Tukes utvecklar övervakningen av växtskyddsmedel vid undersökning av bidöd

Tukes 28.1.2016 11.52
Pressmeddelande

Tukes och Evira utreder ett eventuellt samband mellan användning av växtskyddsmedel och den bidöd som inträffade under sommaren 2015. Laboratorieanalyser visade att det sannolikt fanns ett samband mellan dimetoat och bidöden. Vid Tukes fäster man särskild uppmärksamhet vid att skydda pollinerande insekter i samband med användning av bekämpningsmedel, och man granskar de befintliga bivarningarna som är en förutsättning för säker användning. Utifrån de erfarenheter man har fått från händelsen utvecklar Tukes en övervakningsprocess för att utreda sambanden mellan bidöden och användningen av växtskyddsmedel. 

I somras inträffade bidöd i Loimaa som man misstänkte hade ett samband med användningen av växtskyddsmedel. Under ledning av Tukes besiktade NTM-centralen områdets lantbrukares dokumentation gällande användning av växtskyddsmedel på åkrar i närheten av bikupor. Besiktningarna sträckte sig till ett område inom två kilometer från bikuporna.  På de gårdar som besiktats stred inte hanteringen av växtskyddsmedel mot några bestämmelser. Inspektörerna från NTM-centralen utredde även biodlarnas synpunkter i frågan.

Man tog prover på döda bin, och laboratorieanalyserna från dessa blev klara under slutet av året. Hos de bin som hade dött i Loimaa hittade man dimetoat i sådana halter som sannolikt förklarar bidöden. Dimetoat är ett växtskyddsmedel som sprids via besprutning och som är godkänt för bekämpning av skadeinsekter. Halterna av andra undersökta växtskyddsmedel i de döda bina var så låga att de inte enskilt förklarar dödligheten hos bina. 

Dimetoatet kom dock inte från åkrar i närheten av de biodlingar som tagit skada, och varifrån det kom framgick inte i de besiktningar som NTM-centralen i Egentliga Finland gjorde. Det är svårt att uppskatta hur bin flyger. Bin kan flyga flera kilometer beroende bland annat på tillgången till näring.

Bidöden utreds i samarbete med flera myndigheter


Tukes ansvarar för godkännande och övervakning av växtskyddsmedel. Till sin hjälp använder Tukes NTM-centraler, som i praktiken besiktar att växtskyddsmedel används ändamålsenligt. År 2015 analyserades för första gången växtskyddsmedel i biprover på beställning av Tukes, och Evira genomförde laboratorieanalyserna. Tukes utvecklar i samarbete med andra myndigheter och verksamhetsutövare en övervakningsprocess gällande användningen av växtskyddsmedel, så att man i fortsättningen på ett effektivare sätt kan utreda sambanden mellan bidöd och användning av växtskyddsmedel. I samband med misstänkta biförluster finns det anledning att utvidga besiktningarna av användning av växtskyddsmedel till områden som är längre bort från biodlingarna.

Tukes bedömer riskerna med växtskyddsmedel och godkänner preparat innan de släpps ut på marknaden. Det är bara preparat som har konstaterats vara säkra som blir godkända för användning. Inom Tukes fäster man särskild uppmärksamhet vid bivarningarnas korrekthet när det gäller växtskyddsmedel som har godkänts för bekämpning av skadeinsekter och man informerar om hur man använder växtskyddsmedel på ett säkert sätt.  Växtskyddsmedel ska användas i enlighet med de godkända bruksanvisningarna och begränsningarna som noterats på förpackningshöljet. Den som använder växtskyddsmedel ansvarar för att följa bruksanvisningarna och begränsningarna noggrant.  


Mer information:

 •  Övervakning av användning av växtskyddsmedel:
  Överinspektör Lotta Kaila, Tukes / Marknadsövervakning av kemikalier,
  tfn 029 5052 084
 • Miljökonsekvenser av växtskyddsmedel:
  Överinspektör Sari Autio, Tukes/Växtskyddsmedel, tfn 029 5052 026
 • Restanalyser av växtskyddsmedel:
  Specialforskare Kati Hakala, Evira, tfn 029 530 4430