Hoppa till innehåll

Brister konstaterade i skruvar som används i träfogar

Tukes
6.4.2018 9.00
Pressmeddelande

I de test som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) låtit genomföra konstaterades brister i universalskruvar som används för fogar i träkonstruktioner. Det konstaterades även brister i produkternas prestandadeklarationer. Tukes utreder ärendet med importörerna och distributörerna.

För testningen valde man ut skruvprodukter vars användningsändamål är tillverkning av bärande och icke-bärande träkonstruktioner och -fogar. Skruvarna kom från fem olika tillverkare. Skruvarna var tillverkade i Europa och Asien. Proverna inhämtades från järnaffärer och näthandlar. Alla skruvar var CE-märkta.

Syftet med testerna var att utreda om skruvarna uppfyller de prestandanivåer som tillverkaren uppgett samt de krav som standarden för skruvar ställer. För varje produkt testades skruvarnas yttre mått, flytmoment, utdragshållfasthet, huvudets genomdragshållfasthet, draghållfasthet och vridhållfasthet Enligt standarden kan skruvarnas prestandanivåer uppges antingen baserat på testning eller kalkylmässigt baserat på beräkningsstandarden för träkonstruktioner EN 1995.

Vid testningen konstaterades brister i största delen av skruvarna, och deras egenskaper motsvarade inte de uppgifter som uppgetts. Vid den geometriska granskningen konstaterades att längden och tjockleken på skruvar från alla fem tillverkare var något mindre än vad som uppgetts. För fyra av tillverkarna motsvarade inte skruvarna de värden som uppgetts för utdragshållfasthet och huvudets genomdragshållfasthet vid mätningarna. Två av dessa fyra tillverkare hade inte uppgett i prestandadeklarationen vilken densitet trämaterialet haft vid testningen av skruvarna.

Tukes utreder de brister som konstaterats vid testningen med importörerna och distributörerna av skruvarna och säkerställer att korrigerande åtgärder vidtas för att skruvarna ska motsvara de värden som uppges i prestandadeklarationen. De korrigerande åtgärderna kommer att följas upp med förnyade tester.

Utgående från resultaten från skruvtesten kan man konstatera att om dimensioneringen av en skruvförbindning baseras endast på de prestandanivåer som skruvtillverkaren uppger, så motsvarar inte fogen i sin helhet den planerade hållfastheten.

Användning av CE-märkta skruvar i bärande konstruktioner

Skruvar som används i bärande konstruktioner omfattas av den harmoniserade europeiska standarden SFS-EN 14592:2008+A1:2012. Standarden omfattar alla skruvar, spikar, häftklamrar, pluggar och bultar som används i bärande konstruktioner. För de skruvar som omfattas av standarden är CE-märkning obligatorisk om de används i lastöverförande byggnadskonstruktioner och fogar.

Testningen av skruvar som används i träfogar är en del av ett omfattande testprogram för byggprodukter som inleddes i slutet av år 2016. Syftet är att ta fram en lägesbild av byggprodukters allmänna kvalitet och överensstämmelse med kraven. Med hjälp av resultaten utvecklas övervakningen av byggprodukter så att den är så effektiv och verkningsfull som möjligt. Resultaten hjälper även importörer och distributörer att bedöma om produkterna uppfyller kraven.

Ytterligare information om förfarandet för godkännande av byggprodukter finns på http://www.rakennustuoteinfo.fi/

Mer information:
Överinspektör Petri Kulmala, tfn 029 5052 741, [email protected]