Förslag om begränsning av användningen av neonikotinoider till enbart växthus – inget slutligt beslut ännu

Tukes 12.12.2017 16.25
Pressmeddelande

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om begränsning av användningen av neonikotinoider till enbart växthus. Kommissionens förslag debatterades idag av medlemsländerna i Bryssel. Enligt kommissionen kommer man inte att rösta om saken imorgon. Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) är inte klar med sin omfattande forskningsrapport ännu, och alla medlemsländer har inte ännu avgett sin slutliga åsikt i saken. EFSA:s rapport torde bli klar under våren 2018, varefter förslaget tas upp för en ny behandling.

Vid mötet av kommissionens ständiga kommitté för livsmedelskedjan och djurhälsa behandlades kommissionens förslag att begränsa användningen av växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider (klotianidin, imidakloprid och tiametoxam) till enbart växthus. Kommissionens förslag fick inte tillräckligt stöd vid den preliminära omröstningen.  EFSA håller som bäst på att upprätta en grundlig forskningsrapport om neonikotinoider med hjälp av insamlade uppföljningsdata om pollinerande insekter från medlemsländerna, eventuella riskminskningsåtgärder samt andra faktorer som påverkar risken.

- Det har också publicerats uppgifter om att EFSA:s rapport skulle redan vara färdig, men dessa uppgifter är oriktiga. Kommissionens representant meddelade under dagens möte, att rapporten förväntas bli färdig under första delen av eller på våren 2018, berättar sektionschef Kaija Kallio-Mannila på Tukes.

Europeiska kommissionen har tidigare, 2013, utfärdat ett temporärt förbud på preparat som innehåller neonikotinoider samt användningen av utsäde som behandlats med sådana preparat av växter som är lockande för bin. Bakgrunden till begränsningarna är misstanke om att dessa medel är skadliga för pollinerande insekter. På basis av kommissionens förbud förbjöd Tukes i oktober 2013 användningen av preparat som innehåller dessa effektämnen på växter som är lockande för bin och begränsade användningen till enbart yrkesbruk.

Undantagstillstånd för betning av utsäde till oljeväxter i Finland

Neonikotinoider är växtskyddsmedel för insektsbekämpning och därför är bin och andra pollinerande insekter en artgrupp som är känslig för dem. I Finland och även på annat håll i Europa diskuteras den skadliga inverkan på bin och andra pollinerande insekter av växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider och är avsedda för bekämpning av insekter. EU har utrett omfattningen av och orsakerna till bidöd i kuporna. Målet är att få jämförbar och tillförlitlig information om bidöd från medlemsländerna. I Finland har man undersökt effekterna av neonikotinoider på bin i fältförhållanden. Användningen av betat utsäde till oljeväxter har inte konstaterats inverka skadligt på bina.

Tukes har beviljat undantagstillstånd för betning av utsäde till oljeväxter med neonikotinoider för bekämpning av jordloppor. På grund av våra nordliga förhållanden utgörs merparten av oljeväxtodlingen av sorter som sås på våren. Dessa sorter är mer känsliga för jordloppor än de sorter som sås på hösten. Odling av oljeväxter som sås på våren utan ett effektivt sätt att bekämpa jordloppor är så gott som möjligt i de finländska förhållandena, eftersom endast en liten del av utsädet utvecklas till plantstadiet utan betning. Tillämpligheten av ett ersättande betmedel har undersökts i Finland, men man har inte ännu tillräckligt med information om dess biologiska effektivitet och risker.

- Odlingen av oljeväxter är särskilt viktig för Finland som näringsväxter för bina, i växelbruk och som en garanti för proteinsjälvförsörjningen. Det finns inte heller några ersättande metoder för bekämpning av jordloppor, säger Kallio-Mannila.

Tukes för ett register över godkända växtskyddsmedel (på finska): https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi/

Ytterligare information:

sektionschef Kaija Kallio-Mannila, tfn 029 5052 036

överinspektör Marja Suonpää, tfn 029 5052092

e-post: [email protected]

Tidigare relaterade meddelanden:

Tukes beviljade undantagstillstånd för betningsmedel för våroljeväxter(på finska): 

Kommissionen förbjuder användning av neonikotinoider(på finska)

Lösning söks på EU-nivå för användning av växtskyddsmedel som påverkar bin