Felaktig information om bestämmelser lämnas när elrenoveringar saluförs

Tukes 26.5.2017 8.12
Pressmeddelande

Olika konditions- och renoveringsbesiktningar saluförs vid dörren, särskilt i småhusområden med gamla byggnader. Det har kommit till Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) kännedom fall där rapporter från sådana besiktningar innehåller vilseledande och felaktig information om elsäkerhetslagens krav. Därför uppmanar Tukes fastighetsägare och till exempel radhusbolag till vaksamhet mot tjänster som marknadsförs som konditionsbesiktningar.

- Till vår kännedom har kommit fall där man har medvetet försökt marknadsföra elrenoveringar genom att presentera felaktig information om installationernas laglighet. Till exempel har man i rapporten konstaterat att ojordade vägguttag är olagliga, till och med förbjudna att använda. Därefter har man sålt elarbeten till kunden för att åtgärda ”olagligheterna”, berättar överinspektör Esko Iivonen från Tukes.

Även elutrustningen i en gammal fastighet kan vara tillräckligt säker, om den uppfyller kraven vid den tidpunkt då den installerades. Då det gäller säkerheten är underhåll samt rätt placering och användning saker som är viktigare än utrustningens ålder. Säkerhetsnivån hos nya installationer är till vissa delar bättre än hos gamla, till exempel utomhusuttag som är försedda med jordfelsbrytare. Det är dock inget tvång att ändra gamla installationer.

- I en fastighet kan det finnas ganska gamla elinstallationer, som inte till alla delar uppfyller kraven på nya installationer. Man behöver ändå inte ändra gamla installationer, om de uppfyller kraven vid installationstidpunkten och det inte har blivit några förändringar i boendeförhållandena och miljön. Ofta är behovet att förnya en elutrustning kopplat till praktiska behov, såsom att antalet vägguttag är för litet, säger Iivonen.

Elinstallationer slits vid användning och kräver observation, underhåll och reparation. Smuts, damm eller fukt ökar risken för elbrand, och trasiga lock och kabelskador kan orsaka risk för elolycksfall. Att elutrustningen är i behov av reparation kan den boende upptäcka genom många olika symptom.

- Säkringar som brinner av ofta, lampor som blinkar onormalt, att det hörs surr i närheten av en apparat, att det ”osar bränt” samt en stickpropp som känns varm är tecken på att allt inte är i ordning och att det finns skäl att be en elinstallatör göra ett besök, vägleder Iivonen. 

När du har behov av reparationsarbeten för elinstallationer…

  • försäkra dig om att företaget eller den underleverantör som de anlitar har nödvändig behörighet för elarbeten. Kontrollera saken i Tukes register.
  • upprätta ett skriftligt avtal om det arbete du beställer. På så sätt säkerställer du att alla beställda arbeten utförs och klarlägger ansvarsfrågor.
  • säkerställ att elentreprenören kontrollerar installationerna innan de tas i bruk.
  • se till att du får nödvändiga installationsritningar och bruksanvisningar.
  • be att entreprenören lämnar ett kontrollprotokoll från idrifttagningskontrollen av elinstallationerna. För mycket små installationsarbeten, till exempel tillägg av ett vägguttag, behövs detta dock inte. Kontrollprotokollet är entreprenörens försäkran att elarbetena har utförts enligt elsäkerhetsbestämmelserna.

Mer information

Esko Iivonen, överinspektör, tel. 029 5052 004, [email protected]