Tre dödsfall på grund av elstöt under fjolåret

Tukes 25.4.2014 12.30
Pressmeddelande

Under fjolåret dog tre personer av elstöt och 11 personer i bränder som orsakats av el. Ett av olycksoffren var en elyrkesman, som fick en elstöt i samband med installationen av en kraftledning. Ett annat var en VVS-montör, som fick en dödlig elstöt i samband med installationen av en varmvattenberedare i ett enfamiljshus. Det tredje fallet inträffade nattetid på en rivningsarbetsplats, där en man fick en elstöt av en nätstation. Varje år dör 2–4 personer av elstöt och siffran har varit i stort sett oförändrad redan i ett par årtionden.

Av fjolårets dödsfall på grund av elstöt ledde två till att Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utredde olyckan. Elyrkesmannens död berodde på att säkerhetsinstruktionerna inte hade följts tillräckligt väl. Arbetsobjektet hade inte arbetsjordats ordentligt, och därför fick elmontören en dödlig elstöt när han slutförde en installation på ett kraftledningsbygge. Det förekom också brister i övervakningen och ledningen av elsäkerheten på arbetsområdet. Företaget fanns inte i Tukes elentreprenörsregister, där alla verksamhetsutövare som utför elarbeten i Finland måste registrera sig.

I det andra fallet dog en VVS-montör efter att ha utfört elkopplingsarbeten felaktigt och utan tillstånd i ett enfamiljshus. Montören kopplade varmvattenberedarens snabbkopplingsdon fel, med följden att varmvattenberedarens stomme blev strömförande och montören fick en dödlig elstöt. VVS-montören saknade den yrkeskunskap som krävdes för elinstallationer och hans arbetsgivare saknade elentreprenadrättigheter. 


I fjol fick Tukes kännedom om 95 elolyckor med sammanlagt 100 offer. I tre fall fick två personer en elstöt och i ett fall fick tre personer samtidigt en elstöt när en jordlina kom i kontakt med en spänningsförande ledning. Av dem som råkade ut för elolyckor var 39 yrkesmän, samtliga av dem män. Lekmän och personer som instruerats för sitt arbete råkade ut för 58 elolyckor, 14 av offren var kvinnor.Personer som inte är elyrkesmän råkar ut för elolyckor till exempel när de rör sig olovligt på tågbanor eller oförsiktigt i närheten av friledningar. En elstöt kan uppstå till exempel om ett kolfibermetspö eller bommen på en kranbil träffar en friledning. Alltid behövs det inte ens direkt kontakt för att en elstöt ska uppstå, eftersom elektriciteten ”hoppar”.  Därför måste man alltid vara extra försiktig i närheten av friledningar och se till att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd.Elolyckor inträffar också hemma och i trädgården, och ofta är orsaken fel i elapparater, felkopplade förlängningssladdar eller felaktig användning av apparater. Även egenhändiga elinstallationer eller egenhändiga reparationer av elapparater orsakar farliga situationer och olyckor. Tukes påminner därför om att fasta elinstallationer och reparationer av elapparater enbart får utföras av elyrkesmän. 

Varje år dör fler personer i elbränder än på grund av elstöt. I fjol dog 11 personer i elbränder, lika många som föregående år. Offren är ofta äldre personer eller personer med nedsatt funktionsförmåga. När en brand börjar i en elapparat är orsaken ofta den mänskliga faktorn – vårdslöshet, agerande i strid mot bruks- och installationsanvisningarna, försummat underhåll eller ett fel i apparaten. De vanligaste orsakerna till brand är att man glömt stänga av spisen eller att man torkat tvätt ovanför bastuaggregatet. Elbrand kan också orsakas av ett fel som uppstått i en installation. Elbränder kan undvikas om man använder elapparaterna rätt och ser till att de underhålls samt överlåter installationer och reparationer till yrkesmän.  

Tukes för statistik över olyckor och farliga situationer i   VARO-registret    och publicerar årligen olycksstatistik. Även olycksutredningsrapporterna och utredningarna finns att läsa på Tukes webbplats.

Mer information:
Överingenjör Harri Westerlund, telefon 029 5052 572

 Olycksstatistik  2013  (på finska)

Tukes  olycksutredningsrapporter 2013 

 Undersökningar av elbränder  (på finska)


Sähkolaitteistoista aiheutuneet tulipalot ja palovaarat Suomessa (2014), pdf

Sähko palon syttymissyynä (2013) pdf