Frön som betats med tiram får sås under den kommande vegetationsperioden

1.4.2020 16.07
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) beviljar tillstånd för sådd av frön av odlingsväxter som betats med tiram under vegetationsperioden 2020. Europeiska kommissionen förbjöd användningen av tiram som verksamt ämne i växtskyddsmedel i oktober 2018. Försäljning och användning av produkter som innehåller tiram samt försäljning av frön som betats med tiram är förbjudet fr.o.m. 1.2.2020. På grund av den pågående epidemisituationen måste den inhemska jordbruks- och livsmedelsproduktionen tryggas, varför Tukes ändå beviljar tillstånd för användning av betade frön under den kommande vegetationsperioden.

Tiram används bl.a. för betning av rödbeta, morot och ärtfrön.

Möjligheten att så frön som betats med tiram under den kommande vegetationsperioden gäller i Finland endast för frösatser som odlarna redan har till sitt förfogande. Frön som betats med tiram kan inte längre säljas, importeras till eller exporteras från Finland.

Vi lever för tillfället i ett väldigt speciellt undantagstillstånd, vilket också kan få allvarliga följder för jordbruks- och livsmedelsproduktionen. Under undantagstillståndet framhävs också betydelsen av självförsörjandet. Därför är det viktigt att också odlingen av specialväxter kan tryggas i en situation, då t.ex. alla frön inte finns tillgängliga som normalt, berättar överinspektör Heli Anttila från Tukes.

Överblivna frön efter vegetationsperioden år 2020 skall förstöras som farligt avfall.

Tilläggsinformation:

Kommissionens genomförandeförordning om förbud mot användning av tiram (EU) 2018/1500

överinspektör Heli Anttila, t. 029 5052 019

ledande sakkunnig Eija-Leena Hynninen, t. 029 5052 049