Hoppa till innehåll

Tukes lät testa aggregat: brister i märkningar och bruksanvisningar, ett dras bort från marknaden

Mediatiedote
Utgivningsdatum 2.10.2023 8.42 | Publicerad på svenska 2.10.2023 kl. 15.20
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät i år testa sex aggregat avsedda för konsumentbruk. Brister i bruksanvisningar och märkningar påträffades hos alla testade aggregat. För ett aggregat förordnades tillbakadragning från marknaden på grund av risken för elstöt.

Konsumenternas intresse för aggregat har ökat i och med elkrisen, och de har köpts mer än tidigare. Aggregaten har också fått nya egenskaper, såsom USB-uttag, vilkas säkerhet ska uppmärksammas. Tukes ville reda ut hur aggregaten på marknaden uppfyller kraven i den europeiska standarden.

– För testet skaffades sex bensindrivna aggregat av portföljmodell i effektklassen 1–2 kW. De hade förutom vanliga 230 V växelströmsuttag dessutom 5 VDC USB och 12 VDC likströmsutgångar, säger överinspektör Jussi Vesti vid Tukes.

Testerna utfördes av SGS Fimko Oy samt FINN-Tarkastus Oy i enlighet med standarder för maskiner. I aggregaten undersöktes bland annat deras konstruktion, uppvärmning och heta ytor vid användning, brandskydd samt hur de hålls upprätt. I fråga om elsäkerheten undersöktes bland annat isoleringarnas tillräcklighet, jordning, ledningar och kapslingsklassen. Dessutom granskades aggregatens märkningar och anvisningar.

Risk för elstöt i ett aggregat

– På grund av säkerhetsbrister förordnades tillbakadragning från marknaden för ett av aggregaten. I regnvattenprovet nådde vatten spänningsförande delar under aggregatets kåpa, och det här kan medföra risk för elstöt för användaren, säger Vesti.

Brister i märkningar och bruksanvisningar observerades i samtliga aggregat som granskades. Gällande märkningarna var det främst uppgifter i anslutning till märkplåten som saknades, till exempel maskinens skyddsklass, serienummer, uppgifter om tillverkaren och tillverkningsåret. Bruksanvisningar saknade information om säker användning av aggregatet, och i några bruksanvisningar saknades den EG-försäkran om överensstämmelse som krävs.

I ett aggregat observerades dessutom en lindrig temperaturöverskridning i skyddet bredvid avgasröret. Ett aggregat flyttade på sig över den tillåtna gränsen när det var igång under stabilitetsprovet. Importörerna och tillverkarna har fått information om dessa brister.

Tillverkaren, importören och försäljaren ansvarar för att deras produkter överensstämmer med kraven

Tukes övervakar produkter på marknaden riskbaserat och genom stickprov, men granskar inte produkter i förväg. Tillverkaren, importören och försäljaren ansvarar för att deras produkter överensstämmer med kraven. Företagen kan med fördel beakta brister som upptäckts i Tukes tester när nya produkter tas in.

Maskiner ska konstrueras och byggas i enlighet med statsrådets förordning om maskiners säkerhet (400/2008). I förordningen finns allmänna säkerhetskrav på maskinernas konstruktion och märkning. Dessutom finns det harmoniserade europeiska standarder för maskiner som beskriver hur maskintillverkarna kan uppfylla kraven i maskinlagstiftningen.

Mer information: överinspektör Jussi Vesti, tfn 0295 052 065
e-post: [email protected]

Bilaga: bild av det aggregat för vilket tillbakadragning från marknaden förordnades

ett aggregat som vilket tillbakadragning från marknaden förordnades

Närmare information finns på webbplatsen vaarallisettuotteet.fi.


 

Tillbaka till toppen