Hoppa till innehåll

Tukes har fått kännedom om misstänkta missbruk av rodenticider

Mediatiedote
Utgivningsdatum 18.9.2023 9.52
Pressmeddelande

Höstens ankomst får gnagare att söka sig inomhus och många funderar på hur man ska bekämpa dem. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att växtskyddsexamen inte berättigar till användning av rodenticider som är begränsade för yrkesmässigt bruk någon annanstans än inom den egna jordbruksverksamheten.

Tukes har fått information från olika källor om missbruk av rodenticider. Tukes har fått kännedom om fall där vissa personer som inte har egen jordbruksverksamhet har avlagt växtskyddsexamen för att få köpa och använda rodenticider som är begränsade för yrkesmässigt bruk.

- Det har till och med förekommit att personer har sålt produkter som är begränsade för yrkesmässigt bruk till människor som inte har den aktuella examen, säger överinspektör Sanna Koivisto.

Koivisto påminner om att personer som har avlagt växtskyddsexamen och använder rodenticider som är begränsade för yrkesmässigt bruk någon annanstans än i sin egen jordbruksverksamhet eller förmedlar dem vidare gör sig skyldiga till kemikalieförseelse. På förpackningar med rodenticider som är avsedda för yrkesmässigt bruk ska särskilt nämnas att det är förbjudet att överlåta dem till andra personer än dem som avlagt examen.

- Det är inte tillåtet att avlägga examen, köpa gifter och använda dem hemma eller i stugan och förmedla dem vidare till andra personer. Den som gör så, bryter mot kemikalielagen.

Varför kan jordbrukare som har avlagt växtskyddsexamen använda rodenticider?

Vissa rodenticider är begränsade för användning endast av utbildade yrkespersoner. I Finland är sådana yrkespersoner personer som har avlagt examen för skadedjursbekämpare och jordbrukare som har avlagt växtskyddsexamen och som bekämpar gnagare i sin egen jordbruksverksamhet. 

En person som har avlagt växtskyddsexamen får använda rodenticider avsedda för yrkesmässigt bruk vid bekämpning i egen jordbruksverksamhet. Detta undantag är tillåtet för jordbruksföretagare, eftersom de antas avlägga växtskyddsexamen för sin egen jordbruksverksamhet. 

- Men varje gång man säljer tjänster för bekämpning av gnagare till utomstående krävs det en examen för skadedjursbekämpare, påminner Koivisto.

Även om växtskyddsexamen enligt växtskyddslagen behandlar rodenticider och bekämpning av gnagare i begränsad omfattning, ger den dock jordbrukaren förutsättningar att förstå vilken betydelse bruksanvisningarna har för miljö- och hälsoskyddet. Dessutom ger examen färdigheter att följa anvisningarna, eftersom samma principer delvis gäller för växtskyddsmedel och rodenticider: bruksanvisningarna ska läsas och doseringen och riskhanteringsåtgärderna ska följas.

Varför får konsumenter inte bekämpa råttor med rodenticider?

Rodenticider är mycket farliga kemikalier och utgör en fara för andra djur. Rodenticider kan leda till förgiftningar hos andra djur och i värsta fall till och med till döden, om djuren kommer åt att äta rodenticider eller förgiftade gnagare. Konsumenterna kan därför endast köpa rodenticier som är avsedda för bekämpning av möss och som är förpackade i beteslådor, så att användarna själva inte behöver röra gifterna. Dessutom är avsikten med beteslådorna att hindra djur som är större än möss från att äta giftet.

I rodenticider som är avsedda för konsumentbruk används samma verksamma ämnen som i produkter för yrkesbruk, men produkter som är avsedda för yrkesbruk säljs i större, minst tre kilos förpackningar. Yrkespersoner har rätt att använda rodenticider i byggnaders omgivningar, avlopp och på deponier. Produkter som är avsedda för konsumentbruk får användas endast för bekämpning av möss inomhus.

Konsumenterna får inte bekämpa råttor med rodenticider, eftersom risken för att andra djur förgiftas då är större än vid bekämpning av möss. Bekämpning av råttor kräver minst tio gånger så mycket gift som bekämpning av möss, och dessutom måste råttor bekämpas utomhus, vilket innebär risk för att giftbeten sprids utanför beteslådorna, till exempel genom småfåglar eller ekorrar. Dessutom är det osannolikt att enskilda personer på ett tillräckligt effektivt sätt kan bekämpa en hel råttpopulation i dess utbredningsområde. 

- Ineffektiv bekämpning ökar resistensen, vilket innebär ökad tolerans hos råttorna och gör att normala giftdoser inte längre fungerar på dem, säger Koivisto.

 

Mer information:

Överinspektör Sanna Koivisto, [email protected], tfn 029 5052 030

Nationella begränsningar av rodenticider
Växtskyddsutbildning och -examen
Bekämpning av gnagare hemma och i stugan
 

Tillbaka till toppen