Bara litet växtskyddsmedel används i produktionen av krukgrönsaker

Tukes 12.1.2017 9.00
Pressmeddelande

Utifrån iakttagelser från Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) inspektioner används bara en liten mängd växtskyddsmedel vid odling av sallad och örter i växthus.  Dessutom uppfyller odlingarna principerna för hållbar användning av de växtskyddsmedel som granskats vid inspektionerna.  Inspektionerna omfattade cirka femtio sallads- och örtodllingar.

År 2016 inspekterade Tukes användningen av växtskyddsmedel inom krukgrönsaksproduktionen, det vill säga bland annat sallads- och örtodlingar i växthus. Utifrån iakttagelserna används bara litet växtskyddsmedel på gårdarna. En tredjedel av de inspekterade gårdarna använde inga växtskyddsmedel alls. Den minimala användningen av växtskyddsmedel visar att man på odlingarna tillägnat sig principerna för hållbar användning av växtskyddsmedel. Principerna innefattar till exempel gynnande av biologisk bekämpning, observation av skadedjur och uppföljning av resultatet av utförd bekämpning.

Hos största delen av de inspekterade odlingarna var allt det som granskades i sin ordning. Mindre brister observerades endast hos tre av de 49 granskade aktörerna. Vid inspektionerna granskades att de som använder växtskyddsmedel avlagt växtskyddsexamen och att de använder och förvarar växtskyddsmedel i enlighet med märkningarna på förpackningarna. Dessutom undersöktes hur väl producenterna tar hänsyn till utomstående personers exponering för växtskyddsmedel och till principerna för hållbar användning av växtskyddsmedel.

Tukes riktar årligen sin övervakning av användningen av växtskyddsmedel till särskilda kategorier av aktörer. År 2016 gällde övervakningen förutom växthus även jordbruk och golfbanor. De konkreta inspektionerna av odlingarna utförs av inspektörer vid Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) i enlighet med Tukes anvisningar.


Ytterligare information:

Överinspektör Lotta Kaila, tfn 029 5052 084,
[email protected]