstycken av mässing som installeras i ledningsnät för tappvatten hittades brister i tester som utfördes av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Mässinglegeringen i två kopplingsstycken var inte lämplig för finländska förhållanden, och kopplingsstyckena drogs bort från marknaden. Testningen av kopplingsstycken av mässing ingår i ett omfattande testningsprogram för byggprodukter, som genomförs i år.

Till testerna valdes sju raka klämringskopplingar och fyra fördelare av mässing, som passar såväl PEX-plaströrsystem som kopparrörsystem. Produkterna skaffades från detaljhandelsaffärer och partiaffärer för proffs och de härstammade från olika tillverkare i Finland, Europa och utanför Europa. 

Syftet med testerna var att utreda huruvida de aktuella produkterna uppfyller de krav som gäller för dem. I Finland finns nationella krav för kopplingsstycken, vilket beror på att vattnet i Finland har en annan sammansättning än i de övriga europeiska länderna.

Enligt Finlands byggbestämmelser får material som i vattenanläggningar står i kontakt med vatten inte orsaka hälsorisker. Vattenanläggningar ska dessutom vara hållbara och funktionssäkra under hela den planerade användningstiden.  Även för kopplingsstycken som installeras i ett tappvattensystem finns det tekniska krav avseende användarnas hälsa samt hela rörsystemets funktion och hållbarhet. Mässinglegeringen i kopplingsstyckena måste vara avzinkningshärdig och den får inte avge ämnen som är skadliga för hälsan.  Med avzinkning avses ett korrosionsfenomen där det ur en mässinglegering frigörs zink i vattnet, varvid det kvarstår en porös struktur som innehåller mycket koppar.

För kopplingsstycken finns även ett frivilligt system för typgodkännande, med hjälp av vilket tillverkaren kan påvisa att kopplingsstycket är lämpligt för användning i Finland.

Två kopplingsstycken hade brister i avzinkningshärdigheten

Man undersökte om kopplingstyckena och fördelarna avgav skadliga tungmetaller (bly och kadmium), och man undersökte även deras spänningskorrosions- och avzinkningshärdighet. Man konstaterade att det fanns brister i avzinkningshärdigheten hos två kopplingsstycken.    Kopplingsstyckena som testades avgav inte bly eller kadmium över den tillåtna mängden.

I testet upptäcktes brister i ett kopplingsstycke av märket Comisa som importeras av Bauhaus och i raka 15 mm klämringskopplingar som tillverkas av IDC Fluid Control och importeras av Evimex Oy. Bauhaus har dragit bort kopplingsstycket i fråga från försäljning. Dessa kopplingsstycken ska inte användas i tappvattensystem, med de är lämpliga för övriga användningsändamål, såsom i värme- och gassystem. Enligt Evimex Oy hade kopplingsstycken tillverkade av vanlig mässinglegering hamnat bland kopplingsstyckena av specialmässing på produktionslinjen. Enligt fabriken var mängden kopplingsstycken som importerades liten och i fortsättningen kommer man att effektivera kvalitetskontrollen. Den aktuella tillverkarens avzinkningshärdiga kopplingsstycken kan identifieras av CR-beteckningen på kopplingstyckets stomme.  

Mer information:

överinspektör Paula Porkola tfn 029 5052 081 och gruppchef Kurt Kokko tfn 029 5052 128 [email protected]

Testningen av kopplingstycken är en del av det omfattande testningsprogrammet för byggmaterial som startade i slutet av 2016 och avslutas i slutet av 2017. I programmet testas byggprodukter på olika områden på ett omfattande sätt. Syftet är att ta fram en lägesbild av byggprodukters allmänna kvalitet och överensstämmelse med kraven. Med hjälp av resultaten kommer man dessutom att utveckla övervakningen av byggprodukter så att den är så effektiv och resultatbringande som möjligt.

BILAGA

Vad avses med avzinkning?

Kvaliteten på tappvattnet i Finland avviker från många andra länders vattenkvalitet. Vattnet i Finland fräter metaller lättare än till exempel vattnet i Centraleuropa, och därför lämpar sig inte den typ av mässing som används och godkänts i många andra länder nödvändigtvis i finländska förhållanden.   Vattnets kvalitet påverkar korrosionen av metalldelar och upplösningen av metaller.  Avzinkning innebär att mässingen korroderar, varvid mässingen avger zink i tappvattnet och kopparstrukturen som kvarstår är porös. Avzinkningen kan göra kopplingsstycket skört och orsaka sipprande läckage och till och med leda till att kopplingsstycket spricker. Deponeringar som uppstår inne i kopplingsstycket kan blockera rörsystemet. Enligt undersökningar kan avzinkning orsaka läckage redan några år efter ibruktagandet.

Beteckningen för avzinkningshärdig mässing är CR eller DZR. Dessutom innebär koden för nationellt typgodkännande STF att mässinglegeringen ska vara avzinkningshärdig. Koderna ovan har nödvändigtvis inte märkts ut på mindre kopplingsstycken även om legeringen är avzinkningshärdig.

Vad är viktigt att veta för tillverkaren och importören?

 Tillverkaren kan ansöka om typgodkännande för klämringskopplingar och fördelare som installeras i tappvattensystem. Ett finländskt typgodkännande innebär att produkten fyller de nationella kraven i lagstiftningen.

Genom sin kvalitetskontroll ska tillverkaren säkerställa att produktens egenskaper bevaras så att de överensstämmer med typgodkännandet.

Att ansöka om typgodkännande är dock frivilligt för tillverkaren, och det kan finnas produkter på marknaden som uppfyller de nationella kraven även om de inte har märkts med beteckningar för typgodkännande. Om produktens tillverkare inte har ansökt om finländskt typgodkännande, måste importören granska med hjälp av testrapporter och certifikat att kopplingsstyckena av mässing är dugliga för finländska förhållanden.

Vad är viktigt att veta för den som deltar i ett byggprojekt?

Den som påbörjar ett byggprojekt är skyldig att se till att de byggprodukter som används uppfyller kraven. Om delarna i tappvattensystemet inte uppfyller kraven, klarar systemet nödvändigtvis inte den antagna livslängden.

För att minimera läckageskador och hälsorisker ska man vid valet av vattenförsörjningsutrustning säkerställa att produkten lämpar sig för finska förhållanden och det aktuella objektet.

Den som påbörjar ett byggprojekt ska kräva att mässingdelarna som monteras i vattensystemet är avzinkningshärdiga. Planeraren ska ange i planerna att mässingdelarna är avzinkningshärdiga och entreprenören ska välja sådana produkter som motsvarar kraven.

Innan vattenanläggningen tas i bruk ska den testas genom trycksättning med vatten och den ska sköljas noggran

Då systemet är i användning lönar det sig för fastighetsägaren att årligen göra eller låta göra en visuell granskning av rörsystemet. En avzinkning av mässingdelarna kan identifieras som ett sediment eller röd färg på kopplingsstyckets utsida.   

Ytterligare information om byggprodukters CE-märkning, typgodkännande enligt förordningarna för produktgodkännande och byggplatsspecifikt godkännande samt standarder som rör produkter har sammanställts på webbplatsen rakennustuoteinfo.fi.