Publiksäkerheten måste förbättras inom motorsporten

Mediatiedote 8.3.2019 8.28
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) kräver att motorsportföreningarna, grenförbunden och branschklubbarna förbättrar publiksäkerheten på rallytävlingar och andra motorsportevenemang. Förbättringar behövs både i planering och genomförande av säkerhetsåtgärder vid evenemang. Särskilt bör man uppmärksamma förbjudna och säkra åskådarplatser, säkerhetsföreskrifter som ska delas ut till publiken, uppehållande av lägesbilden under hela evenemanget samt tillbud och vad man kan lära av dem. Riskerna ska identifieras i förväg under planeringen av ett evenemang.

Publiken ska hänvisas till de säkra åskådarområdena, dit det är lätt att ta sig och från vilka tävlingen kan följas bra. Förbjudna åskådarområden ska märkas ut i terrängen och på ruttkartorna. Publiken måste ges tydliga föreskrifter om åskådarområdena och rutterna till dem redan i evenemangets förhandsmaterial. Evenemanget får inte orsaka fara för någon, inte heller för personer som rör sig eller bor i området.

– Åskådarna och andra som rör sig i området ska följa arrangörens föreskrifter. Åskådaren bär även ett eget ansvar för att hen genom sitt agerande inte orsakar fara för sig själv eller andra, betonar överinspektör Kari Koponen. Evenemangets arrangör ska övervaka hur publiken beter sig t.ex. i publikområdena och vid behov ingripa i farligt beteende eller hur publiken har placerat sig längs rallyrutten, fortsätter Koponen.

De motorsportevenemang som grenförbunden arrangerar har i regel goda föreskrifter för säkerställande av deltagarnas säkerhet och tävlingens genomförande utan störningar. Däremot beaktas för närvarande inte publiksäkerheten inom motorsporten tillräckligt, trots att publiken utsätts för allvarliga risker. År 2018 inträffade två dödsolyckor under motorsportevenemang. Fallen har behandlats av Tukes och polisen samt Olycksutredningscentralen OTKES (olycksutredning Y2018-03).

Att ta lärdom av tillbud och olyckor är en viktig del av motorsportens utvecklingsarbete. Arrangören av ett motorsportevenemang ska registrera tillbud och olyckor samt bedöma om det finns orsak att vidta åtgärder för att förbättra säkerheten. Dessutom behövs bättre kutymer än i dag för delning av säkerhetsinformation mellan evenemangsarrangörer. Allvarliga tillbud och olyckor ska utan dröjsmål anmälas till Tukes.

Det internationella grenförbundet FIA (Fédération Internationale de l'Automobile) har fäst uppmärksamhet vid publiksäkerheten vid rallyn och publicerat nya säkerhetsföreskrifter. Tukes samarbetar med bilsportens centralförbund AKK-Motorsport ry. och Finlands Motorförbund ry. för att utveckla säkerheten. Tukes har som mål att utöka samarbetet även med andra motorsportorganisationer och -föreningar.

Mer information: överinspektör Kari Koponen, tfn 029 5052 094, [email protected]

Kuluttajille tarjottavat palvelut