Professionella skadedjursbekämpare har i framtiden en yrkesexamen

Tukes 27.6.2014 8.32
Pressmeddelande

Professionell bekämpning av skadedjur, till exempel råttor och löss, kräver i fortsättningen att bekämparen har avlagt en examen. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) kommer att föra ett register över personer och företag som avlagt examen. Vid bekämpning av skadedjur är det endast tillåtet att använda bekämpningsmedel, dvs. biocidprodukter som har godkänts av Tukes. 

Råttor, möss och skadeinsekter som förekommer inomhus bekämpas professionellt med kemiska biocidprodukter. Tukes godkänner de biocidprodukter som får användas i Finland. Om en produkt orsakar skada eller risk för människornas hälsa eller miljön kan användningen av produkten begränsas. Endast professionella skadedjursbekämpare får använda vissa av de farligaste produkterna.

Professionella skadedjursbekämpare ska i fortsättningen ha en examen som ska avläggas fram till slutet av 2016. Examen är obligatorisk efter att den nya kemikalielagen trädde i kraft och dess innehåll preciserades i statsrådets förordning om biocidprodukter i juni. Tukes kommer att söka arrangörer av utbildning som leder till examen inkommande höst.

Examen stärker kompetensen inom branschen

Examen omfattar ett skriftligt prov och ett praktiskt prov på bekämpningskunskaper. Om en person har tre års arbetserfarenhet av professionell skadedjursbekämpning behöver han inte erlägga det praktiska provet.

Examen för skadedjursbekämpare stärker kompetensen inom branschen och gör det lättare att känna igen fackmän som kan sitt arbete.

– Skadedjursbekämpare som avlagt examen är insatta i anvisningarna och föreskrifterna om biocidprodukter och har förbundit sig att iaktta dem. Säkerheten främjas förutom genom att iaktta bruksanvisningarna även bland annat genom att undvika kontinuerlig användning av rodenticider och att plocka bort giftbeten, beskriver överinspektör Sanna Koivisto på Tukes.

EU har noggranna bestämmelser om biocider

Vid bekämpning av skadedjur är det endast tillåtet att använda biocidprodukter som har godkänts av Tukes. Godkännande kräver en stor mängd undersökningar för att det ska vara möjligt att säkerställa att produkterna inte utgör en fara för människor eller miljö. Miljöministeriets förordning om ansökningar och anmälningar gällande verksamma ämnen föreskriver om datakraven. Miljöministeriets förordning trädde i kraft i juni 2014.

Biocidförordningen har nu en övergångstid under vilken data enligt förordningen krävs till en del när produkterna ska godkännas i Finland. Miljöministeriets förordning medför inte fler datakrav jämfört med tidigare men framför dem på ett sätt som är harmoniserat med EU:s biocidförordning. Datakraven beaktar även EU:s så kallade CLP-förordning om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier. Ändringarna i datakraven gäller i första hand de fysikaliska farorna hos biocidprodukter.

Ytterligare information:
Sanna Koivisto, överinspektör, Biocidgruppen, tfn 029 5052 030

[email protected]

Rättsakter:

Kemikalielagen 599/2013

Statsrådets förordning om biocidprodukter 418/2014

Miljöministeriets förordning om ansökningar och anmälningar gällande biocidprodukter och deras verksamma ämnen 419/2014

EU:s förordning om biocider 528/2012