Hoppa till innehåll

Rodenticider har orsakat förgiftningar av sällskapsdjur

Mediatiedote
Utgivningsdatum 22.9.2022 8.31 | Publicerad på svenska 22.9.2022 kl. 10.27
Pressmeddelande

Under de senaste åren har Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) tagit emot tiotals anmälningar om förgiftade katter och några anmälningar om förgiftade hundar. Man misstänker att orsaken är alfakloralos, det vill säga det verksamma ämnet i rodenticider. Misstanken har bekräftats i en nordisk undersökning där man mätte alfakloraloshalterna i blodprov från katter som visade förgiftningssymtom. I undersökningen påträffades alfakloralos i blodproverna från samtliga katter som visade symtom. Tukes rekommenderar att undvika användning av gifter som innehåller alfakloralos. Anvisningar för alternativa bekämpningsmetoder finns på Tukes webbplats.

Ett typiskt offer för alfakloralosförgiftning är en katt på landsbygden som rör sig fritt och jagar möss. Katten kan bli förgiftad efter att ha jagat och ätit möss som ätit rodenticider som innehåller alfakloralos. De mest typiska förgiftningssymtomen hos katter är darrning, balansrubbningar och överkänslighet för beröring.  Merparten av katterna har återhämtat sig från förgiftningen inom några dagar, men vissa har dött eller så har man tvingats avliva dem.  

Utöver katter kan även andra djur få förgiftningssymtom om de äter möss som bekämpats med alfakloralos. Tukes har också fått anmälningar om förgiftade hundar. I dessa fall har en tredjedel kommit att äta av alfakloralosprodukter. Dessa förgiftningar hade kunnat undvikas genom att placera giftbetena utom räckhåll för hundarna. I de övriga fallen hade hunden ätit en gnagare, eller är giftkällan okänd. 

Med undantag för ett fall har Tukes inte fått anmälningar om vilda djur som förgiftats. Det är mycket sannolikt att denna typ av förgiftningsfall inte upptäcks.  I Finland för myndigheterna inte statistik över förgiftningsfall hos djur.

På grund av förgiftningarna har Tukes begränsat rätten att använda rodenticider som innehåller alfakloralos till endast yrkesmässiga skadedjursbekämpare och jordbrukare som avlagt växtskyddsexamen. Begränsningarna har inte trätt i kraft än, eftersom besvär har lämnats in till förvaltningsrätten. Innan begränsningarna träder i kraft rekommenderar Tukes att undvika användning av rodenticider som innehåller alfakloralos.  De bör inte användas alls på sådana platser där katter rör sig. 

Det finns även andra alternativ än gifter för bekämpning av gnagare. Bekämpningen bör startas med förebyggande, genom att exempelvis se till att det inte finns föda tillgänglig för gnagare. Avfall bör läggas i avfallskärl med lock och matvaror lagras så att gnagare inte kan nå dem. På vintern lockas gnagare även till matningsställen för fåglar, i synnerhet om mat som fallit till marken inte städas bort regelbundet. Om förebyggande åtgärder inte hjälper, kan gnagare fångas med fällor.

I Finland får man endast köpa och använda rodenticider som Tukes har godkänt. Dessa har listats i biocidregistret.  Det är förbjudet att själv importera rodenticider eller att beställa dem från utlandet. Produkter som används i Finland ska ha tillståndsnummer samt etiketter och bruksanvisningar på finska och svenska. I biocidregistret finns 17 produkter med alfakloralos som verksamt ämne. De övriga rodenticiderna som är godkända för konsumentbruk innehåller brodifakum, difetialon eller flokumafen som verksamt ämne. Även dessa produkter är giftiga för andra djur, om de kommer åt att äta beten eller förgiftade gnagare. 

Mer information:
Överinspektör Sanna Koivisto, tfn 029 5052 030
e-postadresserna har formatet: [email protected]

Länkar:

Bekämpning av gnagare hemma och i stugan 

Raportti kissojen ja koirien myrkytyksistä

Nordisk undersökning om alfakloralosförgiftningar bland katter: Alpha-chloralose poisoning in cats in three Nordic countries - the importance of secondary poisoning

Fall där djur förgiftats med rodenticider kan anmälas till Tukes (på finska) med frågeformuläret 

 

Tillbaka till toppen