Intensifierad testning av byggprodukter i år

Tukes 16.1.2017 13.28
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) genomför i år en intensifierad övervakning av byggprodukters överensstämmelse med kraven.  Produkter på marknaden från alla delområden inom byggbranschen plockas ut för testning. I testerna utreds om produkterna överensstämmer med standarderna eller lagen om produktgodkännanden. Samtidigt uppdateras lägesbilden av den allmänna situationen för produkterna på marknaden och deras kvalitet.

Tukes är marknadsövervakningsmyndighet för byggprodukter enligt markanvändnings- och bygglagen. Tukes övervakar att byggprodukterna på marknaden samt de handlingar och anteckningar som hänför sig till dem överensstämmer med kraven. Det är tillverkaren samt importören och distributören som i enlighet med sina förpliktelser ansvarar för att byggprodukterna överensstämmer med kraven och är säkra. Användningen av byggprodukter och byggandet övervakas av byggnadstillsynsmyndigheten. 

  •  Tukes inledde hösten 2016 ett program där man i bred omfattning plockar ut byggprodukter på marknaden för testning. Produkterna väljs ut enligt en riskbaserad bedömning. Med testerna vill man säkerställa att produkterna på marknaden uppfyller de krav som ställs på dem. Dessutom får man under testprogrammets gång en allmän uppfattning om situationen för de byggprodukter som finns på marknaden. Informationen utnyttjas vid utvecklingen av Tukes marknadsövervakning, säger sektionschef Kurt Kokko på Tukes.

Testprogrammet undersöker produkter från inalles 16 olika produktgrupper i alla delområden inom byggande: bärande konstruktioner, fasader och värmeisolering,  byggarbeten inomhus, värme, VVS och jordbyggnadsprodukter. Testprogrammet pågår till slutet av 2017 och Tukes informerar om resultaten så snart de är klara.

Information om byggprodukternas överensstämmelse med kraven finns på finska på Tukes webbplats (http://www.rakennustuoteinfo.fi/).

Mer information:

ledande expert Kari Siponen, tfn 029 5052 675 och
sektionschef Kurt Kokko, tfn 029 5052 128,
e-post i formatet: [email protected]