Förbud mot försäljning av bruksvattenrör av plast

Tukes 9.5.2018 9.00
Pressmeddelande

I Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) tester påträffades brister i PEX-rör och kompositrör av plast avsedda för hushållsvattensystem. En tillverkares PEX-rör belades med säljförbud. Tukes bestämde att två tillverkare av PEX-rör och tre tillverkare av flerlagersrör ska ändra sina rör så att de uppfyller kraven inom tidsfristen. Testerna av plaströr som kopplas till hushållsvattensystem ingår i ett omfattande testprogram av byggprodukter.

Till testerna valdes tio prover av PEX-rör av sju olika tillverkare och åtta prover av kompositrör av sju olika tillverkare. Produkterna skaffades från detaljhandelsaffärer, partiaffärer för proffs, webbutiker och direkt av importören. Största delen av rören hade tillverkats i Europa, ett rör hade tillverkats i Israel och ett av flerlagersrören hade en kinesisk tillverkare. Nästan alla rör hade ett finländskt STF-typgodkännande. 

Syftet med testerna var att utreda huruvida de aktuella produkterna uppfyller de krav som gäller för dem avseende deras användning för dricksvatten. Syftet med testerna var också att utreda huruvida rörlängderna och märkningarna på rören överensstämmer med standarden. Även graden av tvärbindning hos PEX-rören kontrollerades. Tvärbindning förbättrar polyetenrörets beständighet mot temperaturväxlingar. Tvärbindning sker antingen kemiskt genom att använda peroxider (PEX-a), silan (PEX-b) eller genom bestrålning (PEX-c).  Dessutom undersökte man skilt rörens kemiska föreningar som rörmaterialet kan avge i hushållsvattnet. I Europa finns inte några lagstadgade gränsvärden för enskilda kemikalier som plaströr avger. Därför bad Tukes om expertutlåtanden när de bedömde hälsoriskerna av de kemikalier som löst upp sig i hushållsvatten.

 Ett PEX-rör belades med säljförbud, två rör gav vattnet smakolägenheter

I de tester som Tukes lät göra upptäcktes sådana brister i Pexgol PEX-a-rör tillverkade av israeliska Golan Plastic, som kan medföra hälsofara. De aktuella rören avgav mer organiska kolföreningar än de rekommenderade gränserna och de underkändes i de organoleptiska tester som utfördes enligt finländsk standard. Även organiska föreningar som avgavs av rören analyserades (VOC). Utifrån analyserna konstaterades att halten av TBA (tert-butanol) som rören avgav var väldigt hög jämfört med rör av andra tillverkare.

I en färsk rapport som publicerats av Vatteninstitutet och som baserar sig på ett expertutlåtande av Institutet för hälsa och välfärd (THL) föreslås hälsobaserade gränsvärden för TBA både vid kortvariga tester i laboratorium och vid långvarig användning. Enligt THL:s expertbedömning är det hälsobaserade gränsvärdet för TBA i hushållsvatten 500 µg/l. Med en omvandlingskoefficient kan det här gränsvärdet kalkylmässigt tillämpas på produkttester som utförs i laboratorium.  Halten av TBA som Pexgol PEX-a-rören avgav i laboratorietester överskred detta gränsvärde trefalt. På grund av de här bristerna belade Tukes de aktuella rören med säljförbud och bestämde att importören ska samla osålda rör bort från marknaden. Pexgol PEX-a-rören hade ett giltigt finländskt typgodkännande och instansens som beviljat det, VTT Expert Services Oy, återkallade typgodkännandet efter beslutet om säljförbud.

Två importörer av PEX-b-rör ålades att korrigera produkterna så att de uppfyller kraven före utgången av sommaren 2018. Det ena PEX-b-röret klarade inte de organoleptiska testerna och även halten av organiska föreningar det avgav överskred det rekommenderade gränsvärdet. Importören av dessa rör har frivilligt avbrutit försäljning av rören. Det visade sig att det andra PEX-b-röret överskred det organoleptiska smakprovet en aning, även om mängden organiska föreningar som löstes upp i vattnet i övrigt var liten. Vanligtvis har de kemiska föreningar som avges av PEX-b-rör en mycket låg lukt- och smaktröskel. Det här innebär att även små halter, som inte orsakar olägenheter för hälsan, kan orsaka lukt- och smakproblem i hushållsvattnet omedelbart efter installationen och även flera månader senare.  

Båda PEX-c-rören som tillverkats av två olika tillverkare uppfyllde kraven för PEX-rör som installeras i tappvattensystem.  

Det är omöjligt att organoleptiskt bedöma halterna av TBA, som vanligtvis avges av rör av PEX-a-typ, eftersom det är en luktfri och smaklös förening. I de tester som Tukes lät göra upptäckte man relativt höga TBA-halter även i andra PEX-a-rör. Vid tidpunkten för testerna uppfyllde rören som testades ändå de gällande nationella kraven samt kraven i förordningarna om typgodkännande.

Brister upptäcktes även i kompositrör

Ett kompositrör består av många olika material. Vanligen är det inre och yttre skiktet av ett kompositrör av polyeten (PEX eller PE-RT) och mellan dem finns ett tunt aluminiumskikt. Kompositrör kallas även flerlagersrör. Mängden organiska föreningar som två kompositrör med en inre yta av PEX-b avgav överskred gränsvärdet som använts vid typgodkännandet. Det ena röret klarade inte heller de organoleptiska testerna.  En tillverkares kompositrör med en inre yta av PE-RT-plast klarade inte de organoleptiska testerna. Plastsmaken som rörmaterialet avgav i testvattnet överskred den tillåtna skalan. Enligt kemiska tester avgav det aktuella röret inte några organiska föreningar inom ramen för kvantifieringsgränserna. Importören och tillverkaren av rören har inlett utredningar för att förklara avvikelserna.

Mer information: överinspektör Paula Porkola tfn 029 5052 081 och sektionschef Kurt Kokko tfn 029 5052 128, e-postadress [email protected]

Blogg: Byggprodukter får inte utgöra en olägenhet för dricksvatten (på finska)

Social- och hälsovårdsministeriet och miljöministeriet informerar: Stora skillnader i plaströrs kvalitet

Tert-butylalkohol (TBA) som avges av PEX-rör (på finska) Forskningsrapport. Satakunda yrkeshögskola.  

Lukt- och smakproblem i vatten från vattenledningar av plast (THL)

Testerna av plaströr ingår i ett omfattande testprogram av byggprodukter, som genomförs av Tukes. I programmet testades byggprodukter på olika områden på ett omfattande sätt. Syftet är att ta fram en lägesbild av byggprodukters allmänna kvalitet och överensstämmelse med kraven. Med hjälp av resultaten kommer man dessutom att utveckla övervakningen av byggprodukter så att den är så effektiv och resultatbringande som möjligt.

Mer information om CE-märkningar för byggprodukter, godkännanden för vissa byggprodukter i enlighet med byggproduktförordningen och byggplatsspecifika godkännanden samt standarder som gäller produkter hittar du på webbplatsen Rakennustuoteinfo.fi (på finska).