Krav på fyllningsplatser för dykflaskor

Tukes 12.8.2014 9.36
Pressmeddelande

I meddelandet berättas i vilka utrymmen dykflaskor kan fyllas och vilka krav som ställs på den ansvariga personen och fyllarna på fyllningsplatsen.

Allmänna krav på fyllningsplatsen

En fyllningsplats för dykflaskor i en byggnad ska placeras i ändamålsenliga utrymmen med tanke på verksamheten och säkerheten:

 • Utrymmena ska vara belägna på marknivå.
 • Väggarna och mellanbjälklagen som omger fyllningsutrymmet (kompressorn och fyllningsrampen) ska vara stabilt byggda.
 • Fyllningsutrymmet ska vara avskilt från service-, försäljnings- och kundutrymmen med en vägg.
 • Från fyllningsutrymmet ska det finnas en utrymningsväg med en dörr som öppnas utåt. Fyllningens nödstoppsknapp placeras bredvid dörren utanför fyllningsutrymmet.
 • Fyllningsutrymmet ska vara tillräckligt effektivt ventilerat. Kompressorns luftintag utomhus ska vara placerat så att avgaser eller andra föroreningar inte blandas i luften.

Fyllningsutrymmet ska hållas i ordning. Föremål och utrustning som inte hör hemma i fyllningsutrymmet får inte förvaras där. Service av dykflaskor och dykutrustning får inte utföras i fyllningsutrymmet.

Dykflaskor som ska fyllas på ska förvaras separat från fyllda flaskor och flaskor som kräver service.

Användningen av kompressorn och fyllningsrampen ska vara säker. Luften från kompressorn ska uppfylla kraven på andningsluft.

 • Kompressorn och fyllningsrampen ska tekniskt vara sådana att dykflaskorna på ett pålitligt sätt kan fyllas högst till det högsta tillåtna fyllnadstrycket.
 • Flaskornas påfyllningsslangar ska kunna fästas så att anslutningarna inte lossnar under pågående fyllning. Flaskorna ska vara stadigt fastsatta medan fyllningen pågår.
 • Luften från kompressorn ska vara lämplig som andningsluft, jfr standarden SFS-EN 12021 om kvaliteten på komprimerade gaser för andningsapparater. Luftens kvalitet ska mätas regelbundet, t.ex. två gånger per år.
 • Bruks- och serviceanvisningar för kompressorn och fyllningsrampen ska finnas tillgängliga.
 • Kontroll och service av kompressorn ska utföras enligt tillverkarens anvisningar. Utförd service ska antecknas i en servicebok.

För fyllningen ska en behörig ansvarig person samt fyllare utses:

 • På fyllningsplatsen ska det finnas en uppdaterad förteckning över den ansvariga personen och fyllarna.
 • Den ansvariga personen ser till att fyllningsplatsen är säker och att fyllarna har nödvändig kompetens.
 • Fyllarna ska anteckna fyllningen av dykflaskor i en fyllningsjournal. I journalen antecknas fyllningsdatum, fyllarens signatur, fyllnadstryck och uppgifter som identifierar flaskan, t.ex. flaskans ägare, nummer, volym och årtalet för den senaste periodiska besiktningen.

Till ansvarig person för fyllningsplatsen ska utses den person som har den bästa kunskapen om fyllning av dykflaskor. Ett bevis på behörighet skulle kunna vara att personen har avlagt lämplig service- eller fyllningsutbildning.

Fyllarna instrueras i användningen av kompressorn och fyllningsrampen, arbetsmomenten vid fyllning samt i hur man förebygger farliga situationer och agerar i dem. Fyllarna ska känna till de lagstadgade krav som gäller förutsättningarna för fyllning av dykflaskor samt märkning och periodisk besiktning av dykflaskor.

Besiktningar av fyllningsplatsen

Byggnadens ägare eller innehavare ska godkänna att en fyllningsplats placeras i byggnaden.

Från räddningsverket ska begäras utlåtande om förvaring av dykflaskor och gasflaskor i byggnaden. I fråga om brandsäkerheten är den kritiska ordningen för gaserna följande: 1 syrgas, 2 tryckluft, 3 helium och 4 argon.

Besiktningsorganet besiktar fyllningsplatsen innan den tas i bruk. Periodisk besiktning av fyllningsplatsen utförs minst vart sjätte år. Vid besiktningsorganets besiktningar granskas:

 • utrymmena och arrangemangen på fyllningsplatsen
 • förteckningen över den ansvariga personen och fyllarna
 • fyllningsjournalen
 • kompressorns och fyllningsrampens märkningar, serviceboken, bruks- och serviceanvisningarna samt instruktionerna för farliga situationer
 • mätningar av kvaliteten på luften från kompressorn
 • påfyllningsslangarna och flaskornas fastsättning
 • funktionen hos kompressorns tryckströmbrytare (200 bar / 300 bar) och säkerhetsventilen för sluttrycket

Särskilda krav vid fyllning av blandgas

Vid planeringen av en fyllningsplats för blandgasflaskor gäller det att beakta dels det system som används för framställning och fyllning av blandgaser och dels verksamheten på fyllningsplatsen. Dessa är ytterligare krav som tillkommer jämfört med en vanlig fyllningsplats.

 • Fyllningsplatsen och -systemet ska vara planerade för hantering av de blandgaser som framställs.
 • Luften från kompressorn ska uppfylla de kvalitetskrav som gäller för fyllning av blandgas.
 • För komprimerad syrgas begränsas tryckhöjningen och flödet för att säkerheten ska kunna garanteras.
 • Blandgasflaskor ska åtskiljas från flaskor för andningsluft med följande märkningar:

-  syrgasservice märks på flaskans cylindriska del med dekalen: SYRGAS SERVICE och namnet på den som utfört servicen samt datum då servicen utfördes

- blandgas märks på flaskans cylindriska del med en stor dekal: NITROX eller TRIMIX eller HELIOX eller OXYGEN.

Mer info:

Markus Kauppinen, överingenjör,                    tfn 029 5052 519

Johanna Soppela, överinspektör,                    tfn 029 5052 585

e-post: [email protected]