Hoppa till innehåll

Granskning av elsäkerheten i småhus försummas ofta

Tukes
19.1.2012 9.00
Pressmeddelande

Av Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) utredning framgår att elsäkerheten i nya småhus inte tillförsäkras i tillräcklig mån. Tukes utredde i sitt övervakningsprojekt som omfattade 131 par- och småhus samt sommarstugor hur väl elinstallationerna och ibruktagningsbesiktningarna stämmer överens med författningarna. I vart tredje granskningsobjekt hittades brister i hur elsäkerheten tillförsäkras.  Resultatet var dock bättre än vid motsvarande projekt år 2006.

Tukes genomförde projektet år 2011 i samarbete med auktoriserade besiktningsmän, besiktningsorgan och kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter. De auktoriserade besiktningsmännen och besiktningsorganen gjorde de egentliga fältbesöken och samlade uppgifter om säkerheten för elinstallationernas tekniska utförande och dokumenteringen av ibruktagningsbesiktningarna. Också inlämnandet och användarhandledningen av elritningar utreddes. Motsvarande projekt genomfördes även år 2006 och 1999.

Enligt Tukes överinspektör Roger Kanerva är resultaten bättre än förut men ännu inte tillräckligt bra. I 17 granskningsobjekt fanns sådana brister i elinstallationernas tekniska utförande som äventyrar elsäkerheten. Det upptäcktes dock inga brister som skulle förorsaka omedelbar fara. Ibruktagningsbesiktningen av installationerna hade utförts eller dokumenterats bristfälligt i 27 granskningsobjekt och mycket bristfälligt i 14 fall. Elritningarna saknades eller var påfallande bristfälliga i nästan hälften av granskningsobjekten.

– Den ibruktagningsbesiktning som elentreprenören själv utför är den enda obligatoriska elbesiktningen i småhus, säger Kanerva. I ibruktagningsbesiktningen försäkras okulärt och genom mätningar att elinstallationerna uppfyller kraven och att säkerhetsanordningarna fungerar. En bristfällig ibruktagningsbesiktning kan ta sig uttryck i allvarliga installationsfel som medför omedelbar fara. Över besiktningen skall det upprättas ett protokoll med uppgifter om arbetsobjektet, en utredning över arbetets överensstämmelse med kraven samt besiktnings- och testresultaten. Protokollet över ibruktagningsbesiktningen är entreprenörens försäkran om att elinstallationerna är säkra. Protokollet skall uppvisas till byggnadsövervakningsmyndigheten och det är villkoret för att inflyttningstillstånd skall beviljas.

Om entreprenören inte sköter om ibruktagningsbesiktningen är elanläggningens innehavare skyldig att se till att den blir gjord. Om den som beställt elarbetet inte är övertygad om arbetets kvalitet eller besiktningens omfattning är det tillrådligt att låta en opartisk tredje part, dvs. en auktoriserad besiktningsman eller ett auktoriserat besiktningsorgan, granska elinstallationerna. Det viktigaste är dock att redan innan elinstallationsarbete beställs försäkra sig om att entreprenören är ett tillförlitligt proffs inom elbranschen med den behörighet och sådana entreprenadsrättigheter som krävs för elarbetet. Rättigheterna kan kollas i Tukes elentreprenörsregister: http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/Urakoitsijat/.

Mer information:
Överinspektör Roger Kanerva, tfn 010 6052 593, [email protected].

Bilaga: Sähköasennustöiden taso uusissa pienrakennuksissa, projektin loppuraportti (pdf, 460 kb)